Till vad kan man få finansiering

Fiskeleader har årligen ca 112 000 euro tillgängliga för projektstöd under programperioden 2022 – 2027. Projektansökningen öppnas efter att EU-kommissionen har godkänt Finlands EHFVF-program och NTM-centralen kan fatta finansieringsbeslut för projekten. Det blir mest sannolikt på hösten 2022.

Fiskeleader kan förorda finansiering till allmännyttiga utvecklings- och investeringsprojekt, som bidrar till att målen i Skärgårdshavets fiskeristrategi förverkligas. Projekt som skall finansieras bör förverkliga målen för minst en av de fyra tyngdpunkterna.

Strategins mål och tyngdpunkter

Ifall projekt som riktats till fiskeleader i första hand är finansieringsbara från andra program eller stödformer, styrs sökanden till dessa finansiärer.

Från alla prioriterade tyngdpunktsområden kan även finansieras projekt, i vilka man tillämpar forskningsdata i praktiska pilotförsök.

Fiskeleader kan även finansiera forskningsprojekt, ifall de är i enlighet med Skärgårdshavets fiskeristrategi och de har en stor inverkan på områdets fiskeribransch.

Som övergripande teman i strategin är en lönsam och hållbar fiskerinäring samt ett uppmuntrande till nya experiment och produktion av mervärde. De övergripande teman styr även urvalet av projekt. Fiskedivisionen ger till NTM-centralen antingen ett förordande eller nekande utlåtande, som baserar sig på ändamålsenlighetsbedömning. NTM-centralen fattar det egentliga finansieringsbeslutet.

URVALSKRITERIER

Obligatoriska urvalskriterier:

  • Projektet är i enlighet med strategin Med fisk till toppen! samt med Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfondens operativa program för Finland
  • Projektet bygger på lokala behov
  • Den sökandes kapacitet och resurser är tillräckliga för att genomföra projektet enligt planen

Tilläggskriterier:

  • Projektet ökar fiskeriföretagens lönsamhet
  • Projektet ökar kunnande och kompetens
  • Projektet är innovativt
  • Projektet främjar samarbete, nätverkande och/eller kommunikation
  • Projektet främjar hållbarhet

Alla tyngdpunkter har samma tilläggskriterier. Projektet måste få poäng av minst tre tilläggskriterier.

Fiskedivisionen beslutar stödnivån enligt en projektvis bedömning med beaktande av den återstående finansieringsramen. 

De högsta möjliga stödnivåerna är:

– i allmännyttiga investeringsprojekt max 80 %

– i allmännyttiga utvecklingsprojekt är det maximala stödnivån i regel 80 %, men i särskilda fall kan stödet uppgå till 100 %.

Stödet kan i regel vara högst 30 000 € / projekt.

Skärgårdshavets Fiskeleader beviljar inte finansiering för privata investeringar.

Under programperioden 2014-2020 finansierade projekt

PROJEKTETS
NAMN OCH TID
SÖKANDEFiskeaktions-
gruppens
mötesdatum
Offentlig
finansiering
(€)
Stöd-%ÅrProjekt-
beskrivning
Minkfällor till fiskarnas brukAiristo-Velkuan kalatalousalue29.5.20236 000802023-I projektet skaffas 100 st omedelbart dödande minkfällor. Fällorna överlämnas till motiverade yrkesfiskare som verkar i Airisto-Velkua fiskeriområde för att lånas ut och testas mot bokföring av fångst.

Projektet tryggar kommersiella fiskets fiskeplatser och fångst, samt sumpar och redskap som lagras i strandförråd.

Även om projektets främsta mål är att minska de skador som minken orsakar fiskare och eventuellt väcka fiskarnas intresse för att fånga mink för ytterligare intäkter, så minskar projektet också minkens negativa miljöeffekter. Genom aktiv projektkommunikation kan projektet således även höja fiskerinäringens image.

Slutrapport
Nådendals sälskrämmorLänsi-Suomen Kalatalouskeskus20.12.202228 768802022-I projektet införskaffas två sälskrämmor för att minska sälarnas skador på fisket i Askaistenlahti och för att fortsätta Naturresursinstitutets forskning om skrämmornas effektivitet.

Slutrapport
Skärgårdshavets fiskeaktionsgrupps framtidsarbete
1.1.-31.12.2021
Leader I samma båt - Samassa veneessä rf ryDå fiskeaktionsgruppen förvaltas av den sökande Leader I samma båt, utförde NTM-centralen ändamålsenlighets-bedömningen20 7001002021Projektbeskrivning
Hankkeessa arvioidaan Saaristomeren kalatalousryhmän nykyisen työn onnistumista, selvitetään Saaristomeren elinkeinokalatalouden nykytila ja suunnitellaan tulevaa ohjelmakautta. Työn keskiössä ovat ohjelmakauden 2014-2020 strategian toteutumisen arviointi ja sidosryhmien osallistaminen kalatalousryhmän tulevaisuustyöhön. Tavoitteena on laatia Saaristomerelle kalatalousstrategia vuosille 2021-2027.

Slutrapport
Infokryssningar för kommersiella fiskare och fiskeriområdesaktörer år 2022
4.6.2021 - 30.4.2022
Länsi-Suomen Kalatalouskeskus21.6.202129 800682021Projektbeskrivning
I projektet arrangeras två infokryssningar; en för kommersiella fiskare samt en för fiskeriområdesaktörer. Projektets syfte är att dela aktuell och ny information till fiskare, fiskeriområden och vattenägare samt att öka branschens kunnande och samarbetet mellan fiskarna och vattenägarna. Samtidigt ger evenemangen möjligheter till nätverkande för fiskare, fiskeriområdesaktörer och fiskeribranschens intressentgrupper liksom rådgivningsorganisationer, myndigheten och forskare.

