Skärgårdshavets fiskeristrategi

Skärgårdshavets fiskeristrategi förbereddes under ledning av den föregående programperiodens fiskeleader-styrgrupp. Som arbetsprincip för gruppen var ett öppet och brett samarbete med aktörerna inom områdets fiskerinäring samt övriga intressenter och sakkunniga. På grund av corona-epidemin förverkligades strategins berednings- och hörandeprocess i sin helhet via nätet.

Strategins målsättningar är:

 • att främja primärproduktionens utmaningar på havet
 • att få nya fiskare till branschen, att främja fiskeriföretagens kunnande samt att underlätta fiskeriföretagarnas anpassning till framtidens utmaningar
 • att främja produktutvecklingen och marknaderna för fisken som producerats i Skärgårdshavet och Skärgårdshavets fisketurism
 • att förbättra fiskeribranschens offentliga profil och att främja samarbete

Strategins vision 2027 är:

Fiskerinäringens lönsamhet har förbättrats, och branschen intresserar även nya aktörer.

Fisketurismens verksamhetsförutsättningar har utvecklats särskilt genom samarbete och nätverkande.

Lokalsamfunden har aktiverat sig i befrämjandet av fiskeribranschen.

Utvecklingens tyngdpunkter är härledda ur fyrfältsanalysen, och de är:

 1. Verksamhetsmiljöns utmaningar
 2. Kunnande och anpassning
 3. Produktutveckling och marknadsföring
 4. Den offentliga bilden och samarbete

STRATEGI Med fisk till toppen!

Utredning av nuläget för fiskerinäringen och fisketurismen i Skärgårdshavet var en del av fiskeleaders framtidsarbete i slutet av föregående programperiod. Rapporten bifogades i Leader I samma båt - samassa veneessä rf ry:s ansökan till fiskeleadergrupp. Rapporten finns för närvarande endast på finska.

Saaristomeren elinkeinokalatalouden ja kalastusmatkailun nykytila

Beredning av ny programperiod 2021-2027

Till denna sida samlas all information, meddelanden och material, i anknytning till förberedelsena av Skärgårdshavets fiskeristrategi 2021-2027. Det senaste materialet finns högst upp.

4.4.2022

Den slutliga strategin med beviljad finansieringsram på 900 000 euro.

17.12.2021

Leader-urvalskommittén gav sin feedback på fiskeleader-ansökningar den 25 november. Leader I samma båt – Samassa veneessä rf ry styrelsen beslöt i går på sitt möte att komplettera strategin enligt urvalskommitténs feedback så som fiskeaktionsgruppens styrgrupp hade föreslagit. Den kompletterade strategin hittas här Täydennetty strategia.

Ny text är med gul bakgrund och den helt raderade texten är överstruket med rött.

Urvalskommittén behandlar ansökningarna nästa gång den 19 januari 2022.

8.11.2021

Ansökningen skickades den 28 oktober

Strategia KALALLA KÄRKEEN!

Strategian liite 1, Saaristomeren elinkeinokalatalouden ja kalastusmatkailun nykytila

20.10.2021

Leader I samma båt – Samassa veneessä rf ry styrelsen beslöt i dag på sitt möte att ansöka till en fiskeleader-grupp för Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfondens (EHFVF) programperiod 2021-2027 med följande strategi:

Strategia 20.10.2021

Strategian liite 1, Saaristomeren elinkeinokalatalouden ja kalastusmatkailun nykytila

 • ansökningen avslutas 2.11.
 • Leader-urvalskommittén behandlar ansökningarna 16.11.
 • de sökanden får komplettera ansökningar fram till 8.12.
 • urvalskommittén ger sitt förslag av de strategier som ska väljas ut och deras finansieringsram 17.12. JSM godkänner de strategier som föreslagits av urvalskommittén
 • målet är att starta verksamheten från början av 2022
18.10.2021

TACK TILL ER SOM RÖSTADE!

Namntävlingens resultat:
10 röster   Kalalla kärkeen – Med fisk till toppen
4 röster     Saaristomeren kalatalouden sininen strategia – Blå strategi för Skärgårdshavets fiskeriekonomi
2 röster     Saaristomeri 2.0 – Skärgårdshavet 2.0

Det vinnande namnet föreslogs av Olav Granström från Åbolands Fiskarförbund. Grattis Olav! Olav får ett pris innehållande produkter som förädlats av fiskare i Skärgårdshavet.

