För företag

Företagsstöd kan sökas av mikroföretag som befinner sig på I samma båt – samassa veneessä verksamhetsområde.

Leader-företagsstöd är menat till företag som sysselsätter under 5 personer och vars projektbudget är max 100 000€. Företag som är större än mikroföretag kan vara direkt i kontakt med områdets NTM-central. Sökande bör ha fyllt 18 år då stödet söks.

Företagsformen har inte begränsats. Företaget bör ha förutsättningar för fortlöpande lönsam verksamhet och tillräcklig yrkeskunskap. Den verksamhet som stöds bör kunna försörja åtminstone till företagare eller en arbetstagare i företaget. Lantgårdar kan söka företagsstöd för att utveckla verksamhet utanför jord- och skogsbrukssektorn.

Vissa branscher är helt och hållet uteslutna från Landsbygdsprogrammets stöd. Sådana är bl.a. transport, maskinentreprenad, detaljhandel och produktion av energitorv. Mer uppgifter i: Statsrådets förordning om företagsstöd för landsbygden

Företagsstöden riktas till åtgärder som har en positiv inverkan på företagets tillväxt, skapande av nya arbetsplatser och för affärsverksamhetens lönsamhet.

Företagsstöd beviljas inte till att täcka kostnader för löpande affärsverksamhet.

Stöd kan beviljas till:

 • att starta företag (pilot, deltidsföretagande, företagande på heltid, ägarbyte, jordbrukets pilotstöd)
 • företagets utveckling (planeringspaket, förberedande paket, utvecklingspaket)
 • företagets investeringar
 • samarbetsprojekt

Investeringsstöd för företag

Investeringsstöd för företag kan beviljas till såväl materiella, som immateriella investeringar.

Med materiella investeringar menas:

 1. Uppförande, utvidgande, reparation eller förvärv av en byggnad, konstruktion eller anläggning.
 2. Anskaffning av nya maskiner och anordningar högst till tillgångens marknadsvärde, inbegripet anskaffning genom avbetalningsköp. Om stöddugligheten berörande begagnade maskiner och anläggningar, se noggrannare detaljer nedan.
 3. Allmänna kostnader i anknytning till planeringen och genomförandet av en investering som en del av den åtgärd som ska stödjas, inbegripet tillstånds- och registreringsavgifter.

Anskaffningsutgiften för sådana begagnade maskiner, anordningar och redskap, som fyller kraven i listan nedan, kan godkännas som stödberättigande utgifter i stödbeslutet:

 • som det inte är ändamålsenligt att anskaffa som nya eller i fråga om vilka det inte finns ersättande tjänster att tillgå till skälig kostnad på orten,
 • som till sina tekniska egenskaper lämpar sig för det planerade syftet eller som kan ändras så att de lämpar sig för det planerade syftet,
 • i fråga om vilka anskaffningen totalt sett gör investeringen mer ekonomisk med beaktande av pris, livslängd och kostnader under drifttiden,
 • som till sitt anskaffningspris är förmånligare än motsvarande nya,
 • av vars livslängd det återstår åtminstone tre år.

Sökanden ska i sin ansökan om stöd lägga fram tillräckliga motiveringar till att de förutsättningar för stöd som anges i kriterierna ovan uppfylls.

Med immateriella investeringar menas:

 1. Anskaffning eller utvecklande av datorprogram
 2. Förvärv av patent, licenser, upphovsrätter och varumärken

Investeringsstöden är enligt procentbelopp. I Egentliga Finland är stödprocenten 20% av de godtagbara helhetskostnaderna. Som undantag är investeringar som lokaliseras på öar utan fast vägförbindelse, då kan stödprocenten vara 35% av de godtagbara kostnaderna.

Då man söker om investeringsstöd bör man ta i beaktande att för stödbeslut behövs ett laga kraft vunnet myndighetstillstånd, ifall ett tillstånd behövs för åtgärden. Detta ska beaktas då man söker stöd för byggande eller te.x. muddring.

Minimibeloppet för stödet är 2000 €. Detta betyder att då stödprocenten är 20%, ska helhetskostnaderna uppstiga till minst 10 000 euro.

Noggrannare villkor för beviljade av investeringsstöd finns i Statsrådets förordning om företagsstöd för landsbygden.

Vissa anskaffningar och verksamhetsformer är i sin helhet utanför landsbygdens investeringsstöd. Följande investeringar är uteslutande utanför stödet:

 • Anskaffning av traktorer
 • Investeringar inom transportområdet
 • Anskaffning av mångfunktionella avverkningsmaskiner eller lastbärande skogstraktorer
 • Ersättande av en maskin eller anordning som är i bruk med en ny, förutom när modern teknik eller helt ny teknik tas i bruk eller verksamheten utvidgas avsevärt
 • Investeringar i anknytning till produktion av torv som är avsedd för energianvändning
 • Förvärv av aktier eller andelar i ett annat företag, förvärv av ett annat företags affärsverksamhet eller åtgärder som syftar till att finansiera ägarbyte i ett företag; stöd kan dock beviljas för förvärv av sådana aktier i ett fastighetsaktiebolag som ger rätt till besittning   av en lokal som används i företagsverksamhet som enligt lagen om landsbygdsutveckling är stödberättigande,
 • Förvärv av en fastighet eller byggnader hos ett offentligt samfund, om inte föremålet för förvärvet har varit till salu offentligt i minst två månader för att gängse pris ska kunna klarläggas eller om inte anskaffningspriset för det baserar sig på en uppskattning av gängse     pris som minst två av säljaren oberoende bedömare har gjort.

