Yrityksille

Yritystukea voivat hakea mikroyritykset, jotka sijaitsevat I samma båt – samassa veneessä rf ry:n toiminta-alueella. Strategiamme mukaisesti yritystukia voi hakea lähinnä lähiruokaan ja matkailuun liittyviin hankkeisiin jotka sijoittuvat toimintaalueellemme. Tärkeää on myös selvittää kilpailutilanne. Lähtökohtana on että tuettu toiminta täydentää alueen palveluja eikä aiheuta kilpailua alueen muiden toimijoiden kanssa. Tukea myönnetään investointeihin (laitteet, rakentaminen) sekä myös pieniin kyseisten yritysten startti- ja kehittämistukiin.

Seuraavat hakujaksot:

16.4.2024-30.9.2024

1.10.2024-15.1.2025

16.1.2025-15.4.2025

16.4.2025-30.9.2025

 

Leader-yritystuki on tarkoitettu alle 5 henkilöä työllistäville yrityksille, joiden hankebudjetti on enintään 100 000€. Mikroyrityksiä suuremmat yritykset voivat olla yhteydessä alueensa ELY-keskukseen. Hakijan tulee olla tukea hakiessaan 18-vuotta täyttänyt.

Yritysmuotoa ei ole rajoitettu. Yrityksellä tulee olla edellytykset jatkuvaan kannattavaan toimintaan ja riittävä ammattitaito. Tuettavan toiminnan on annettava pääasiallinen toimeentulo ainakin yhdelle yrityksessä toimivalle yrittäjälle tai työntekijälle (poikkeuksena osa-aikaisen yrittämisen käynnistystuki). Maatilat voivat hakea yritystukea maa- ja metsätaloustoiminnan ulkopuolisen toiminnan kehittämiseen.

Jotkut toimialat on kokonaan rajattu pois Maaseuturahaston tuen piiristä. Tällaisia ovat mm. liikennöinti, koneurakointi, vähittäiskauppa ja energiaturpeen nosto. Alueellamme emme tue myöskään yksittäisten vuokramökkien rakentamista eikä vuosivuokralle tarkoitettuja venelaitureita. Kilpailutilanteen vuoksi tukien ulkopuolelle jää usein myös ravintola-alan yritykset sekä rakennusala.

Yritystukea kohdennetaan toimenpiteisiin joilla on myönteinen vaikutus toiminnan kasvuun, uusien työpaikkojen syntymiseen ja tuetun toiminnan liiketaloudelliseen kannattavuuteen.

Yritystukia ei myönnetä yrityksen perusliiketoiminnan kuluihin.

Tukea voidaan myöntää:

 • yrityksen käynnistämiseen 

1) uuden yritystoiminnan kokeiluun 2500€
2) yritystoiminnan käynnistämiseen omistajanvaihdoksen avulla 2500/5000€
3) osa-aikaisen yritystoiminnan käynnistämiseen 5000€
4) päätoimisen yritystoiminnan käynnistämiseen 7500€
5) maatalouden alkutuotannon kokeiluun 2500/5000/7500€

 • yrityksen kehittämiseen

1) yritystoiminnan suunnitteluvaiheen tukea 1000€
2) yritystoiminnan kehittämistoimenpiteen valmisteluvaiheen tukea 2000€
3) vakiintuneen yritystoiminnan tukea 3000€

 • yrityksen investointeihin (enintään 100 000€ kokonaisbudjetti)

Investointitukea voidaan myöntää sellaiseen yrityksen investointiin, jolla on olennaista merkitystä yrityksen perustamiselle, kasvulle tai kehittymiselle.

Yrityksen käynnistäminen

Tuki uuden yritystoiminnan kokeiluun

Tukea voidaan myöntää uuden yritystoiminnan kokeiluun. Kokeilun kesto voi olla enintään neljä kuukautta.
Tuen hakijan tulee olla luonnollinen henkilö, jolla ei ole tukea haettaessa tai myönnettäessä yritys- ja yhteisötunnusta. Tukea voidaan käyttää toimitilojen ja laitteiden vuokriin, aineisiin ja tarvikkeisiin, käyttömak-suihin, matkoihin sekä koulutuksen, valmennuksen, asiantuntijaosaamisen ja tiedon hankkimi-seen ostettavina palveluina. Tukea ei voida käyttää pienhankintoihin. Tukea voidaan myöntää 2 500 euroa vakioituna kertakorvauksena samalle tuen hakijalle ker-ran rahoituskauden aikana.

