Yrityksille

Yritystukea voivat hakea mikroyritykset, jotka sijaitsevat I samma båt – samassa veneessä toiminta-alueella.

Leader-yritystuki on tarkoitettu alle 10 henkilöä työllistäville yrityksille, joiden liikevaihdon tai taseen loppusumma on enintään 2M €. Mikroyrityksiä suuremmat yritykset voivat olla yhteydessä alueensa ELY-keskukseen. Hakijan tulee olla tukea hakiessaan 18-vuotta täyttänyt.

Yritysmuotoa ei ole rajoitettu. Yrityksellä tulee olla edellytykset jatkuvaan kannattavaan toimintaan ja riittävä ammattitaito. Tuettavan toiminnan on annettava pääasiallinen toimeentulo ainakin yhdelle yrityksessä toimivalle yrittäjälle tai työntekijälle. Maatilat voivat hakea yritystukea maa- ja metsätaloustoiminnan ulkopuolisen toiminnan kehittämiseen.

Jotkut toimialat on kokonaan rajattu pois Maaseuturahaston tuen piiristä. Tällaisia ovat mm. liikennöinti, koneurakointi, vähittäiskauppa ja energiaturpeen nosto. Lisätietoja: Valtioneuvoston asetus maaseudun yritystuesta.

Yritystukea kohdennetaan toimenpiteisiin joilla on myönteinen vaikutus toiminnan kasvuun, uusien työpaikkojen syntymiseen ja tuetun toiminnan liiketaloudelliseen kannattavuuteen.

Yritystukia ei myönnetä yrityksen perusliiketoiminnan kuluihin.

Tukea voidaan myöntää:

 • investointeihin
 • toteutettavuustutkimuksiin
 • yrityksen perustamiseen tai liiketoiminnan uudistamiseen
 • yhteistyöhankkeisiin

Yrityksen investointituki

Yritysten investointitukea voidaan myöntää aineellisiin ja aineettomiin investointeihin.

Aineellisilla investoinneilla tarkoitetaan:

 1. Rakennuksen, rakenteen tai rakennelman rakentaminen, laajentaminen, korjaaminen tai hankkiminen
 2. Uusien koneiden ja laitteiden hankkiminen (enintään omaisuuden markkina-arvoon asti, ml. osamaksukaupat, jotka rahoitetaan rahoitusyhtiön kautta). Käytettyjen koneiden ja laitteiden tukikelpoisuudesta tarkempi listaus alla.
 3. Investoinnin suunnitteluun ja toteutukseen liittyvät yleiskustannukset osana tuettavaa toimenpidettä (ml. lupa- ja rekisteröintimaksut)

Tukikelpoiseksi voidaan tukipäätöksessä hyväksyä sellaisen käytettynä ostettavan koneen, laitteen, välineen tai kaluston hankintameno:

 • jota ei ole tarkoituksenmukaista hankkia uutena tai korvaavaa palvelua ei ole kohtuullisin kustannuksin paikkakunnalla saatavilla;
 • joka soveltuu teknisiltä ominaisuuksiltaan suunniteltuun käyttöön tai se voidaan muuttaa aiottuun käyttötarkoitukseen sopivaksi;
 • jonka hankkiminen parantaa investoinnin kokonaistaloudellisuutta, kun otetaan huomioon hankinnan hinta, käyttöikä ja käytönaikaiset kustannukset;
 • joka on hankintahinnaltaan edullisempi kuin vastaava uusi;
 • jonka käyttöikää on jäljellä vähintään kolme vuotta.

Tuen hakijan on esitettävä tukihakemuksessa riittävät perustelut edellä määriteltyjen tukiedellytysten täyttymiselle.

Aineettomilla investoinneilla tarkoitetaan:

 1. Tietokoneohjelmistojen hankkiminen tai kehittäminen
 2. Patenttien, käyttölupien, tekijänoikeuksien ja tavaramerkkien hankkiminen

Investointituet ovat prosenttimääräisiä. Varsinais-Suomessa tukiprosentti on 20 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Poikkeuksena ovat saaret vailla kiinteätä tieyhteyttä, joihin sijoittuviin investointeihin tukiprosentti voi nousta 35 % tukikelpoisista kustannuksista.

