För företag

Företagsstöd kan sökas av mikroföretag som befinner sig på I samma båt – samassa veneessä verksamhetsområde. I linje med vår strategi kan företagsstöd sökas främst för projekt som berör närmat och turism inom vårt verksamhetsområde. Det är också viktigt att reda ut konkurrenssituationen. Utgångspunkten är att den verksamhet som stöds ska vara ett komplement till de tjänster som erbjuds i området och inte konkurrera med andra aktörer i området. Stöd kan beviljas för investeringar (maskiner, byggande) och även för små start- och utvecklingsbidrag för de ovannämnda företagen.

Följande ansökningsperioder:

16.4.2024-30.9.2024

1.10.2024-15.1.2025

16.1.2025-15.4.2025

16.4.2025-30.9.2025

 

Leader-företagsstöd är menat till företag som sysselsätter under 5 personer och vars projektbudget är max 100 000€. Företag som är större än mikroföretag kan vara direkt i kontakt med områdets NTM-central.

Företagsformen har inte begränsats. Företaget bör ha förutsättningar för fortlöpande lönsam verksamhet och tillräcklig yrkeskunskap. Den verksamhet som stöds bör kunna försörja åtminstone en företagare eller en arbetstagare i företaget (undantag är stödet för etablering av företag på deltid). Lantgårdar kan söka företagsstöd för att utveckla verksamhet utanför jord- och skogsbrukssektorn.

Vissa branscher är helt och hållet uteslutna från Landsbygdsprogrammets stöd. Sådana är bl.a. transport, maskinentreprenad, detaljhandel och produktion av energitorv. Inom vårt område stöder vi inte byggandet av enskilda uthyrningsstugor och inte heller uthyrningsbåtbryggor för årsuthyrning. På grund av konkurrensläget blir oftast även restaurangbranschen samt byggbranschen utanför stöden.

Företagsstöden riktas till åtgärder som har en positiv inverkan på företagets tillväxt, skapande av nya arbetsplatser och för affärsverksamhetens lönsamhet.

Företagsstöd beviljas inte till att täcka kostnader för löpande affärsverksamhet.

Stöd kan beviljas till:

 • etablering av företagsverksamhet

1) försök med ny företagsverksamhet 2500€
2) etablering av företagsverksamhet med hjälp av ägarbyte 2500/5000€
3) etablering av företagsverksamhet på deltid 5000€
4) etablering av företagsverksamhet på heltid 7500€
5) försök med primär jordbruksproduktion 2500/5000/7500€

 • företagets utveckling 

1) stöd för företagsverksamhetens planeringsfas 1000€
2) stöd för förberedelsefasen för en utvecklingsåtgärd inom företagsverksamheten 2000€
3) stöd för etablerad företagsverksamhet 3000€

 • företagets investeringar (max 100 000€ helhetsbudget)

Investeringsstöd kan beviljas företag för sådana investeringar som är av väsentlig betydelse för grundande av företag eller företagets tillväxt eller utveckling.

Etablering av företagsverksamhet

Stöd för försök med ny företagsverksamhet

Stöd kan beviljas för försök med ny företagsverksamhet. Försökets längd får vara högst fyra månader.
Den som ansöker om stöd ska vara en fysisk person som inte har företags- och organisations-nummer när stödet söks eller beviljas. Stödet får användas för hyra av lokaler och utrustning, material och förnödenheter, användar-avgifter och resor samt för anskaffning av utbildning och träning, expertkompetens och inform-ation som köpta tjänster. Stödet får inte användas för små anskaffningar. Stödet kan beviljas som en standardiserad engångsersättning på 2 500 euro till samma sökande en gång under finansieringsperioden.

Stöd för etablering av företagsverksamhet genom ägarbyte

Stöd kan beviljas för etablering av företagsverksamhet genom ägarbyte. En förutsättning är att det företag som ska köpas finns i glesbygden eller kärnlandsbygden. Den som ansöker om stöd ska vara en fysisk person som inte har ett företags- och organisat-ionsnummer eller ett mikroföretag som har ett företags- och organisationsnummer när stödet söks. Stödet kan beviljas köparen av ett företag för anskaffning av experttjänster som tjänster som köps i samband med förberedandet av ägarbytet. Stödet kan beviljas som en standardiserad engångsersättning på 2 500 eller 5 000 euro, dock sammanlagt högst 5 000 euro till samma stödmottagare under finansieringsperioden.