Slutrapport
Förekomsten av nors och dess betydelse i gösens diet i Skärgårdshavet - forskningsdata för utvecklingen av norsfiske
1.3. - 31.8.2022
Åbo universitet / Skärgårdshavets forskningsinstitut5.10.202131 431,6902021Projektbeskrivning
Riktat fiske efter nors blev mera aktivt i Skärgårdshavet till följd av att gösfisket blivit svårare på grund av sälar. På drygt tio år har norsen blivit en betydande inkomstkälla redan för ett tiotal fiskare. Norsens beståndsuppskattningar har gjorts i östra Finska viken, men hittills är bestånden i Skärgårdshavet mycket lite forskade. Luke har ingen beståndsuppskattning av Skärgårdshavets nors. Det har forskats lite i norsens betydelse för Skärgårdshavets rovfiskar. Gösen (Sander lucioperca) som har liknande livsstil som norsen, anses i allmänhet vara det mest typiska rovdjuret för norsen. Gösens roll har varit betydande i både kommersiellt fiske och fritidsfiske, så det är viktigt att studera samspelet mellan dessa arter, när de årliga norsfångsterna ökar. Syftet med detta projekt är att undersöka regionala skillnader i norsens antal, storlek och könsfördelning i Skärgårdshavet. Områdena som ska undersökas är Virmoviken och Villnäsviken samt vattenområde vid Pikis som referensområde. Ett sampel tas också från gösbestånden i dessa områden för att bestämma åldern och den relativa andelen nors (per åldersgrupp och storleksklass) i dieten. Information behövs för att fisket ska kunna fortsätta hållbart. När sälarna rör sig närmare och närmare kusten, blir gösfisket ännu svårare. Det kan finnas utrymme för flera fiskare inom norsfiske, så den information som projektet genererar kan hjälpa fiskare att behålla sina jobb eller diversifiera sin verksamhet. Eftersom projektet delvis är ett samarbetsprojekt med kommersiella fiskare, lyfter budskapet om att fiskare också är intresserade av verksamhetens hållbarhet branschens image. Åsikter och erfarenheter av fiskare skall tas med i projektets kommunikation t.ex. på sociala medier. Man strävar till positivitet i kommunikationen, och målet är också att främja användningen av inhemsk fisk.

Slutrapport
Uppföljning av sälarnas rörelse i samband med sälskrämmaprojektet
6.9.2021 - 28.2.2022
Naturresursinstitutet Luke5.10.202115 291,631002021Projektbeskrivning
Sälskrämmor som emitterar ljud under vatten har använts för att skrämma sälar i omedelbar närhet av fiskodlingar och ryssjor. Det finns ett växande intresse på kusten för att minska sälskador genom att stänga hela vattenområden m.h.a. sälskrämmor. Det har visat sig vara väldigt svårt att avvärja sälar på andra sätt särskilt vid nätfiske och ryssjefiske efter fjällfisk. Sälfria områden skulle lika väl gynna fritidsfiskare och fiskeguideföretagare. Luke skall inom kort starta en undersökning för att ta reda på om det är möjligt att minska sälskador i havsområdet utanför Åbo-S:t Karins genom att använda sälskrämmor med ny teknik i sundet som leder till området. Luke startar projektets första fas i oktober 2021 i och med att testa teknikens funktionalitet i Rövarholmsundet. År 2022 försöker man stänga hela området. Huvudmålet med den första fasen är att utreda vilken teknik som är lämplig för att stänga det breda sundet samt skrämmornas förankringsmetoder. Baserat på kommentarerna från fiskare är det viktigt att inkludera en del om sälarnas rörelser och reaktioner i den första fasen. Sådan information är nödvändig även för planeringen av projektets fortsättning: vid bedömning av effektiviteten hos olika skrämmor eller kombinationer därav och för att optimera placeringen och avståndet mellan skrämmor. Det är möjligt att följa upp sälarnas rörelser med både Didson -ekolod och sido-skanner ekolod. Projektet minskar av sälar förorsakade skador till kommersiellt fiske. Projektet främjar testning och ibruktagande av nya innovationer. Projektet främjar nätverkande av fiskerinäringar och utvecklingen av nya fiskemetoder. Fiskeaktionsgruppen förordade kostnaderna angående transport, installation under vatten och underhåll av de två Didson-ekolod, som Luke äger, men inte anskaffningen av en sido-skanner ekolod

Slutrapport
Dokumentation och utvecklingsmöjligheter av det kommersiella kustfiskets viktigaste fångstmetoder i Skärgårdshavet
1.1. - 31.8.2022
Airisto-Velkua fiskeriområde17.12.202132 16598,922021Projektbeskrivning
I projektet filmar man med drönare och videokamera kustfiskets viktigaste fångstmetoder som i nuläget används i Skärgårdshavet (gillrande och vittjande av redskap). Materialet kommer att redigeras och läggas ut på YouTube. Man arrangerar också brainstorm-workshops, där man diskuterar utvecklingsmöjligheterna av olika typer av fiske. I projektets kommunikation vill man lyfta fram det kommersiella fisket och inhemsk fisk på ett positivt sätt.

Slutrapport
Kommunikationsprojekt om sälars och skarvars inverkan på fiskprodukters självförsörjningEtt gemensamt projekt av fyra fiskeaktionsgrupper vid finska kusten. Skärgårdshavets finansieringsandel 13 000 €202013 0001002021Informationsprojektets viktigaste uppgift är att för ett brett spektrum av intressenter och konsumenter i Finland konkretisera vad Naturresursinstitutets (Lukes) rapport om säl- och skarvskador på yrkesfisket innebär i praktiken. Lukes rapport ”The impacts of seals and cormorants experienced by Baltic Sea commercial fishers” (2019) baserar sig på resultaten av Östersjöns fiskeaktionsgruppers gemensamma intervjuundersökning av fiskare.

Slutrapport
Mer synlighet
till fiskerinäringen
i YouTube
1.2. - 30.9.2020
Länsi-Suomen kalatalous-
keskus
10.2.202011 2171002020Projektbeskrivning
Projektets mål är att hitta nya kanaler för att kommunicera om Skärgårdshavets fiskerinäring på ett positivt sätt samt utreda samarbetsmöjligheter med en känd eller kända influerare i sociala media. Lämpliga youtube-profiler samt deras kostnadsnivå utreds och YouTube-videon samt riktlinjerna för videons manuskript för att befrämja Skärgårdshavets fiskerinäring planeras. Videoteman handlar om Skärgårdshavets kommersiella fiske, fiskodling, fiskförädling och fiskaffärer. Deras huvudsakliga innehåll är fiskets små kolfotspår och negativa Östersjö-fotspår samt den inhemska fiskens kvalitet, positiva inverkan på miljön och hälsoeffekter. Som projektets resultat får Skärgårdshavets fiskerinäring anmärkningsvärd synlighet bland de unga och unga vuxna.

Slutrapport
Framtidens fiskare
21.1.-31.12.2020
Länsi-Suomen kalatalous-
keskus
10.2.202010 5621002020Projektbeskrivning
I Egentliga Finland finns ca 140 kommersiella fiskare i grupp 1 och ca 360 i grupp 2. De senare utgör projektets huvudmålgrupp, bland vilka man söker fiskare som är intresserade av att utveckla sitt fiske i en mer professionell riktning. Målet är att locka nya aktörer till branschen. I projektet efterspanas intresserade gesäller och mästare. Användningen av resultat och erfarenheter från liknande projekt som genomförts på andra håll i Finland för utbildningen i vårt område utreds. Utbildningens innehåll och grundram utarbetas i samarbete med läroanstalter ifall tillräckligt intresse finns.