Investointitukea hakiessa on otettava huomioon, että tukipäätöstä varten vaaditaan lainvoimainen viranomaislupa, jos sellainen tarvitaan. Tämä on otettava huomioon, jos hakee tukea esim. rakentamiseen tai ruoppaukseen.

Tuen minimimäärä on 2 000 €. Tämä tarkoittaa, että tukiprosentin ollessa 20 %, on kokonaiskustannusten noustava vähintään 10 000 euroon.

Tarkempia määrittelyjä investointituen myönnön edellytyksistä löytyy valtioneuvoston asetuksessa maaseudun yritystuesta.

Tietyt hankinnat ja toimintamuodot ovat kokonaisuudessaan poissuljettuja maaseudun investointituesta. Seuraavia investointeja ei tueta lainkaan:

 • Traktorin hankinta
 • Liikennealan investoinnit
 • Puunkorjuun monitoimikoneen tai kuormaa kantavan metsätraktorin hankinta
 • Käytössä olevan koneen tai laitteen korvaaminen uudella, ellei käyttöön oteta nykyteknologiaa tai kokonaan uutta teknologiaa tai toimintaa olennaisesti laajenneta
 • Energiakäyttöön tarkoitetun turpeen tuotantoon liittyvät investoinnit
 • Toisen yrityksen osakkeiden, osuuksien tai liiketoiminnan hankinta tai toimenpide, jonka tarkoituksena on yrityksen omistajanvaihdoksen rahoittaminen (tukea voidaan kuitenkin myöntää sellaisten kiinteistöosakeyhtiön osakkeiden hankintaan, jotka oikeuttavat hallitsemaan kehittämistukilain mukaan tukikelpoisessa yritystoiminnassa käytettävää toimitilaa)
 • Kiinteistön tai rakennusten hankinta julkisyhteisöltä, jollei hankinnan kohde ole ollut käyvän hinnan selvittämiseksi julkisesti myytävänä vähintään kahden kuukauden ajan tai sen hankintahinta perustuu vähintään kahden myyjästä riippumattoman itsenäisen arvioijan käyvän hinnan arvioon

Tietyt alat ovat tukien ulkopuolella kilpailutilanteen takia, esim. rakennusala, ravintola-ala ja kuljetusala. Myös sosiaaliala, sekä muut toimet jotka kuuluvat kunnan velvoitteisiin ovat tukien ulkopuolella. Yritystukina ei myöskään tueta vuokrapaikkalaitureita.

ELYn esite maaseudun yritysrahoituksen suuntaaminen Varsinais-Suomessa

Toteutettavuustutkimukset

Tukea voidaan myöntää toteutettavuustutkimukseen, jonka tarkoituksena on selvittää edellytyksiä toteuttaa yrityksen aineellinen investointi. Toteutettavuustutkimuksella voidaan selvittää investoinnin toiminnallisia, taloudellisia ja teknisiä edellytyksiä mukaan lukien rahoituksen hakemisen edellytysten selvittäminen ja valmistelu. Tuen myöntäminen toteutettavuustutkimukseen ei edellytä investoinnin toteuttamista.

Toteutettavuustutkimuksen tukikelpoisiksi kustannuksiksi voidaan hyväksyä ostopalveluista ja palkoista aiheutuvat kustannukset sekä muut välttämättömät ja tarpeelliset kustannukset.

Varsinaiset rakennusten suunnittelusta aiheutuvat kustannukset eivät ole toteutettavuustutkimuksen tukikelpoisia kustannuksia, mutta ne voivat olla tukikelpoisia osana toteuttavaa investointia.