Tuki yritystoiminnan käynnistämiseen omistajanvaihdoksen avulla

Tukea voidaan myöntää yritystoiminnan käynnistämiseen omistajanvaihdoksen avulla. Edel-lytyksenä on, että ostettava yritys sijaitsee harvaan asutulla maaseudulla tai ydinmaaseudulla. Tuen hakijan tulee olla luonnollinen henkilö, jolla ei ole yritys- ja yhteisötunnusta tai mikro-yritys, jolla on tukea haettaessa yritys- ja yhteisötunnus. Tukea voidaan myöntää yrityksen ostajalle omistajanvaihdokseen valmisteluun liittyvien asi-antuntijapalveluiden hankkimiseen ostettavina palveluina. Tukea voidaan myöntää 2 500 tai 5 000 euroa vakioituna kertakorvauksena, kuitenkin yh-teensä enintään 5 000 euroa rahoituskaudella samalle tuen saajalle.

Tuki osa-aikaisen yritystoiminnan käynnistämiseen

Tukea voidaan myöntää osa-aikaisen yritystoiminnan käynnistämiseen. Tukea ei kuitenkaan voida myöntää, jos hakijalle on myönnetty 16 §:ssä tarkoitettu tuki päätoimisen yritystoiminnan käynnistämiseen.
Tuen hakijalla tulee olla tukea haettaessa yritys- ja yhteisötunnus. Tukea voidaan käyttää toimitilojen ja laitteiden vuokriin, aineisiin ja tarvikkeisiin, käyttömak-suihin, matkoihin sekä koulutuksen, valmennuksen, asiantuntijaosaamisen ja tiedon hankkimi-seen ostettavina palveluina. Tukea voidaan käyttää lisäksi pienhankintoihin. Tukea voidaan myöntää 5 000 euroa vakioituna kertakorvauksena samalle tuen hakijalle ker-ran rahoituskauden aikana.

Tuki päätoimisen yritystoiminnan käynnistämiseen

Tukea voidaan myöntää päätoimisen yritystoiminnan käynnistämiseen. Tukea ei kuitenkaan voida myöntää, jos hakijalle on myönnetty 15 §:ssä tarkoitettu tuki osa-aikaisen yritystoiminnan käynnistämiseen.
Tuen hakijalla tulee olla tukea haettaessa yritys- ja yhteisötunnus. Tukea voidaan käyttää toimitilojen ja laitteiden vuokriin, aineisiin ja tarvikkeisiin, käyttömaksuihin, matkoihin sekä koulutuksen, valmennuksen, asiantuntijaosaamisen ja tiedon hankkimiseen ostettavina palveluina. Tukea voidaan käyttää lisäksi pienhankintoihin. Tukea voidaan myöntää 7 500 euroa vakioituna kertakorvauksena samalle tuen hakijalle ker-ran rahoituskauden aikana.

Tuki maatalouden alkutuotannon kokeiluun

Tukea voidaan myöntää maatalouden alkutuotannon kokeiluun. Kokeilun kesto saa olla enintään kolme vuotta. Tukea voidaan myöntää ensimmäistä kertaa kokeiltavaan maataloustoimintaan tai olemassa olevan maataloustoiminnan monipuolistamiseen kokeilun avulla. Tukea ei kuitenkaan voida myöntää olemassa olevan maatilan tavanomaiseen ja vakiintuneeseen maataloustoimintaan. Tukea voidaan käyttää toimitilojen, koneiden ja laitteiden vuokriin, aineisiin ja tarvikkeisiin, käyttömaksuihin, matkoihin sekä koulutuksen, valmennuksen, asiantuntijaosaamisen ja tiedon hankkimiseen. Tukea voidaan käyttää lisäksi pienhankintoihin, joiden taloudellinen käyttöaika pääosin rajautuu kokeilun toteuttamisen kestoaikaan. Tukea ei kuitenkaan voida käyttää eläinten hankintaan. Tukea voidaan myöntää 2 500, 5 000 tai 7 500 euroa vakioituna kertakorvauksena, kuitenkin yhteensä enintään 7500 euroa rahoituskaudella samalle tuen saajalle.