Stöd för etablering av företagsverksamhet på deltid

Stöd kan beviljas för etablering av företagsverksamhet på deltid. Stöd kan emellertid inte be-viljas om sökanden har beviljats stöd enligt 16 § för etablering av företagsverksamhet på heltid. Sökanden ska vid tidpunkten för ansökan ha ett företags- och organisationsnummer. Stödet får användas för hyra av lokaler och utrustning, material och förnödenheter, användar-avgifter och resor samt för anskaffning av utbildning och träning, expertkompetens och inform-ation som köpta tjänster. Stödet får dessutom användas för små anskaffningar. Stödet kan beviljas som en standardiserad engångsersättning på 5 000 euro till samma sökande en gång under finansieringsperioden.

Stöd för etablering av företagsverksamhet på heltid

Stöd kan beviljas för etablering av verksamhet inom företagsverksamhet på heltid. Stöd kan emellertid inte beviljas om sökanden har beviljats stöd enligt 15 § för etablering av företags-verksamhet på deltid.
Sökanden ska vid tidpunkten för ansökan ha ett företags- och organisationsnummer. Stödet får användas för hyra av lokaler och utrustning, material och förnödenheter, användar-avgifter och resor samt för anskaffning av utbildning och träning, expertkompetens och inform-ation som köpta tjänster. Stödet får dessutom användas för små anskaffningar. Stödet kan beviljas som en standardiserad engångsersättning på 7 500 euro till samma sökande en gång under finansieringsperioden.

Stöd för försök med primär jordbruksproduktion

Stöd kan beviljas för försök inom jordbrukssektorn. Försökets längd får vara högst tre år.
Stöd kan beviljas för försök med jordbruksverksamhet för första gången eller för att genom försök göra befintlig jordbruksverksamhet mångsidigare. Stödet kan dock inte beviljas för en befintlig gårdsbruksenhets vanliga och etablerade jordbruksverksamhet. Stödet får användas för hyra av lokaler, maskiner och utrustning, material och förnödenheter, användaravgifter och resor samt för anskaffning av utbildning och träning, expertkompetens och information. Stödet får dessutom användas för små anskaffningar vars ekonomiska livs-längd i huvudsak är avgränsad till tiden för genomförande av projektet. Stödet får dock inte användas till anskaffning av djur. Stödet kan beviljas som en standardiserad engångsersättning på 2 500, 5 000 eller 7 500 euro, dock sammanlagt högst 7 500 euro till samma stödmottagare under finansieringsperioden.

Företagets utveckling

Stöd för företagsverksamhetens planeringsfas

Den som ansöker om stöd för företagsverksamhetens planeringsfas ska vara en fysisk person som inte har företags- och organisationsnummer när stödet söks eller beviljas. Stödet får användas för tjänster som köps för planering av inledandet av ny företagsverksamhet. Med planering avses utredning av förutsättningarna för företagsverksamheten och utveck-lande av affärsidén med hjälp av en utomstående expert. Stöd kan beviljas som en standardiserad engångsersättning på 1 000 euro till samma sökande en gång under finansieringsperioden.

Stöd för förberedelsefasen för en utvecklingsåtgärd inom företagsverksamheten

Den som ansöker om stöd för förberedelsefasen för en utvecklingsåtgärd inom företagsverksamheten ska vara en fysisk person eller ett mikroföretag som har ett företags- och organisationsnummer när stödet söks.
Stödet får användas till tjänster som köps för förberedande åtgärder för ett företag som ska etableras eller ett verksamt företag som ska utvecklas. Med förberedelse avses utarbetande av en affärsplan och utvecklingsplan med hjälp av en utomstående expert samt utredande av förut-sättningarna för att ansöka om understöd och annan finansiering. Stödet kan beviljas som en standardiserad engångsersättning på 2 000 euro till samma sökande en gång under finansieringsperioden.