Slutrapport
Studieresa till Trondheim fiskemässa 2020Leader I samma båt - Samassa veneessä rf ryDå fiskeaktionsgruppen förvaltas av den sökande Leader I samma båt, utförde NTM-centralen ändamålsenlighets-bedömningen26 29253,872020Projektbeskrivning
Hankkeessa tehdään opintomatka Trondheimin kalastusmessuille ja tutustutaan kalatalouteen Trondheimissa ja Ålesundissa. Matka-aika on 17. – 21.8. 2020. Hankeidea on tullut Saaristomeren ammattikalastajilta, ja arviolta 20 kalastajaa Saaristomereltä osallistuu. Selkämereltä matkalle osallistuu arviolta 10 henkilöä (kalastajia ja Selkämeren ja Pyhäjärven kalatalousryhmän aktivaattori), mutta heidän kustannuksensa katetaan Selkämeren omasta koulutushankkeesta. Hankkeen tavoitteena on ammattikalastajien tiedon lisääminen ja toimijoiden verkostoituminen.

Trondheim Slutrapport (resan inhiberades på grund av corona)
Karriären
öppnar sig
inom fiskeri-
hushållning 1.5.2020 - 30.4.2021
ProAgria
Länsi-Suomi
17.4.202028 160852020Projektbeskrivning
Med hjälp av projektet kontaktas och kommuniceras angående möjligheter inom fiskeribranschens yrken, fisk i matlagningen samt fiskbiologi. Som mål är att kontakta alla 14 kommuner på området.

Slutrapport
Skydd mot skarvar 27.3.2020-30.6.2023Gustavs-Nystad fiskeriområde17.4.202015 217802020projektbeskrivning
I projektet skapar man ett nätverk av lokala aktörer. Nätverket består av områdets kommersiella fiskare, invånare, markägare, stugägare och jägare. Syftet med nätverket är att tillsammans arbeta för att förhindra skador, som skarvar orsakar för fisket och fritidsbruket. Det ökar samverkan mellan kommersiella fiskare och lokalbefolkningen samt ökar det ömsesidiga förtroendet. Nätverket kommer att förbli permanent och kan i framtiden arbeta även med andra frågor i anknytning till kommersiellt fiske, t.ex. med utvecklingen av fisketillståndssystem.
På våren, när skarvarna anländer till området, förhindras uppkomsten av nya kolonier. Ett nätverk av fiskare och andra som rör sig i området bildas, och de anmäler till kontaktpersonen om kolonier som är under uppbyggnad. Bon som inte har ägg avlägsnas. En fågelskrämma (overall-man) samt en viltkamera lämnas på platsen så att eventuella återhäckningsförsök omedelbart kan förhindras. Denna strategi har visat sig vara effektiv i Airisto-Velkua fiskeriområdets projekt.
Vid fiskarnas redskap utvecklas nya sätt att skydda dem från skarv och skrämma fåglarna därifrån.

Slutrapport
Åbo stads fiskutmaning i Skärgårdshavet
15.6.2020-15.9.2021
Åbo stad11.6.202024 000802020Projektbeskrivning
Efterfrågan på fisk driver utbudet, så ökandet av efterfrågan är avgörande. Hållbart och omfattande förverkligat fiske avlägsnar näringsämnen från Östersjön och ger mat till både fiskarnas och konsumenternas bord. Projektets mål är att främja ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart fiske. Vi höjer fiskresursernas utnyttjandegrad genom att inspirera människor att utnyttja Skärgårdshavets fisk mera omfattande genom kommunikation riktat till att höja profilen av hållbart fiske och genom ett matlagningsevenemang. Vårt delmål är att främja utvecklingen av nya fiskrecept för både de populära och underutnyttjade fiskarter genom att marknadsföra fiskar som fiskas i Skärgårdshavet, såsom strömming, gädda och mört. Projektet inspirerar invånare i Egentliga Finland att äta mer och mera omfattande hållbart fiskad fisk och därigenom främja Östersjöns välbefinnande och Skärgårdshavets fiskenäring. Projektet kommer att pågå från juni 2020 till september 2021. Vi börjar med kommunikation på Östersjödagen den 27 augusti 2020 i Åbo, då alla medborgare kommer att bjudas in för att fira vår gemensamma Östersjö. Under våren 2021 skall ett webinarium arrangeras om temat: Hur ätandet av inhemsk fisk främjar hållbart fiske? En video om samma tema skall göras under våren för sociala medier. I den femte fredsförklaringen, Pax Navis den 27 maj 2021 skall en matlagningstävling hållas där två lag tävlar mot varandra. I tävlingen gör lagen portioner med enkla, goda recept av strömming, gädda och mört på kort tid. Kända människor och professionella kockar bjuds in till lagen. Förutom att vara värd för evenemanget berättar presentatören om vikten av kommersiellt fiske. Deltagarna i evenemanget kommer också att ges möjlighet att lära sig att filea mört. Recepten som används i tävlingen kommer att distribueras vid evenemanget och på sociala medier efter evenemanget. Projektet avslutas på Östersjödagen den 26 augusti 2021, där hållbart fiske kommer att kommuniceras.

Rapport över aktiviteter
Fiskprodukter från skärgården idag och framtiden
1.9.2020 - 31.3.2021
Pargas stad / Skärgårdshavets biosfärområde11.6.202027 795802020Projektbeskrivning
Inom projektet "Fiskprodukter från skärgården idag och framtiden" vill man lyfta fram fiskens mångsidighet som livsmedel och hälsoprodukt. Man vill öka intresset och kunskapen om hur man hanterar och tillreder mindre nyttjade fiskarter. Man vill öka efterfrågan på andra fiskarter och därmed öka intresset bland fiskare att också ta tillvara andra arter än de som för tillfälle är ekonomiskt mest intressanta.