Vissa branscher ligger utanför stödet pga konkurrenssituation, t.ex. byggbranschen, restaurangbranschen, transport. Socialbranschen och andra åtgärder som hör till kommunens ansvar stöds inte. Företagsstöd beviljas inte heller för uthyrningsbryggor.

Investeringsstödet är 20% eller om företaget ligger i ett område utan fast vägförbindelse, 35% av kostnaderna.

Samarbetsprojekt

Ett samarbetsprojekt består av äkta samarbete mellan minst två samfund. I ett projekt kan medverka bl.a. företag, läroinrättningar, forskningsinstitut och utvecklingsorganisationer. I ett projekt kan man te.x. skapa och ta ibruk nya verksamhetssätt eller utveckla innovationer för att främja landsbygdsnäringar. Stödet beviljas till projektets ansvariga aktör. Underleverantörsarbete ses inte som samarbete.

Ett samarbetsprojekt har till syfte att utveckla eller främja:

 • nya produkter, metoder eller tekniker inom jord- och skogsbruket, livsmedelssektorn eller i andra processer som utnyttjar förnybar biomassa,
 • pilotstudier avseende nya produkter, förfaranden, metoder och tekniker,
 • en producentgrupp inom en särskild produktionsgren inom jordbruket,
 • horisontellt eller vertikalt samarbete mellan aktörer inom leveranskedjor för livsmedel eller biomassa, lokala marknader, korta leveranskedjor eller marknadsföring av dem,
 • energibesparing eller innovativa metoder eller förfaranden för anpassning till klimatförändringen och för förbättrande av tillståndet i miljön,
 • bildande av och verksamhet i ett nytt kluster eller ett kluster som inleder verksamhet,
 • produktion av välfärds- och hälsovårdstjänster i anslutning till jordbruk,
 • mikroföretags gemensamma användning av arbetsprocesser, resurser eller lokaler, turisttjänster eller marknadsföring av dem, eller kortvarig bedömning och testning av verksamhetsplaner för små landsbygdsföretag eller utveckling av landsbygdsföretag baserad på ny teknik och nytt kunnande.

Stödet i ett samarbetsprojekt är beroende på projektets innehåll 60-100%.

Kontakta alltid Leaderkontoret först så går vi igenom ansökningsprocessen tillsammans.

Man söker projektfinansiering genom det elektroniska söksystemet Hyrrä. Till Hyrrä loggar man in genom att använda bankkoder, mobil ID eller ett chipförsett ID-kort (HST-kort).

Ansökan om stöd ska lämnas in innan åtgärden påbörjas. När en stödansökan har blivit anhängig kan man påbörja verksamheten på eget ansvar. När man lämnar in en ansökan, ska den fylla vissa minimikriterier för att den ska bli anhängig. Du får alltid meddelande om att ansökan blivit anhängig, eller om ansökan är bristfällig, en begäran att komplettera ansökan. För behandlingen av ansökan krävs även bilagor, som kan kompletteras i ett senare skede till ansökan.

När man ansöker om stöd, ska sökande ta i betraktande att annan offentlig stöd till samma åtgärd minskar på stödet från landsbygdsfonden, eller kan hindra totalt möjligheten att få stöd. Offentligt företagsstöd och dess totalbelopp regleras av en mängd EU-förordningar och även i nationell lagstiftning.

Till stödansökan bifogas alltid en affärsplan. Affärsplanen poängteras speciellt i nyetableringsstödet, där stödet bygger på affärsplanen och utbetalningen på dess förverkligande. I affärsplanen bör åtminstone följande uppgifter komma fram:

 1. Företagets namn, storleksklass, kontaktuppgifter, kontaktperson, bransch, företags- och organisationsnummer, jordbruksföretagets lägenhetssignum, kommun där åtgärden genomförs,
 2. Sökandens ekonomiska och finansiella utgångsläge,
 3. Företagets verksamhets- och affärsidé samt en beskrivning av utvecklandet av ny verksamhet,
 4. De planerade åtgärder som ska genomföras med nyetableringsstödet och målen för genomförandet av dem samt granskningstidpunkterna då uppnående av målen ska utvärderas,
 5. Måltidtabell för genomförande av de planerade åtgärderna,
 6. Kostnadsförslag och finansieringsplan för de planerade åtgärderna samt bedömning av sysselsättningseffekterna,
 7. Andra nödvändiga tilläggsuppgifter och sakkunnigutlåtanden.

Blanketter: Resultat, finansiering och skuld

Utbetalningsansökningarna lämnas in till behandling hos ELY-centralen via Hyrrä-webbtjänsten.

Anvisningar till att göra en elektronisk ansökan

På Livsmedelsverkets sidor finns en noggrannare anvisning Hur du gör ansökan om betalning om hur man tekniskt fyller i en ansökan i Hyrrä och om vad som skall läggas på vilket mellanblad.

I samma båt – samassa veneessä anställda ger även råd om hur man ska fylla i ansökan och med de behövliga bilagorna.

Till företagsstödens utbetalningsansökningar krävs som bilagor följande: till åtgärden hörande betal- och utgiftsverifikaten, utdrag ur huvudboken och övriga utredningar som hör till förverkligandet, kostnaderna och finansieringen. Detta är i likhet med de bilagor som krävs till utbetalningarna av projektstöd. Men, för företagsstödens del bör man komma ihåg att många av de bilagor som behövs för utbetalningar av projektstöd inte är relevanta för företagsstöden.

En noggrannare anvisning över vad allt som behövs som bilagor finns även i stödbeslutet för företagsstödet samt i Ansökan om utbetalning av företagsstöd