Tukea toteutettavuustutkimukseen voidaan myöntää 50 % hyväksyttävistä kustannuksia. Tukea maataloustuotteiden jalostusta ja kaupan pitämistä koskevaan investoinnin toteutettavuustutkimukseen voidaan kuitenkin myöntää 40 % hyväksyttävistä kustannuksista. Tukea ei kuitenkaan myönnetä, jos tuen määrä alittaa 1 500 euroa.

Yrityksen perustamistuki

Yrityksen perustamistukea voidaan myöntää:

 1. Uuden yrityksen perustamiseen aloittavalle yrittäjälle
 2. Toimivalle yritykselle liiketoiminnan uudistamiseen
 3. Kokeiluihin, jotka edistävät uuden liiketoiminnan aloittamista ja kehittämistä

1. Aloittava yrittäjä (yritys perustettu 1.1.2014 jälkeen)

Aloittavalle yrittäjälle tukea voidaan myöntää ensimmäisen uuden yrityksen perustamistoimenpiteisiin:

 • Palveluiden, asiantuntijoiden ja konsulttien käyttöön
 • Tuotantotilojen sekä koneiden ja laitteiden vuokraukseen
 • Muihin uuden yrityksen perustamisvaiheessa tarpeellisiin toimenpiteisiin, lukuun ottamatta investointeja

Perustamistukea voit hakea Hyrrän kautta, vaikka sinulla ei vielä olisi Y-tunnusta perustettavalle yrityksellesi. Jos ha­lu­at jät­tää hake­muk­sen hen­ki­lö­tun­nuk­sel­la, pai­na Il­man yri­tys­tä -teks­tin ala­puo­lel­ta ole­vas­ta pai­nik­kees­ta.

2. Toimiva yritys

Perustamistukea voidaan myöntää toimivalle yritykselle, kun se esimerkiksi suuntautuu kokonaan uudelle toimialalle, siirtyy tuotteiden sijasta tarjoamaan palveluita tai ottaa käyttöön kokonaan uuden liiketoimintamallin. Toimivalta yritykseltä edellytetään, että yritystoimintaa on tukihakemuksen jättämishetkellä harjoitettu yhtäjaksoisesti vähintään kolmen vuoden ajan.

 • Ulkopuolisten palveluiden, asiantuntijoiden ja konsulttien käyttöön
 • Messuille, näyttelyihin ja muihin vastaaviin tapahtumiin osallistumiseen
 • Muihin uuden liiketoiminnan aloittamiseen liittyviin tarpeellisiin toimenpiteisiin

Toimivan yrityksen tulee liiketoimintasuunnitelmassa osoittaa, että tuettava toimenpide kohdistuu uuteen liiketoimintayksikköön, toimialaan, liiketoiminta-alueeseen, markkina-alueeseen, tuotteeseen tai palveluun tai uusiin asiakkaisiin.

Uuden liiketoiminnan hyväksi tehdystä työstä on pidettävä yrityksessä työtuntikirjanpitoa ja toiminta on selkeästi erotettava yrityksen nykyisestä liiketoiminnasta.

3. Kokeilut

Kokeilutoimenpiteet voivat olla yrityksen toimintaedellytyksiä vahvistavaa, liiketoimintasuunnitelmaan perustuvia uusien tuotteiden ja palveluiden sekä toimintamallien asiakas- ja markkinalähtöistä suunnittelua, testaamista ja kehittelyä, joilla on rajattu laajuus ja aikataulu. Toimenpiteenä voi tällöin olla esimerkiksi tuotekehityshanke tai markkinointisuunnitelman teko. Tukea voidaan myöntää sekä uudella että jo toimivalle yritykselle.

Tuen määrä

Perustamistukea voidaan myöntää liiketoimintasuunnitelman perusteella uuden yrityksen perustamiseen tai toimivan yrityksen uuteen liiketoimintaan 5 000 – 35 000€.

Kokeiluun voidaan myöntää tukea 2 000 – 10 000 €.