Slutrapport
Temporal och regional variation i strömmingens fetthalt, fettets kvalitet och muskelmassa i Skärgårdshavet
1.6.2020 - 31.12.2021
Åbo Universitet / Skärgårdshavets forskningsinstitut11.6.202028 73091,112020Projektbeskrivning
En ökning av strömmingens användning som livsmedel och utveckling av de värdekedjor som baserar sig på förädling är centrala målsättningar för Egentliga Finlands fiskerinäring (Nuläget för Skärgårdshavets fiskerinäring / Strategiarbetsgruppen 2013). Särskilt användning av den småvuxna strömmingen i förädlingen anses nödvändigt, eftersom det finns rikligt med små strömmingar i fiskbeståndet och deras användning som livsmedel är liten. Syftet med vår forskning är att producera kunskap om strömming fångad i Skärgårdshavet, om dess fetthalt, kvaliteten på fettet och fiskens övriga egenskaper, vilka har betydelse såväl för konsumenter som för företag som förädlar strömming. De företag som fiskar och förädlar strömming samt fiskare och primärproducenter drar nytta av kunskapen. Eftersom en del av råvaran som dessa använder är från Skärgårdshavet, utreds i forskningen den i Skärgårdshavet fångade strömmingens kvalitetsegenskaper under olika årstider (reproduktionstid jfr. med födo-/vintersäsong) och olika områden (de viktigaste fångstområden). Förutom fetthalten bestäms sammansättningen av fiskarnas fettsyror och dioxinhalten i fiskens muskel samt muskelmassans mängd i fisken. Detta inverkar på utbytet av råvaran i förädlingen. Värdena granskas särskilt i förhållande till fiskens storlek, så att man ur materialet får identifieringsvärden för fisken enligt storlek. Det blir därmed möjligt att producera mervärde för konsumenterna av den strömming som fångats i Skärgårdshavet. Resultaten från forskningen kan utnyttjas av alla de företag som fiskar och förädlar Skärgårdshavets strömming, men även av sådana yrkesfiskare och primärproducenter i skärgården, som själva producerar olika produkter av strömming för direktförsäljning. Genom att informera om produkternas kvalitet kan man förbättra konsumenternas kunskap särskilt om den småvuxna strömmingens hälsoeffekter. Forskningsresultaten kan även öka möjligheterna att använda lekfisk vid förädling av livsmedel, vilket skulle förbättra lönsamheten i ryssjefisket under våren.

Slutrapport
Planering av fiskhamnens infra
21.10.2020 - 31.12.2021
Tövsala kommun2.11.202026 768802020projektbeskrivning
I projektet planerar man infrastrukturen i Tuomarainen hamnområde motsvara framtidens behov.

Slutrapport

Reseberättelse
Fiskemässan 2019
1.1. - 31.12.2019
Pemarns samkommun för utbildning15.1.201926 000802019Projektbeskrivning
Fiskemässan delger information om utvecklingsprojekt i Finland, nya tekniska innovationer, den nyaste utvecklingen av fiskeredskap, samt om branschens utvecklingsmöjligheter. Kontakter som skapas mellan yrkesfiskare, anordningstillverkare och utbildare ökar branschens kunskapskapital och ger fart till branschens utveckling. Vi kopplar följande övriga evenemang till mässans tidpunkt; Öppet hus i Fiskeri- och miljöinstitutet, Skärgårdstorget samt seminariet för projektet ”Möjligheter för gråsälens passiva jakt samt effektivisering av fångstmetoder i Skärgårdshavet och i Bottenhavet”. Evenemanget samlar ihop yrkesfiskare och övriga aktörer på branschen i Finland och utomlands, speciellt från Estland (Harju fiskeaktionsgrupp). På mässan presenteras nyaste teknik, metoder samt skolning inom yrkesfisket. Anordningarna och resultatet av utvecklingsarbetet, samt de som utvecklat apparaturen samt använder den, är tillgängliga på mässan. Seminariet och diskussionstillfällen som ordnas i samband med mässan ökar nätverkande och kunskapsutbyte mellan aktörer. Även fiskeribranschens andra sektorer; fisketurism, fiskodling samt fiskförädling är framme i evenemanget. Pemarns samkommun för utbildning ansvarar för projektets administration och praktiska förverkligande. För det praktiska arrangeringsarbetet reserveras en arbetsinsats på 3 månader. Pemarns samkommun för utbildning står för nödvändiga utrymmen, både för mässan och för seminariet. Evenemanget ordnas i samarbete med undervisningen och studerande vid Fiskeri- och miljöinstitutet deltar i mässarrangemanget.

Slutrapport
Ryssjefiskets teknik och yrkesmässiga
know-how till strömmingsundersökning – pilotprojekt
15.4.2019 - 14.4.2021
Åbo Universitet18.3.201926 250702019Projektbeskrivning
Projektets målsättning är att förmedla teknik och sakkunskap inom ryssjefiske efter strömming från yrkesfiskare till yrkesskolan Livias studerande samt till Åbo universitets 1984 påbörjade forskningsprojektet, där man samlar in provmaterial till en undersökning om strömming. Projektet är tvåårigt. Projektet startar med ett mediaevenemang (medierna förs med R/V Aurelia 2019 till ryssjeplatsen) och presenteras senare bland annat på Nationella Fiskarkryssningen. Projektet höjer fiskeribranschens image (media och sociala medier), främjar nya aktörers ankomst och stöder bevarandet av arbetsplatserna genom Livias skolning. Åbo universitets strömmingsforskning tjänar omfattande fiskeribranschen angående utnyttjande av fiskeresurser genom att producera information om strömmingens biologi, beståndets tillstånd, förändringar i omgivningen samt fiskens kvalitét. Uppföljningsundersökningens resultat är offentliga och de presenteras kontinuerligt via sociala medier.

Slutrapport
Yrkesfisket och den inhemska fisken bekanta till barn och ungdomar
7.1. - 31.12.2019
Länsi-Suomen Kalatalouskeskus18.3.201923 862802019Projektbeskrivning
Yrkesfisket och den inhemska fisken bekanta till barn och ungdomar -projektet utvecklar den inhemska fiskerinäringens verksamhetsbetingelser genom barn och ungdomar. Under projektet ordnas utflykter till fiskefartyg och fiskehamnar, och ungdomarna får komma ut till sjöss med yrkesfiskare för att bekanta sig med yrket. Därtill får barn och ungdomar öva fiskbehandling och tillredning av fiskrätter av inhemska råvaror på fiskrättkurserna.