Stöd för etablerad företagsverksamhet

Den som ansöker om stöd för etablerad företagsverksamhet ska vid tidpunkten för ansökan ha ett företags - och organisationsnummer. Stödet får användas för utveckling av företagsverksamheten. Stödet får användas för utvecklings- och experttjänster som anskaffas utanför företaget, material och förnödenheter samt resor och hyror. Stödet kan beviljas som en standardiserad engångsersättning på 3 000 euro till samma stöd-mottagare högst tre gånger under finansieringsperioden. En förutsättning för beviljande av stödet är att tidigare stöd enligt denna paragraf har använts innan det nya stödet beviljas.

Investeringsstöd för företag

Se video om investeringsstöden här.

Investeringsstöd kan beviljas företag för sådana investeringar som är av väsentlig betydelse för grundande av företag eller företagets tillväxt eller utveckling.

Stödberättigande kostnader för materiella investeringar: 
1) kostnader för uppförande, utvidgande eller reparation av en byggnad, konstruktion eller anläggning,
2) kostnader för anskaffning av en byggnad,
3) kostnader för anskaffning av maskiner och anordningar samt andra lösa anläggningstill-gångar,
4) kostnader för de el-, fjärrvärme-, vatten- och avloppsanslutningar samt dataanslutningar som behövs vid investeringar enligt 1―3 punkten samt kostnader som föranleds stödmottagaren för andra anslutningar som en del av den åtgärd som stöds,
5) allmänna kostnader för planeringen och genomförandet av en åtgärd,
6) kostnader för tillstånds- och registreringsavgifter samt andra motsvarande allmänna kost-nader för genomförandet av en åtgärd.

Anskaffningsutgiften för sådana begagnade maskiner, anordningar och redskap, som fyller kraven i listan nedan, kan godkännas som stödberättigande utgifter i stödbeslutet:

 • som det inte är ändamålsenligt att anskaffa som nya eller i fråga om vilka det inte finns ersättande tjänster att tillgå till skälig kostnad på orten,
 • som till sina tekniska egenskaper lämpar sig för det planerade syftet eller som kan ändras så att de lämpar sig för det planerade syftet,
 • i fråga om vilka anskaffningen totalt sett gör investeringen mer ekonomisk med beaktande av pris, livslängd och kostnader under drifttiden,
 • som till sitt anskaffningspris är förmånligare än motsvarande nya,
 • av vars livslängd det återstår åtminstone tre år.

Sökanden ska i sin ansökan om stöd lägga fram tillräckliga motiveringar till att de förutsättningar för stöd som anges i kriterierna ovan uppfylls.

Stödberättigande kostnader för immateriella investeringar
1) kostnader för förvärv av datorprogram, molntjänster och motsvarande lösningar,
2) kostnader för förvärv av patent, upphovsrätter och varumärken samt förvärv av andra im-materiella rättigheter och licenser.
Den immateriella egendomen ska uppfylla följande förutsättningar:
1) egendomen utnyttjas uteslutande vid det verksamhetsställe som beviljats stöd,
2) egendomen kan skrivas av,
3) egendomen har förvärvats på marknadsvillkor från tredje part som inte har någon anknyt-ning till köparen,
4) egendomen ingår i företagets tillgångar i minst tre år.

Då man söker om investeringsstöd bör man ta i beaktande att för stödbeslut behövs ett laga kraft vunnet myndighetstillstånd, ifall ett tillstånd behövs för åtgärden. Detta ska beaktas då man söker stöd för t.ex. byggande.

Minimibeloppet för stödet är 2000 €. Detta betyder att då stödprocenten är 20%, ska helhetskostnaderna uppstiga till minst 10 000 euro.

Noggrannare villkor för beviljade av investeringsstöd finns i Statsrådets förordning om företagsstöd för landsbygden (kompletetras snarast).

Vissa anskaffningar och verksamhetsformer är i sin helhet utanför landsbygdens investeringsstöd. Följande investeringar är uteslutande utanför stödet:

1) anskaffning av djur,
2) anskaffning av en traktor eller någon annan maskin eller anordning som är avsedd för pri-märproduktion inom jordbruket,
3) investeringar inom trafikbranschen,
4) anskaffning av en mångfunktionell avverkningsmaskin eller en lastbärande skogstraktor samt anskaffning av någon annan motsvarande maskin eller anordning,
5) ersättande av en maskin eller anordning som är i bruk med en ny, förutom när företags-verksamheten utvidgas avsevärt eller företagets teknologiska nivå märkbart förbättras av inve-steringens inverkan eller det tas i bruk tekniker som leder till en högre miljöskyddsnivå,
6) investeringar i anknytning till produktion av torv som är avsedd för energianvändning,
7) förvärv av aktier eller andelar i ett annat företag eller förvärv av ett annat företags affärs-verksamhet; stöd kan dock beviljas för förvärv av sådana aktier i ett fastighetsaktiebolag som ger rätt till besittning av en lokal som används i företagsverksamhet som enligt lagen om ut-vecklingsstöd är stödberättigande,
8) investering vars syfte endast är uthyrning av lokaler,
9) anskaffning av en fastighet eller byggnader hos offentligt samfund, om inte objektets värde har fastställts på marknadsvillkor av en utomstående expert och anskaffningen görs på mark-nadsvillkor,
10) produktiva investeringar i förnybar energi med en total effekt på över två megawatt,
11) sol- och vindkraftverk,
12) lastmaskiner vid maskinentreprenad.

Vissa branscher ligger utanför stödet pga konkurrenssituation, t.ex. byggbranschen, restaurangbranschen, transport. Socialbranschen och andra åtgärder som hör till kommunens ansvar stöds inte. Företagsstöd beviljas inte heller för uthyrningsbryggor.

Investeringsstödet är 20%-35% beroende på var företaget är beläget.

Kontakta alltid Leaderkontoret först så går vi igenom ansökningsprocessen tillsammans.

Man söker projektfinansiering genom det elektroniska söksystemet Hyrrä. Till Hyrrä loggar man in genom att använda bankkoder, mobil ID eller ett chipförsett ID-kort (HST-kort).

Ansökan om stöd ska lämnas in innan åtgärden påbörjas. När en stödansökan har blivit anhängig kan man påbörja verksamheten på eget ansvar. När man lämnar in en ansökan, ska den fylla vissa minimikriterier för att den ska bli anhängig. Du får alltid meddelande om att ansökan blivit anhängig, eller om ansökan är bristfällig, en begäran att komplettera ansökan. För behandlingen av ansökan krävs även bilagor, som kan kompletteras i ett senare skede till ansökan.

När man ansöker om stöd, ska sökande ta i betraktande att annan offentlig stöd till samma åtgärd minskar på stödet från landsbygdsfonden, eller kan hindra totalt möjligheten att få stöd. Offentligt företagsstöd och dess totalbelopp regleras av en mängd EU-förordningar och även i nationell lagstiftning.

Till stödansökan bifogas alltid en affärsplan. Affärsplanen poängteras speciellt i nyetableringsstödet, där stödet bygger på affärsplanen och utbetalningen på dess förverkligande. I affärsplanen bör åtminstone följande uppgifter komma fram:

 1. Företagets namn, storleksklass, kontaktuppgifter, kontaktperson, bransch, företags- och organisationsnummer, jordbruksföretagets lägenhetssignum, kommun där åtgärden genomförs,
 2. Sökandens ekonomiska och finansiella utgångsläge,
 3. Företagets verksamhets- och affärsidé samt en beskrivning av utvecklandet av ny verksamhet,
 4. De planerade åtgärder som ska genomföras med nyetableringsstödet och målen för genomförandet av dem samt granskningstidpunkterna då uppnående av målen ska utvärderas,
 5. Måltidtabell för genomförande av de planerade åtgärderna,
 6. Kostnadsförslag och finansieringsplan för de planerade åtgärderna samt bedömning av sysselsättningseffekterna,
 7. Andra nödvändiga tilläggsuppgifter och sakkunnigutlåtanden.

Blanketter: Resultat, finansiering och skuld

Utbetalningsansökningarna lämnas in till behandling hos NTM-centralen via Hyrrä-webbtjänsten.

Anvisningar till att göra en elektronisk ansökan

Den sökande får noggranna instruktioner om betalningsansökan per epost av NTM-centralen strax efter att stödbeslutet är gjort. Stödbeslutet hittas i Hyrrä.

I samma båt – samassa veneessä anställda ger även råd om hur man ska fylla i ansökan och med de behövliga bilagorna.

En noggrannare anvisning över vad allt som behövs som bilagor finns även i stödbeslutet för företagsstödet samt i Livsmedelsverkets information:

Ansökan om utbetalning