Yrityksen kehittäminen

Yritystoiminnan suunnitteluvaiheen tuki

Yritystoiminnan suunnitteluvaiheen tuen hakijan tulee olla luonnollinen henkilö, jolla ei ole tukea haettaessa tai myönnettäessä yritys- ja yhteisötunnusta. Tukea voidaan käyttää uuden yritystoiminnan aloittamisen suunnitteluun ostettaviin palveluihin. Suunnittelulla tarkoitetaan ulkopuolisen asiantuntijan avulla tapahtuvaa yritystoiminnan edellytysten selvittämistä ja liikeidean kehittämistä. Tukea voidaan myöntää 1 000 euroa vakioituna kertakorvauksena samalle tuen hakijalle kerran rahoituskauden aikana.

Yritystoiminnan kehittämistoimenpiteen valmistelun tuki

Yritystoiminnan valmisteluvaiheen tuen hakijan tulee olla luonnollinen henkilö tai mikroyri-tys, jolla on tukea haettaessa yritys- ja yhteisötunnus. Tukea voidaan käyttää aloittavan tai toimivan yrityksen kehittämistoimenpiteiden valmisteluun ostettaviin palveluihin. Valmistelulla tarkoitetaan ulkopuolisen asiantuntijan avulla tapahtuvaa liiketoimintasuunnitelman ja kehittämissuunnitelman laatimista sekä avustusten ja muun rahoituksen hakemisen edellytysten selvittämistä. Tukea voidaan myöntää 2 000 euroa vakioituna kertakorvauksena samalle tuen hakijalle kerran rahoituskauden aikana.

Vakiintuneen yritystoiminnan tuki

Vakiintuneen yritystoiminnan tuen hakijalla tulee tukea haettaessa olla yritys- ja yhteisötunnus.
Tukea voidaan käyttää yritystoiminnan kehittämiseen. Tukea voidaan käyttää yrityksen ulkopuolelta hankittaviin kehittämis- ja asiantuntijapalveluihin, aineisiin ja tarvikkeisiin sekä matkoihin ja vuokriin.
Tukea voidaan myöntää 3 000 euroa vakioituna kertakorvauksena samalle tuen saajalle enintään kolme kertaa rahoituskauden aikana. Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että edeltävä tässä pykälässä tarkoitettu tuki on käytetty ennen uuden tuen myöntämistä.

Yrityksen investointituki

Katso video investointituista tästä.

Investointitukea voidaan myöntää sellaiseen yrityksen investointiin, jolla on olennaista merkitystä yrityksen perustamiselle, kasvulle tai kehittymiselle.

Aineellisen investoinnin tukikelpoiset kustannukset:

1) rakennuksen, rakenteen tai rakennelman rakentamisesta, laajentamisesta tai korjaamisesta aiheutuviin kustannuksiin;
2) rakennuksen hankkimisesta aiheutuviin kustannuksiin;
3) koneiden ja laitteiden sekä muun irtaimen käyttöomaisuuden hankkimisesta aiheutuviin kustannuksiin;
4) 1 — 3 kohdassa tarkoitetuissa investoinneissa tarvittavista sähkö-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja tietoliikenneliittymistä aiheutuviin kustannuksiin sekä muista liittymistä tuensaajalle aiheu-tuviin kustannuksiin osana tuettavaa toimenpidettä;
5) toimenpiteen suunnittelusta ja toteutuksesta aiheutuviin yleiskustannuksiin;
6) lupa- ja rekisteröintimaksuista sekä muista vastaavista toimenpiteen toteutuksesta aiheutu-vista yleiskustannuksista.