Slutrapport
Främjande av kustfiskets verksamhetsmöjligheter
1.6.2019 - 31.12.2020
Airisto-Velkua fiskeriområde27.5.201925 473852019Projektbeskrivning
Inom projektet utvecklas och testas olika metoder och utrustning, med hjälp av vilka sälarna, som avvaktar vid fiskarnas redskap, fås att stanna på ett sånt avstånd från redskapet, att deras borttagande är tryggt och etiskt. Man testar och utvecklar utrustning för att lokalisera sälen i havet och för att möjliggöra sälens upptagande. Man utvecklar ett tryggt tillvaratagande av sälen och testar till vilken grad utrustningen fungerar. Projektets verksamhetsområde är hela Skärgårdshavet. Utvecklingsarbetet fokuseras på områden, där gråsälar har konstaterats avvakta vid fiskeredskapen och där testning och utveckling av projektets utrustning således är möjligt. Projektets mål är att bevara och öka kommersiella fiskarnas fiskemöjligheter och tillgången till närfisk samt att skapa grund för branschens utveckling.

NTM-centralen nekade finansiering av projektet, eftersom projektet skulle innebära jakt av sälar.
Relationen mellan ytvattnens statusklassificering och fiskodling
25.10.2019 - 28.2.2020
Finlands fiskodlarförbund5.11.201930 00069,772019Projektbeskrivning
Beskriver vattnens statusklassificering i Skärgårdshavet samt den gällande lagstiftningen och naturvetenskapliga grunden på ett lättfattligt sätt. Bygger en kalkyleringsmodell, som kan användas för att bedöma hur känsligt en enskild vattenkvalitets beskrivande faktor reagerar på en förändring i näringsbelastningen och hur stor förändring som är betydande i vattnets kvalitetsklassificering. Fiskodlaren måste i sin miljöansökan presentera en bedömning av den planerade verksamhetens inverkan på vattnets statusklassificering. Med tanke på detta analyseras i projektet som fallstudie insamlat material från Skärgårdshavet om vattnets kvalitetsklassificering och observationer från områdets olika odlingsområden / anhängiga tillståndsprocesser. Genom detta förfarande kan man bättre än tidigare uppskatta fiskodlingens betydelse för vattnets tillstånd på lokal nivå. För fiskodlaren betyder detta ett lättare process för miljötillståndet och därmed enklare att få det.

Slutrapport
Den lokala fiskens
kundorienterade
produktutveckling
och ökning i värde
i Åboland
1.2.2018 – 30.6.2019
Turun yliopisto
Brahea-keskus
19.2.201822 484752018Projektbeskrivning
I Finland har
konsumtionen av fisk ökat under de senaste årtiondena. Samtidigt lever man i Finland med ett uppsving i närmatens popularitet. Åboland är ett starkt tyngdpunktsområde för den kundkrets som är intresserad av turism och fisk. Där finns behov till moderna, hållbart producerade fiskprodukter, som främjar den lokala matkulturen. Under 2000-talet har mängden av konsumerad fisk med inhemskt ursprung minskat med en tredjedel, och andelen importerad fisk har fördubblats. År 2015 förädlade de finska företagen 80 miljoner kilo fisk, varav 58 % var inhemsk. I dag är mera än en fjärdedel av den fisk som konsumeras i Finland norsk odlad lax. I de finska havsområden fiskas mest strömming. I Åboland består dock 70 % av yrkesfiskarnas fångst av gös, abborre och sik. Av strömming (8 milj. kg) och vassbuk (1 milj. kg) används 70 % till foder. Då populariteten av fisk växer, men antalet yrkesfiskare minskar, svarar tillgängligheten av inhemsk fisk och fiskprodukter inte till efterfrågan. Genom att utveckla företagande inom fiskeribranschen och de lokalt producerade fiskprodukterna kunde fiskförädlarna bättre svara till efterfrågan. Projektets målgrupp är inte enbart fiskarna, utan generellt sett de potentiella fiskförädlarna som utvecklar den lokala ekonomin, t.ex. proffskök, (inklusive offentliga storkök samt minuthandeln). Fiskarna kan även i ett mera vidsträckt område ha nytta av att fiskprodukterna utvecklas utifrån konsumenternas önskemål och efterfrågan, vilket leder till att intresset för nya, moderna fiskprodukter förstärks. Projektets mål är att främja förädlingskunnande och produktutveckling av all lokalt fångad fisk i Åboland genom att utbilda aktörer inom fiskbranschen samt dem som vill komma in på branschen. Utbildningen riktas främst till fiskförädling och ökningen av mervärdet i produktionen. Utbildningen innehåller ett mångsidigt studerande av olika fiskförädlingssätt för att svara till konsumenternas och professionella kökens förfrågan.

PaiKala-loppuraportti(på finska)
Gösseminarium
15.2. - 30.6.2018
Airiston-Velkuan
fiskeområde
19.2.20187 3001002018Projektbeskrivning
Ett öppet gösseminarium arrangeras som ett av Mökki ja Meri -mässans programnummer i Åbo Mässcentrum den 6.4.2018. Till seminariet kallas, för att inleda diskussion och diskutera samt svara på publikens frågor, en yrkesfiskare, en fritidsfiskare, en fiskeguide, en fiskförsäljare, en forskare, en fiskerimyndighet samt en vattenägarnas representant. I diskussionen lyfter man upp gösstammarnas tillstånd och framtidsutsikter för fisket. Seminariet videofilmas och sätts på YouTube. Projektets mål är ökning av dialog och samförstånd mellan olika aktörer samt nätverkande.