Nimikilpailun-tulos
7.10.2021

Förslå ett namn för Skärgårdshavets fiskeristrategi – pris för det bästa namnet

Tack för era värdefulla kommentarer om utkastet till Skärgårdshavets fiskeristrategi 2021-2027. Fiskeaktionsgruppens styrgrupp behandlade feedbacken på sitt möte 5.10. och kompletterade och korrigerade utkastet på basen av feedbacken.

Det uppdaterade utkastet till strategin

Strategin kommer ännu att kompletteras till viss del, eftersom vi fortfarande väntar på en del anvisningar från Jord- och skogsbruksministeriet.

Fiskleaderansökans bilaga Fiskerinäringens nuläge i Skärgårdshavet  kommer ännu att kompletteras för fisketurismens del. Både strategin och nulägesrapporten kommer att översättas till svenska lite senare på hösten.

Föreslå ett slående och koncist namn till strategin. Förslagen via epost till maria.saarinen (at) sameboat.fi

Tävlingen avslutas på måndagen 11.10. kl. 12, varefter styrgruppen väljer det bästa namnet. Vinnaren får ett pris innehållande produkter som förädlats av fiskare i Skärgårdshavet. Vinnarens namn kommer att publiceras.

27.9.2021
Kommentera utkastet till Skärgårdshavets fiskeristrategi 2021-2027

Utkastet till Skärgårdshavets fiskeristrategi är nu tillgängligt på nätet för kommentarer Saaristomeren kalatalousstrategia 2021-2027 (luonnos 27.9.2021)

Det nuvarande utkastet är på finska, men den slutliga versionen kommer att översättas till svenska.

Tiden för kommentarerna avslutas om en vecka dvs. den 4 oktober 2021 kl. 16. Kommentarer via e -post maria.saarinen (at) sameboat.fi

21.9.2021
Fiskeristrategiarbetet fortsätter

Under sommaren bad vi om era kommentarer om den av styrgruppen sammanfattade SWOTen samt era synpunkter gällande de centrala utvecklingsbehoven. Styrgruppen har gjort ytterligare några tillägg till SWOTen på basen av era svar. Styrgruppen har också identifierat de centrala behoven.

Den slutliga SWOTen för Skärgårdshavets fiskeribransch (på finska) (styrkor, svagheter, möjligheter, hot).

För närvarande utarbetar styrgruppen strategin vidare, och vårt mål är att göra den tillgänglig för kommentarer i nätet den 27.9.

1.7.2021
Kommentera sammanfattningen av fiskerinäringens och fisketurismens styrkor, svagheter, möjligheter och hot i Skärgårdshavet

Vi fick 33 svar på fiskerinäringens och fisketurismens öppna SWOT-enkät i Skärgårdshavet! Svaren innehöll sammanlagt imponerande 267 kommentarer om branschens styrkor, svagheter, möjligheter och hot.

Fiskeaktionsgruppens styrgrupp har behandlat svaren på sitt möte den 21 juni. Det omfattande materialet sammanfattades till huvudrubriker, följt av förklaringsrader eller specifikationer. Vi strävar efter att sammanfatta SWOTen ännu vidare under processen.

Vi ber nu om era kommentarer om den av styrgruppen sammanfattade SWOTen, och vi ber också om era synpunkter gällande de centrala behoven samt de största utvecklingsutmaningarna och möjligheterna. 

Linkki kyselyyn https://forms.gle/qvJxwa8Ce94ErBiz5

Svarstiden är 1.7.-15.8.

Arbetet fortsätter på hösten med val av strategins åtgärder. De strategiska tyngdpunkterna och åtgärderna bör konsekvent härledas från informationen och resultaten av den tidigare förberedningsprocessen.

28.5.2021

De första öppna förberedande evenemangen har hållits online 18.5., 20.5. och 27.5. Arbetet fortsätter enligt följande:

Webbenkäten:

1. Utarbetningen av strategin börjar med att identifiera styrkor, svagheter, möjligheter och hot = SWOT (enkäten öppen den 28.5 – 8.6.)