Tukikelpoiseksi voidaan tukipäätöksessä hyväksyä sellaisen käytettynä ostettavan koneen, laitteen, välineen tai kaluston hankintameno:

 • jota ei ole tarkoituksenmukaista hankkia uutena tai korvaavaa palvelua ei ole kohtuullisin kustannuksin paikkakunnalla saatavilla;
 • joka soveltuu teknisiltä ominaisuuksiltaan suunniteltuun käyttöön tai se voidaan muuttaa aiottuun käyttötarkoitukseen sopivaksi;
 • jonka hankkiminen parantaa investoinnin kokonaistaloudellisuutta, kun otetaan huomioon hankinnan hinta, käyttöikä ja käytönaikaiset kustannukset;
 • joka on hankintahinnaltaan edullisempi kuin vastaava uusi;
 • jonka käyttöikää on jäljellä vähintään kolme vuotta.

Tuen hakijan on esitettävä tukihakemuksessa riittävät perustelut edellä määriteltyjen tukiedellytysten täyttymiselle.

Aineettoman investoinnin tukikelpoiset kustannukset:

Tukea voidaan myöntää seuraaviin kohtuullisiin ja tarpeellisiin aineettomasta investoinnista aiheutuviin kustannuksiin:

1) tietokoneohjelmistojen, pilvipalveluiden ja vastaavien ratkaisujen hankkiminen;
2) patenttien, tekijänoikeuksien ja tavaramerkkien hankkiminen sekä muiden immateriaalioikeuksien ja käyttölupien hankkiminen.
Aineettoman omaisuuden tulee täyttää seuraavat edellytykset:
1) omaisuutta käytetään ainoastaan tukea saavassa toimipaikassa;
2) omaisuus on poistokelpoista;
3) omaisuus on ostettu markkinaehdoin kolmansilta ostajasta riippumattomilta osapuolilta;
4) omaisuus on sisällytetty yrityksen varoihin vähintään kolmen vuoden ajaksi.

Investointitukea hakiessa on otettava huomioon, että tukipäätöstä varten vaaditaan lainvoimainen viranomaislupa, jos sellainen tarvitaan. Tämä on otettava huomioon, jos hakee tukea esim. rakentamiseen.

Tuen minimimäärä on 2 000 €. Tämä tarkoittaa, että tukiprosentin ollessa 20 %, on kokonaiskustannusten noustava vähintään 10 000 euroon.

Tarkempia määrittelyjä investointituen myönnön edellytyksistä löytyy valtioneuvoston asetuksessa maaseudun yritystuesta.

Tietyt hankinnat ja toimintamuodot ovat kokonaisuudessaan poissuljettuja maaseudun investointituesta. Seuraavia investointeja ei tueta lainkaan:

1) eläinten hankinta;
2) traktorin tai muun maatalouden alkutuotantoon tarkoitetun koneen tai laitteen hankinta;
3) liikennealan investoinnit;
4) puunkorjuun monitoimikoneen tai kuormaa kantavan metsätraktorin hankinta sekä muun vastaavan koneen tai laitteen hankinta;
5) käytössä olevan koneen tai laitteen korvaaminen uudella, ellei yritystoimintaa olennaisesti laajenneta tai yrityksen teknologinen taso investoinnin vaikutuksesta merkittävästi parane taikka oteta käyttöön korkeampaan ympäristönsuojelulliseen tasoon johtavia tekniikoita;
6) energiakäyttöön tarkoitetun turpeen tuotantoon liittyvät investoinnit;
7) toisen yrityksen osakkeiden tai osuuksien taikka liiketoiminnan hankintaan; tukea voidaan kuitenkin myöntää sellaisten kiinteistöosakeyhtiön osakkeiden hankintaan, jotka oikeuttavat hallitsemaan kehittämistukilain mukaan tukikelpoisessa yritystoiminnassa käytettävää toimiti-laa;
8) investointi, jonka tarkoituksena on ainoastaan toimitilojen tarjoaminen vuokralle;
9) kiinteistön tai rakennusten hankinta julkisyhteisöltä, ellei kohteen arvoa ole määritelty markkinaehtoisesti ulkopuolisen asiantuntijan toimesta ja hankintaa tehdään markkinaehtoi-sesti;
10) kokonaisteholtaan yli kahden megawatin uusiutuvan energian tuotannollisia investointeja;
11) aurinko- ja tuulivoimaloita;
12) koneurakoinnin maansiirtokoneita.