Videon från gösseminariet
Hela kollektivet med på
att lösa skarvproblemet
15.2. - 31.12.2019
Airiston-Velkuan
fiskeområde
19.2.201812 820722018Projektbeskrivning
I början av mars arrangeras ett öppet infotillfälle i Tövsala. Målgruppen är speciellt kommersiella fiskare, stugägare samt vatten- och landägare. De som rör sig på vatten aktiveras att ta ansvar för skarvstörningarnas framgång på sina egna områden. Vi redogör innehållet av störningslov, som NTM-centralen beviljat, samt störningens mål och metoder. I samband med infotillfället ordnas en workshop, där hela kollektivet tas med för att kläcka idéer för kostnadseffektiva metoder att förhindra nya skarvkolonier. Projektets frivilliga observatörer skall rekryteras i detta tillfälle. Vi strävar till minst tio personer, och vid behov kompletterar projektledaren observatörringen med personliga kontakter. Skarvobservatörerna startar genast efter islossningen, och de kontaktar projektledaren i realtid, när de märker potentiella häckningsförsök. Lokalens läge på kartan kontrolleras, och om den är inom det lovliga störningsområdet, förs en sändande vildkamera på plats. Om projektets åtgärder och observationer informeras i nästan realtid på fiskeområdets Facebook-sidor. Då skarven är ett problem vid hela finska kusten, informeras även nationellt om projektets åtgärder och resultat. Kommunaldirektörer och miljövårdsbyråer på fiskeaktionsgruppers verksamhetsområde informeras direkt, då det är klart, att skarvkolonierna inte är en attraktionsfaktor för kommunerna. Kommunerna har kanske inte heller en uppfattning om skarvkoloniernas inverkan på havsmiljön. Projektets långsiktiga mål är att främja kommersiella fiskets verksamhetsmöjligheter och säkra tillgången till närproducerad fisk.
Effektivisering av säljakt
i Skärgårdshavet
5.12.2017 - 31.7.2019
Länsi-Suomen Kalatalouskeskus19.3.201827 000902018Projektbeskrivning
Det finns ett allvarligt sälproblem i Skärgårdshavet. Enligt Naturresursinstitutet led mera än en tredjedel av fiskarna av skador orsakade av sälar år 2015. Därtill skadar sälarna också fiskodlingen. Största delen av på våren 2016 i Östersjön räknade sälar befann sig i den sydvästra skärgården. Trots detta blir en anmärkningsvärd del av jaktkvoten oanvänd. En orsak till detta är en brist på lämpliga jaktområden. Projektets mål är att minska på sälproblemet i Skärgårdshavet och att öka nyttjandegraden av för kvoterad jakt beviljade lov i sydvästra Finlands stamförvaltningsområde. För säljakt lämpliga jaktområden samt speciella sälproblemområden kartläggs under projektet, och jakträtthavare och jägare aktiveras. Därtill skapar man regler och anvisningar för säljakt och strävar till att öppna diskussionen mellan vattenägare, jägare och av sälproblem lidande fiskodlare och fiskare. På basen av projektet skapas en modell för grundande av säljakts lovområden, som kan tillämpas även i andra områden.

Slutrapport

Merialueen kalanviljelyyn soveltuvan hylkeenpyyntimenetelmän kehittäminen

Skärgårdshavets fiskeaktionsgrupps finansieringsandel 29 991,5 €
Fiskarna cirkulerar effektivt
1.9.2018 - 31.5.2019
Pemarns samkommun för utbildning28.5.201814 500802018Projektbeskrivning
Projektets mål är att utreda utnyttjandemöjligheterna av den fisk med mindre värde som fångas i Skärgårdshavet, samt det avfall som uppstår vid rensning i fiskodlingen, till mat och energi. Inom projektet utreds logistiken för hela kedjan dvs. fisket, fiskarna, odlingsanläggningar, mellanlagring och transport samt användare av fisk- och rensningsavfall. Målet är också att beräkna, hur kostnadseffektivt och lönsamt det är att cirkulera fisk och rensningsavfall. Fiske och utnyttjande av fisk med mindre värde är blå ekonomi som bäst. Dessutom kan en storskalig avlägsnande av fisk ge en positiv verkan på hela Skärgårdshavets tillstånd.

Slutrapport
Infokryssningar för kommersiella fiskare och fiskeområdesaktörer
2019 - 2020
Leader I samma båt - Samassa veneessä
rf ry
Då fiskeaktionsgruppen förvaltas av den sökande Leader I samma båt, utförde NTM-centralen ändamålsenlighets-bedömningen27 968702018Projektbeskrivning
I projektet arrangeras två infokryssningar; en för Skärgårdshavets och Bottenhavets kommersiella fiskare i februari 2019 och en för fiskeområdesaktörer på hösten 2019. Kryssningarnas syfte är att dela information samt nätverkande. Programmen byggs från basen av målgruppernas aktuella informationsbehov, och styrgrupperna preciserar och godkänner kryssningsprogrammen. Seminariens föredrag filmas för att sprida informationen så bra som möjligt.

Slutrapport
Utredning över ny reningsteknik för avloppsvattnen i Käldinge fiskhamn
1.8.2018 - 30.6.2019
Pargas stad4.9.201830 0001002018Projektbeskrivning
Käldinge fiskhamn i Pargas är Åbolands enda kommunalt ägda allmännyttiga centralfiskehamn. Fiskehamnen har en hög prioritet och är upptagen på jord- och skogsbruksministeriets lista över prioriterade fiskehamnar. Reningsverket har emellertid aldrig fungerat optimalt. Belastningen från aktiviteten under året i fiskhamnen är mycket ojämn och ett biologiskt reningsverk av den typen som idag finns i Käldinge kräver en jämn belastning för att bakteriestammarna i den biologiska reningsprocessen skall hållas vid liv. Målet med projektet är att göra en utredning av vilken teknik som på ett kostnadseffektivt och hållbart sätt lämpar sig för reningen av avloppsvattnet i Käldinge. I utredningen ska också göras en uppskattning av driftskostnaderna och hur ansvaret för driften av reningsverket ska fördelas. Även olika modeller för finansieringen ska utredas, genom att utnyttja de erfarenheter som andra motsvarande fiskehamnar har.

Käldingen-kalasatama-jätevesien-käsittely-22.05.2019
Tvättningsanläggning för ryssjor
1.6.2018 - 31.5.2019
Tövsala kommun4.9.201822 400802018Projektbeskrivning
Utöver trålfiskare, används Tuomarainen fiskehamn i Tövsala av ca 15 kustfiskare, vilka landar i hamnen årlingen 3 - 5 miljoner kilo ryssjeströmming samt några ton fjällfisk. Ryssjorna tvättas i dag för hand, vilket är tidskrävande och fysiskt ansträngande. Projektets mål är att utveckla hamnen så, att den ännu bättre betjänar fiskare på kusten och i skärgården. Inom projektet skaffas en mobil tvättningsanläggning för ryssjor och nät. Tvättaren är ryssjefiskarnas egen innovation, som ännu inte finns på marknaden. Tvättaren skall vara tillgänglig för alla yrkesfiskare. Tvättarens huvudsakliga lokal kommer att vara i Tuomarainen, men vid behov kan den tillfälligt flyttas till något annat ställe, som yrkesfiskarna använder sig av.
Mellanskarvens nya störningsmetoder

4.3.2016 - 31.12.2017
Airiston-Velkuan
fiskeområde
15.3.201625 055,70852016 - 2017Projektbeskrivning
Man testar olika störningsmetoder för att förhindra mellanskarvens häckning i ett lovligt störningsområde (VARELY/4206/2015).