Tuki on kertakorvausluonteinen (ei prosenttiperusteinen), ja se maksetaan 2-3 erässä liiketoiminnan käynnistymisen ja hyväksytyn suunnitelman toteutumisen mukaan.

Tuen myöntäminen

Perustamistuen myöntämisen edellytyksenä on liiketoimintasuunnitelman esittäminen, jonka tulee sisältää vähintään seuraavat tiedot:

 • Yrityksen nimi, kokoluokka, yhteystiedot, yhteyshenkilö, toimiala, yritys- ja yhteisötunnus, maatalousyrityksen tilatunnus, toimenpiteen toteutuskunta
 • Hakijan taloudellinen ja rahoituksellinen lähtötilanne
 • Yrityksen toiminta-ajatus, liikeidea ja kuvaus uusien toimintojen kehittämisestä
 • Suunnitellut perustamistuella toteutettavat toimenpiteet ja niiden toteuttamista koskevat tavoitteet sekä tarkasteluajankohdat tavoitteiden saavuttamisen arvioimiseksi
 • Suunniteltujen toimenpiteiden toteutumisen tavoiteaikataulu
 • Suunniteltujen toimenpiteiden kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma sekä arvio työllisyysvaikutuksista
 • Tarvittavat muut lisätiedot ja asiantuntijalausunnot

Liiketoimintasuunnitelman tekemiseen voit saada apua https://oma.yrityssuomi.fi/ -verkkopalvelusta tai paikallisilta yritysneuvojiltasi. Tuen tarpeen arvioimiseksi ja tukimäärän määrittämiseksi liiketoimintasuunnitelmaan tulee sisältyä suunniteltujen toimenpiteiden kustannusarvio sekä rahoitussuunnitelma.

Perustamistukea voidaan myöntää kaikille toimialoille lukuunottamatta maataloutta ja maataloustuotteiden ensiasteen jalostusta. Paikallisille markkinoille suunnatuun palvelutoimintaa perustamistukea myönnetään vain perustellusta syystä.

Lisätietoja ELYn sivulla Yritysten kehittämispalvelut

Yhteistyöhanke

Yhteistyöhanke on vähintään kahden yhteisön aitoa yhteistyötä. Hankkeessa voi olla mukana esimerkiksi yrityksiä, oppilaitoksia, tutkimuslaitoksia ja kehittämisorganisaatioita. Hankkeessa voidaan esimerkiksi luoda ja ottaa käyttöön uusia toimintatapoja tai kehittää innovaatioita maaseutuelinkeinojen edistämiseksi. Tuki myönnetään vastuulliselle toimijalle. Alihankintaa ei katsota yhteistyöksi.

Yhteistyöhankkeen tavoitteena on kehittää ja edistää:

 • uusia tuotteita, menetelmiä ja tekniikoita maa- ja metsätaloudessa, elintarvikesektorilla ja muissa uusiutuvaan biomassaan perustuvissa prosesseissa;
 • uusien tuotteiden, käytäntöjen, menetelmien ja tekniikoiden pilotointia;
 • maatalouden tuotantoalakohtaisia tuottajaryhmiä;
 • elintarvikkeiden laatuun ja luonnonmukaiseen tuotantoon perustuvaa arvoketjua, paikallisia markkinoita, lyhyitä toimitusketjuja sekä niiden markkinointia;
 • energian säästöä ja innovatiivisia ilmastonmuutokseen sopeuttavia ja ympäristön tilaa parantavia menetelmiä ja käytäntöjä;
 • uuden tai uutta toimintaa aloittavan klusterin perustamista ja toimintaa;
 • hyvinvointi- ja terveyspalveluiden tuottamista maatalouden yhteydessä; tai
 • mikroyritysten työprosessien, resurssien ja tilojen yhteiskäyttöä, matkailupalveluita ja niiden markkinointitoimenpiteitä sekä pienten maaseutuyritysten toimintasuunnitelmien lyhytkestoista arviointia ja testausta.

Yhteistyöhankkeen tuen määrä on hankkeen sisällöstä riippuen 60-100%.