Tietyt alat ovat tukien ulkopuolella kilpailutilanteen takia, esim. rakennusala, ravintola-ala ja kuljetusala. Myös sosiaaliala, sekä muut toimet jotka kuuluvat kunnan velvoitteisiin ovat tukien ulkopuolella. Yritystukina ei myöskään tueta vuokrapaikkalaitureita.

Investointituki on 20%-35% kokonaiskustannuksista riippuen yrityksen sijainnista. 

Ota aina ensin yhteyttä Leader-toimistoon, niin käymme yhdessä läpi hakemukseen liittyvät asiat.

Rahoitusta haetaan sähköisen hakujärjestelmän Hyrrän kautta. Hyrrään kirjaudutaan pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai sirullisella henkilökortilla (HST-kortti).

Tukihakemus on on jätettävä sisään ennen kuin toimenpide aloitetaan. Kun tukihakemus on tullut vireille, voit aloittaa toiminnan omalla vastuulla. Kun tukihakemus jätetään sisään, sen on täytettävä tietyt minimivaatimukset, jotta se tulee vireille. Saat aina ilmoituksen siitä että hakemus on tullut vireille, tai jos hakemus on puutteellinen, kehotuksen täydentää hakemusta. Hakemuksen käsittelyä varten tarvitaan myös liitteitä, joita voi täydentää myöhemmin hakemukseen.

Hakiessaan tukea hakijan on otettava huomioon, että muu julkinen tuki samaan toimintaan vähentää maaseuturahaston kautta saatavaa tukea, tai poistaa tuen mahdollisuuden täysin. Julkista yritystukea ja sen kokonaismäärää säätelee erinäiset EU-asetukset kuin myös kansallinen lainsäädäntö.

Tukihakemuksiin liitetään aina liiketoimintasuunnitelma. Liiketoimintasuunnitelma korostuu varsinkin yrityksen perustamistuessa, jossa tuki määräytyy liiketoimintasuunnitelman mukaan ja maksatus sen toteutumisen, mukaan. Liiketoimintasuunnitelmassa on tultava esille vähintään seuraavat tiedot:

 1. Yrityksen nimi, kokoluokka, yhteystiedot, yhteyshenkilö, toimiala, yritys- ja yhteisötunnus, maatalousyrityksen tilatunnus, toimenpiteen toteutuskunta
 2. Hakijan taloudellinen ja rahoituksellinen lähtötilanne
 3. Yrityksen toiminta-ajatus, liikeidea ja kuvaus uusien toimintojen kehittämisestä
 4. Suunnitellut toimenpiteet, joita perustamistuella aiotaan toteuttaa ja niitä koskevat tavoitteet sekä tarkasteluajankohdat tavoitteiden saavuttamisen arvioimiseksi
 5. Suunniteltujen toimenpiteiden toteutumisen tavoiteaikataulu
 6. Suunniteltujen toimenpiteiden kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma sekä arvio työllisyysvaikutuksista
 7. Tarvittavat muut lisätiedot ja asiantuntijalausunnot.

Lomakkeet tulos-, rahoitus- ja velkalaskelmalle

Maksuhakemukset jätetään ELY-keskuksen käsittelyyn Hyrrä-verkkopalvelun kautta.

Ohjeistusta sähköisen maksuhakemuksen tekemiseen

Hakija saa ELY-keskukselta tarkat maksuhakemuksen ohjeet sähköpostitse heti tukipäätöksen jälkeen. Itse tukipäätös löytyy Hyrrästä.

I samma båt – samassa veneessä työntekijät antavat myös neuvoja hakemuksesi täyttämisessä ja tietoa tarvittavista liitteistä.

Tarkempaa ohjeistusta mitä kaikkea vaaditaan liitettäväksi löytyy myös yritystuen tukipäätöksestä ja Ruokaviraston ohjeesta:

Maksuhakemuksen tekeminen