MERIMETSOJEN-UUDET-HÄIRINTÄMENETELMÄT-loppuraportti
Möjligheter för gråsälens passiva jakt samt effektivisering av fångstmetoder i Skärgårdshavet och i Bottenhavet
1.9.2016 – 31.12.2019
Pemarns samkommun för utbildning17.8.201645 391,50 € varav Skärgårdshavets andel 29 991,5 €772016 - 2017Projektbeskrivning
Man testar metoder och medel för att minimera skador som gråsälar orsakar till fiske och fiskodling. Jägare och fiskare utbildas för korrekt behandling av gråsäl som vilt samt för jaktetik. Man främjar samarbetet mellan jägare och fiskare för att minska skador som gråsälar orsakar till fiskerinäringar. Man skapar praxis för gråsälens passiva jakt i närheten av fiskeredskap och odlingskassar i Skärgårdshavet. Projektet är ett gemensamt projekt mellan Skärgårdshavets och Bottenhavets fiskeaktionsgrupper.
Infokryssningen för kommersiella fiskare 2017
1.11.2016 - 31.5.2017
Leader I samma båt - Samassa veneessä rf ryDå fiskeaktionsgruppen förvaltas av den sökande Leader I samma båt, utförde NTM-centralen ändamålsenlighets-bedömningen18 042 782016 - 2017Projektbeskrivning
I projektet arrangeras en infokryssning för kommersiella fiskare. Kryssningens syfte är att dela information mellan myndigheterna, organisationsaktörerna och fiskare. Programmet byggs från basen av kommersiella fiskarenas informationsbehov. Projektets styrgrupp preciserar och godkänner kryssningsprogrammet. Nätverkande emellan aktörerna är också projektets mål; föregående årens rikliga deltagarantal bevisar, att efterfrågan för sådana här evenemang finns. Seminariets föredrag filmas för att sprida informationen så bra som möjligt.

Saarinen-M.-2017-Kalastajaristeily-2017-LOPPURAPORTTI
Inverkan av regleringen av Skärgårdshavets gösfiske på gösarnas medelstorlek
1.3.2017 - 31.12.2018
Airiston-Velkuan fiskeområde27.2.201739 9861002016 - 2017Projektbeskrivning
I projektet utreds om Skärgårdshavets gös växer som uppskattats. Är minimimåttet (40 cm), som fiskelagen har bestämt för kommersiella fiskare i grupp I, ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart den 1 januari 2019? För kommersiella fiskare i grupp I kan informationen om tillgången till gösar, som fyller minimimåttet 40 cm, vara avgörande till sysselsättningens kontinuitet. Material från gösfångst i Skärgårdshavets olika områden samlas in av kommersiella fiskare, fritidsfiskare samt fiskeguider. Luke analyserar materialet. Projektets resultat är till nytta för hela Skärgårdshavets område och främjar verksamhetsbetingelserna för alla fiskargrupper och fiskerinäringens värdekedja. Projektet främjar också samarbete och nätverkande bland fiskerinäringens aktörer i Skärgårdshavet.

Slutrapport
Ökad kännedom om Skärgårdshavets nors
21.4.2017 - 31.12.2018
Länsi-Suomen Kalatalouskeskus19.4.2017
Villkor: utredning av fiskförädlarnas intresse till förädling av nors och inkludering av en möjlig produktutveckling i projektet
17 376802016 - 2017Projektbeskrivning
Projektets mål är att öka kännedom om Skärgårdshavets nors som livsmedel samt att återuppliva traditionen att fiska nors, höja norsens värdering och värde och därigenom förbättra kommersiella fiskets lönsamhet. Under projektet förverkligas norsfiskeevenemang, norsrätter provsmakas vid evenemangen samt på Skärgårdsmarknaden, och norsen som råvara erbjuds restauranger för s.k. norsmeny. Som målgrupp är konsumenter, som är intresserade av ekologiskt hållbart fångad närfisk och traditionell, inhemsk mat.

Slutrapport
Skärgårdshavets fiskbodar
21.4. - 31.12.2017
Länsi-Suomen Kalatalouskeskus19.4.6 1021002016 - 2017Projektbeskrivning
Projektets mål är att öka kännedomen och åtgången av lokal fisk, som produceras av kommersiella fiskare, fiskodlare och fiskförädlare. Även kännedom av fiskeribranschens tjänsteproducenter som fiskeguider, fiskeredskapsaffärer och speciella fiskemål ökas. Detta har en positiv verkan på skärgårdens livskraft och det blir möjligt att på ett mångsidigt sätt utnyttja de lokala fiskresurserna och kunnande på fiskeribranschen. Under projektet samlas de ovannämnda ställens och företagarnas kontaktuppgifter i en karttjänst och erbjuds till intresserade producenter av resetjänster, då t.ex. turister på Skärgårdens Ringväg skulle lättare hitta fiskbranschens tjänster, och företagen skulle få synlighet. Verksamhetsområdet för projektet sammanfaller med verksamhetsområdet för Skärgårdshavets fiskeaktionsgrupp. Som projektets målgrupp är fritidsbosatta och turister.

SAARISTOMEREN-KALA-AITAT-loppuraportti
Studieresa till Aalborg fiskemässa
21.4. - 31.12.2017
Leader I samma båt - Samassa veneessä rf ryDå fiskeaktionsgruppen förvaltas av den sökande Leader I samma båt, utförde NTM-centralen ändamålsenlighets-bedömningen9 913772016 - 2017Projektbeskrivning
Inom projektet görs en studieresa till Aalborg fiskemässa den 10.-12.10. 2017. Projektidén har kommit från yrkesfiskarna i Skärgårdshavet, och ungefär 20 fiskare från Skärgårdshavet deltar. Från Bottenhavet deltar ca 10 personer (fiskare och fiskeriaktivatorn), men deras kostnader täcks av Bottenhavets eget utbildningsprojekt. Projektets mål är att öka yrkesfiskarnas kunskap och aktörernas närverkande.