SWOT-analys: Aktivatorn sammanställer och förtydligar svaren på enkäten. På basen av SWOT identifierar fiskeaktionsgruppens styrgrupp fiskeribranschens centrala behov samt de största utvecklingsutmaningarna och möjligheterna; hur branschens nuvarande styrkor kan användas för att ta till vara externa möjligheter eller undvika hot, eller hur branschens nuvarande svagheter kan utvecklas genom externa möjligheter

2. Kommentering av de av styrgruppen identifierade centrala behoven samt de största utvecklingsutmaningarna och möjligheterna (Måltidtabell: under sommaren)

3. Val av de strategiska åtgärderna (Måltidtabell: till slutet av augusti 2021)

På basen av webbenkätens resultat skriver aktivatorn ett utkast till strategin med hänsyn till den vägledning som erhålls från jord- och skogsbruksministeriet. Fiskeaktionsgruppens styrgrupp leder arbetet.

Online-workshops:

– I början av september 2021: Utkastet till strategin diskuteras i öppna online-workshops

– Utkastet till strategin kan kommenteras även skriftligen online

– Strategin färdig i slutet av september 2021

Vi är nu i fas 1, det vill säga med den här webbenkäten vill vi identifiera fiskerinäringens och fisketurismens styrkor, svagheter, möjligheter och hot i Skärgårdshavet.

Länken till enkäten: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9xT4__cF2cph539VS6OsdrfmZMRv_H9PooabH1Io30_3ozg/viewform

Enkäten är öppen den 28.5. – 8.6.2021.

27.5.2021

Föredragen av det öppna förberedande evenemanget den 27.5.2021

Saarinen, Kalatalouden paikallinen kehittäminen Saaristomerellä 2016-2020 kalastusmatkailun näkökulmasta

Ruokolainen, Kalastusmatkailun paikallinen kehittäminen Sisä-Suomessa

Saarinen, Katsaus tulevaan ohjelmakauteen Saaristomerellä 2021 – 2027, täydennetty

.

19.5.2021

Föredragen av det öppna förberedande evenemanget den 20.5.2021

Saarinen M: Elinkeinokalatalouden paikallinen kehittäminen Saaristomerellä 2014 – 2020

Majuri I: Elinkeinokalatalouden paikallinen kehittäminen Perämerellä 2014 – 2020

Oikari T: Katsaus tulevaan ohjelmakauteen 2021 – 2027

Saarinen: Katsaus tulevaan ohjelmakauteen 2021 – 2027 Saaristomerellä

16.4.2021

De första öppna förberedande evenemangen för Skärgårdshavets fiskeristrategi 2021-2027

Ansökningen till Europeiska havs- och fiskerifondens fiskerigrupp under kommande programperiod 2021-2027 torde inledas i höst. Det är därför dags att börja utarbeta en ny fiskeristrategi. I fiskeristrategin granskas behoven och målen för utvecklingen av kommersiellt fiske, vattenbruk, fiskförädling och fisketurism ur ett regionalt perspektiv.

Fiskerigruppsverksamheten i Skärgårdshavet inleddes under Europeiska havs- och fiskerifondens programperiod 2014–2020. Den nuvarande fiskeristrategin genomförs åtminstone fram till slutet av 2021, eftersom förberedningen av den nya programperioden är försenad både på EU- och nationell nivå.

Fiskerigruppen utvecklar fiskerinäringen i sitt område genom att finansiera allmännyttiga utvecklings- och investeringsprojekt i enlighet med sin strategi samt genom att informera och aktivera aktörerna inom fiskeribranschen. Fiskerigruppen får sin finansiering från Europeiska havs- och fiskerifonden, finska staten och verksamhetsområdets kommuner. Leader I samma båt – Samassa veneessä rf ry, som har sin hemort i Pargas, administrerar Skärgårdshavets fiskerigrupp.

Jord- och skogsbruksministeriet har beslutat att fortsätta fiskerigruppernas verksamhet även under den kommande programperioden. Leader I samma båt – Samassa veneessä rf ry har fått finansiering från Egentliga Finlands NTM-central för utarbetandet av fiskeristrategin 2021-2027.