Ota aina ensin yhteyttä Leader-toimistoon, niin käymme yhdessä läpi hakemukseen liittyvät asiat.

Rahoitusta haetaan sähköisen hakujärjestelmän Hyrrän kautta. Hyrrään kirjaudutaan pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai sirullisella henkilökortilla (HST-kortti).

Tukihakemus on on jätettävä sisään ennen kuin toimenpide aloitetaan. Kun tukihakemus on tullut vireille, voit aloittaa toiminnan omalla vastuulla. Kun tukihakemus jätetään sisään, sen on täytettävä tietyt minimivaatimukset, jotta se tulee vireille. Saat aina ilmoituksen siitä että hakemus on tullut vireille, tai jos hakemus on puutteellinen, kehotuksen täydentää hakemusta. Hakemuksen käsittelyä varten tarvitaan myös liitteitä, joita voi täydentää myöhemmin hakemukseen.

Hakiessaan tukea hakijan on otettava huomioon, että muu julkinen tuki samaan toimintaan vähentää maaseuturahaston kautta saatavaa tukea, tai poistaa tuen mahdollisuuden täysin. Julkista yritystukea ja sen kokonaismäärää säätelee erinäiset EU-asetukset kuin myös kansallinen lainsäädäntö.

Tukihakemuksiin liitetään aina liiketoimintasuunnitelma. Liiketoimintasuunnitelma korostuu varsinkin yrityksen perustamistuessa, jossa tuki määräytyy liiketoimintasuunnitelman mukaan ja maksatus sen toteutumisen, mukaan. Liiketoimintasuunnitelmassa on tultava esille vähintään seuraavat tiedot:

 1. Yrityksen nimi, kokoluokka, yhteystiedot, yhteyshenkilö, toimiala, yritys- ja yhteisötunnus, maatalousyrityksen tilatunnus, toimenpiteen toteutuskunta
 2. Hakijan taloudellinen ja rahoituksellinen lähtötilanne
 3. Yrityksen toiminta-ajatus, liikeidea ja kuvaus uusien toimintojen kehittämisestä
 4. Suunnitellut toimenpiteet, joita perustamistuella aiotaan toteuttaa ja niitä koskevat tavoitteet sekä tarkasteluajankohdat tavoitteiden saavuttamisen arvioimiseksi
 5. Suunniteltujen toimenpiteiden toteutumisen tavoiteaikataulu
 6. Suunniteltujen toimenpiteiden kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma sekä arvio työllisyysvaikutuksista
 7. Tarvittavat muut lisätiedot ja asiantuntijalausunnot.

Lomakkeet tulos-, rahoitus- ja velkalaskelmalle

Maksuhakemukset jätetään ELY-keskuksen käsittelyyn Hyrrä-verkkopalvelun kautta.

Ohjeistusta sähköisen maksuhakemuksen tekemiseen

Ruokaviraston sivulla on tarkempi ohjeistus maksuhakemuksen täyttämisestä Hyrrässä ja siitä, mitä kullekin välilehdelle on ladattava. Maksuhakemuksen ohjeistus

I samma båt – samassa veneessä työntekijät antavat myös neuvoja hakemuksesi täyttämisessä ja tietoa tarvittavista liitteistä.

Yritystukien maksuhakemuksiin vaaditaan liitteiksi toimenpiteeseen kuuluvat maksu -ja menotositteet, pääkirjanote ja muut toteutukseen, kustannuksiin ja rahoitukseen liittyvät selvitykset, samoin kuin mitä vaaditaan yleishyödyllisten hanketukien maksatukseen. Mutta yritystukien osalta pitää huomioida, että monet liitteet joita kehittämistukien maksuhakemukseen vaaditaan ei tule sovellettavaksi yritystuissa.

Tarkempaa ohjeistusta mitä kaikkea vaaditaan liitettäväksi löytyy myös yritystuen tukipäätöksestä ja Ruokaviraston ohjeesta  Yritystuen maksun hakeminen