Saarinen-M.-2018.-LOPPURAPORTTI-opintomatka-Aalborgin-kalastusmessuille
Utveckling av istillförsel i Merimasku fiskehamnNådendal stad14.6.201716 000802016 - 2017Projektbeskrivning
I projektet utvecklas istillförseln i Merimasku fiskehamn genom att anskaffa en ny effektivare ismaskin till isstationen. Isstationen byggdes år 2005 till Särkänsalmi fiskehamn i Merimasku, som genom en kommunsammanslagning överfördes till Nådendal stads ägo. De nuvarande ismaskinerna är tekniskt föråldrade, och elförbrukningen är stor. Förutsättningen till att yrkesfiskarnas inkomster kan utvecklas positivt är att det bör det finnas tillgång till tillräckligt med is, då man inte kan sälja fisk som är dåligt isad. En tillförlitlig och tillräckligt effektiv station är absolut nödvändig här, då den närmaste stationen ligger i Tövsala Tuomarainen. Vi söker finansiering från Skärgårdshavets fiskeaktionsgrupp på grund av att det tidsbegränsade ansökningsförfarandet för utveckling av fiskehamnar slutar först i oktober, och besluten fås först i slutet av året. Staden är dock förberedd för att genomföra projektet i år, och för att säkra fiskarnas verksamhet skall det förverkligas så snart som möjligt. Vårt mål är att monteringsarbetet är färdigt till slutet av augusti. Investeringen förbättrar lönsamheten av fiskarnas arbete genom att möjliggöra en bättre behandling av de nuvarande fiskmängderna eller även större mängder, och på så sätt bidrar den till att bevara de nuvarande arbetsplatserna. På längre sikt underlättar det förbättrade istillförseln också nya fiskares etablering i branschen. Pristaket har satts till högst 20 000 euro. Projektet kommer i gång den 16.6.2017, i fall Skärgårdshavets fiskeaktionsgrupp ger en förordande utlåtande. Efter detta skall anskaffningen konkurrensutsättas hos tre maskinleverantörer och ansökningen kompletteras för deras del.
Anskaffning av vassklippare
22.8. - 31.12.2017
Hyppeis delägarlag30.8.20172 548802016 - 2017Projektbeskrivning
Efter att nötkreaturen försvann från skärgården på 1980-talet så finns det inte längre något som på naturlig väg håller bort vassen från stränderna vid vikar och sund. Delägarlaget har under de senaste årtionden redan muddrat upp två sund för att återställa vattencirkulationen på viktiga lekplatser. Nu tror vi att det kanske skulle vara en vettigare, och mera miljövänlig lösning att förebygga att vassen täpper till smala sund och vikar så att vattencirkulationen försvinner från dessa områden, med att man i stället för muddring skulle hålla undan vassen med att helt enkelt klippa ner den på samma sätt som korna betade förr. På det området som vassklipparen skulle användas är det byns alla fiskare (delägarlagets) som använder fiskevattnet. Delägarlaget har 96 delägare och vi är mellan 30 - 40 fast bosatta i byn, och för tillfället finns det åtminstone fem familjer som fiskar till försäljning. Strömmingsfisket ute i Skiftet har vi hyrt ut åt en trålare. Det är gäddans, abborrens och sikens lekplatser, de långa skyddade vikarna och sunden som nu håller på att växa igen. Det är just dessa arter som är den viktigaste delen av den säljbara fångsten för oss. Vi har inte gös i våra vatten, den är bara en bifångst, och skötfiske efter strömming till försäljning idkas i ganska liten skala i byn. Genom att säkerställa behållning av gylevattar av fiskarter som är viktiga för yrkesfisket, främjar det också underhållet av professionellt fiske och fiske som är lämpligt för professionellt fiske i området och även möjligheterna för nya fiskare att komma in i sektorn. Vårt val av klippare är KLIPPO från Nautimar samt tillhörande vagn och vassräfsa. Den har en tillräcklig arbetsbredd för att vara effektiv. Och är samtidigt portabel utan att vara för tung, så den är enkel att flytta mellan olika båtar. Vassräfsan behövs för att samla in den avklippta vassa och föra den iland, då den inte får eller kan lämnas kvar i vattnet.
Hundra år fisk från Skärgårdshavet - historia och framtidLänsi-Suomen Kalatalouskeskus7.9.201721 728852016 - 2017Projektbeskrivning
Projektet ”100 år fisk från Skärgårdshavet” jubilerar tillsammans med självständiga Finland historian och framtiden av Skärgårdshavets yrkesfiske. Under projektet sätts ihop en fotoutställning, som presenterar områdets fiske förr och nu, arrangeras ett festseminarium samt en festsupé för fiskare, fiskodlare, fiskförädlare samt intressentgrupper. Man informerar och tar en ställning till fiskets framtida möjligheter och utvecklingspunkter.

Slutrapport
Fiskefartygets säkerhetskurs för yrkesfiskare och yrkesfiskarstuderande
1.11.2017-31.12.2019
Pemarns samkommun för utbildning8.11.201711 08881,52016 - 2017Projektbeskrivning
I projektet arrangeras 4 st fiskefartygets säkerhetskurser i Lojo Centret för sjösäkerhetsutbildning. Den första kursen hålls i februari 2018 och de tre följande under hösten 2018 och under år 2019. Deltagarmålet är sammanlagt 50 personer från kust- och insjöområden. Enligt en preliminär förfrågan finns det efterfråga för kursen i hela landet. Deltagarna är yrkesfiskare och studerande som specialiserar sig i yrkesfisket. Om efterfrågan finns, arrangeras en av kurserna på svenska. Finansiering ansöks från Skärgårdshavets fiskeaktionsgrupp. De andra fiskeaktionsgrupperna ansvarar för kostnaderna för deltagarna från sina verksamhetsområden (som förflyttning mellan i fråga varande gruppers finansieringsramar). Projektet förverkligar Skärgårdshavets fiskeristrategins tyngdpunkt 2 ”Utveckling av värdekedjan”. Det ökar yrkesfiskarnas yrkeskompetens och stöder bevarandet av arbetsplatser. Projektet främjar också nya aktörers inträde till branschen och förbättrar deras möjligheter att bli sysselsatta, då de har utfört en säkerhetskurs (kursen ingår inte i yrkesfiskarstuderandens utbildningsprogram).

Slutrapport
Strömmingens parasitmaskar; förekomst, värdarter samt inverkan på Skärgårdshavets fiskerinäring
1.6.2018 - 31.12.2019
Åbo Universitet8.11.201724 2541002016 - 2017Projektbeskrivning
Projektets mål är att kartlägga förekomsten och prevalensen av de parasitmaskar som dykt upp i Skärgårdshavet fiskade strömmingsstammar samt att utreda om även skarven fungerar som parasiternas värd (utöver gråsälen). Parasiterna försämrar strömmingens kvalitet, och i fall de blir ännu allmännare, kan de hindra strömmingens utnyttjande för människoföda. Strömmingens ryssjefiskare lider den största skadan, då det skulle vara möjligt att höja ryssjefångstens ekonomiska värde genom att ta rommen tillvara. Ryssjeströmmingens utnyttjande för detta ändamål dock försvåras, när strömmingen är infekterad, då parasiterna sitter huvudsakligen inne i romsäcken. Det finns ännu 20 – 25 yrkesfiskare i Skärgårdshavet som fiskar strömming med ryssjor, men parasiternas negativa effekter sträcker sig även till fiskförädlingsindustrin.

Slurapport