Strategin kommer att utarbetas på ett öppet sätt, i samarbete med aktörer inom fiskeribranschen samt andra intressenter och sakkunniga. I maj ordnar vi tre evenemang där alla intresserade parter kan delta. Temat för evenemangen är ”Lokal utveckling av fiskerinäringen”, som arrangeras både som en finskspråkig och svenskspråkig tillställning, samt ”Lokal utveckling av fisketurismen”, som är ett tvåspråkigt evenemang. Efter evenemangen kan du dela med dig av dina åsikter om utvecklingsbehoven och idéerna i en öppen webbförfrågan.

Strategin kommer att styra hur Skärgårdshavets fiskerigrupps finansiering och åtgärder riktas, så nu är det värt att komma och lyssna på och presentera dina egna utvecklingstankar.

Etäyhteydellä järjestettävien tilaisuuksien ohjelma ja aikataulu:

Program och tidsplan för evenemangen som hålls på distans:

18.5. Teema: Elinkeinokalatalouden paikallinen kehittäminen

17:45 Yhteydet avataan

18:00 Kalatalouden paikallinen kehittäminen Saaristomerellä 2016-2020 (Maria Saarinen, Saaristomeren kalatalousryhmä)

18:20 Kalatalouden paikallinen kehittäminen Perämerellä (Iiro Majuri, Perämeren rannikon kalatalousryhmä)

18.40 Katsaus tulevaan ohjelmakauteen 2021-2027

Tuomas Oikari (Varsinais-Suomen ELY-keskus)

 • viranomaisen näkemys kalatalousryhmien toiminnasta
 • milloin uusi ohjelmakausi käynnistyy?
 • mitä kalatalousryhmät voivat jatkossa rahoittaa?

Maria Saarinen

 • Saaristomeren kalatalousstrategian 2021-2027 laadinnan vaiheet, aikataulu ja osallistaminen
 • johdatus avoimeen verkkokyselyyn

19:15 Keskustelua ja kysymyksiä

20:00 Tilaisuus päättyy

20.5. Téma: Fiskerinäringens lokala utveckling

17:45 Förbindelserna öppnas

18:00 Lokal utveckling av fiskerinäringen i Skärgårdshavet 2016-2020 (Maria Saarinen, Skärgårdshavets fiskeaktionsgrupp)

18:20 Lokal utveckling av fiskerinäringen i Österbotten (Jonas Harald, Kustaktionsgruppen i Österbotten)

18.40 En blick på den kommande programperioden 2021-2027

Maria Saarinen

 • när kommer den nya programperioden i gång?
 • vad kan fiskerigrupperna i fortsättningen finansiera?
 • stegen, tidtabellen samt delaktigheten i utarbetningen av Skärgårdshavets fiskeristrategi
 • introduktion till den öppna webbförfrågan

19:15 Diskussion och frågor

20:00 Evenemanget avslutas

27.5. Teema: Kalastusmatkailun paikallinen kehittäminen

           Téma: Fisketurismens lokala utveckling

Föredragen hålls på finska, men kommentarer och frågor kan ställas också på svenska

17.45 Yhteydet avataan

18.00 Kalatalouden paikallinen kehittäminen Saaristomerellä 2016-2020 kalastusmatkailun näkökulmasta (Maria Saarinen, Saaristomeren kalatalousryhmä)

18.10 Kalastusmatkailun paikallinen kehittäminen Sisä-Suomessa (Janne Ruokolainen, Sisä-Suomen kalatalousryhmä)

18.30 Katsaus tulevaan ohjelmakauteen 2021-2027

Tuomas Oikari (Varsinais-Suomen ELY-keskus)

 • viranomaisen näkemys kalatalousryhmien toiminnasta
 • milloin uusi ohjelmakausi käynnistyy
 • mitä kalatalousryhmät voivat jatkossa rahoittaa

Maria Saarinen

 • Saaristomeren kalatalousstrategian 2021-2027 laadinnan vaiheet, aikataulu ja osallistaminen
 • johdatus avoimeen verkkokyselyyn

19:00 Keskustelua ja kysymyksiä

19.30 Tilaisuus päättyy

Anmäl dig till ett evenemang här senast två dagar före tillställningen här  https://forms.gle/fy4Frgw7iFmaRxuV9 Dagen före evenemanget skickar vi en separat länk till dem som har registrerat sig via e-post, som kan användas för att delta på distans.