Yrityksille

Yritystukea voivat hakea mikroyritykset, jotka sijaitsevat I samma båt – samassa veneessä toiminta-alueella.

Leader-yritystuki on tarkoitettu alle 5 henkilöä työllistäville yrityksille, joidenhankebudjetti on enintään 100 000€. Mikroyrityksiä suuremmat yritykset voivat olla yhteydessä alueensa ELY-keskukseen. Hakijan tulee olla tukea hakiessaan 18-vuotta täyttänyt.

Yritysmuotoa ei ole rajoitettu. Yrityksellä tulee olla edellytykset jatkuvaan kannattavaan toimintaan ja riittävä ammattitaito. Tuettavan toiminnan on annettava pääasiallinen toimeentulo ainakin yhdelle yrityksessä toimivalle yrittäjälle tai työntekijälle. Maatilat voivat hakea yritystukea maa- ja metsätaloustoiminnan ulkopuolisen toiminnan kehittämiseen.

Jotkut toimialat on kokonaan rajattu pois Maaseuturahaston tuen piiristä. Tällaisia ovat mm. liikennöinti, koneurakointi, vähittäiskauppa ja energiaturpeen nosto. Lisätietoja: Valtioneuvoston asetus maaseudun yritystuesta.

Yritystukea kohdennetaan toimenpiteisiin joilla on myönteinen vaikutus toiminnan kasvuun, uusien työpaikkojen syntymiseen ja tuetun toiminnan liiketaloudelliseen kannattavuuteen.

Yritystukia ei myönnetä yrityksen perusliiketoiminnan kuluihin.

Tukea voidaan myöntää:

 • yrityksen käynnistämiseen (kokeilu, osa-aikainen yrittäjyys, päätoiminen yrittäminen, omistajan vaihdos, maatalouden kokeilutuki)
 • yrityksen investoinnit
 • yrityksen kehittäminen (suunnittelupaketti, valmistelupaketti, kehittämispaketti)
 • yhteistyöhankkeisiin

Yrityksen investointituki

Yritysten investointitukea voidaan myöntää aineellisiin ja aineettomiin investointeihin.

Aineellisilla investoinneilla tarkoitetaan:

 1. Rakennuksen, rakenteen tai rakennelman rakentaminen, laajentaminen, korjaaminen tai hankkiminen
 2. Uusien koneiden ja laitteiden hankkiminen (enintään omaisuuden markkina-arvoon asti, ml. osamaksukaupat, jotka rahoitetaan rahoitusyhtiön kautta). Käytettyjen koneiden ja laitteiden tukikelpoisuudesta tarkempi listaus alla.
 3. Investoinnin suunnitteluun ja toteutukseen liittyvät yleiskustannukset osana tuettavaa toimenpidettä (ml. lupa- ja rekisteröintimaksut)

Tukikelpoiseksi voidaan tukipäätöksessä hyväksyä sellaisen käytettynä ostettavan koneen, laitteen, välineen tai kaluston hankintameno:

 • jota ei ole tarkoituksenmukaista hankkia uutena tai korvaavaa palvelua ei ole kohtuullisin kustannuksin paikkakunnalla saatavilla;
 • joka soveltuu teknisiltä ominaisuuksiltaan suunniteltuun käyttöön tai se voidaan muuttaa aiottuun käyttötarkoitukseen sopivaksi;
 • jonka hankkiminen parantaa investoinnin kokonaistaloudellisuutta, kun otetaan huomioon hankinnan hinta, käyttöikä ja käytönaikaiset kustannukset;
 • joka on hankintahinnaltaan edullisempi kuin vastaava uusi;
 • jonka käyttöikää on jäljellä vähintään kolme vuotta.

Tuen hakijan on esitettävä tukihakemuksessa riittävät perustelut edellä määriteltyjen tukiedellytysten täyttymiselle.

Aineettomilla investoinneilla tarkoitetaan:

 1. Tietokoneohjelmistojen hankkiminen tai kehittäminen
 2. Patenttien, käyttölupien, tekijänoikeuksien ja tavaramerkkien hankkiminen

Investointituet ovat prosenttimääräisiä. Varsinais-Suomessa tukiprosentti on 20 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Poikkeuksena ovat saaret vailla kiinteätä tieyhteyttä, joihin sijoittuviin investointeihin tukiprosentti voi nousta 35 % tukikelpoisista kustannuksista.

Investointitukea hakiessa on otettava huomioon, että tukipäätöstä varten vaaditaan lainvoimainen viranomaislupa, jos sellainen tarvitaan. Tämä on otettava huomioon, jos hakee tukea esim. rakentamiseen tai ruoppaukseen.

Tuen minimimäärä on 2 000 €. Tämä tarkoittaa, että tukiprosentin ollessa 20 %, on kokonaiskustannusten noustava vähintään 10 000 euroon.

Tarkempia määrittelyjä investointituen myönnön edellytyksistä löytyy valtioneuvoston asetuksessa maaseudun yritystuesta.

Tietyt hankinnat ja toimintamuodot ovat kokonaisuudessaan poissuljettuja maaseudun investointituesta. Seuraavia investointeja ei tueta lainkaan:

 • Traktorin hankinta
 • Liikennealan investoinnit
 • Puunkorjuun monitoimikoneen tai kuormaa kantavan metsätraktorin hankinta
 • Käytössä olevan koneen tai laitteen korvaaminen uudella, ellei käyttöön oteta nykyteknologiaa tai kokonaan uutta teknologiaa tai toimintaa olennaisesti laajenneta
 • Energiakäyttöön tarkoitetun turpeen tuotantoon liittyvät investoinnit
 • Toisen yrityksen osakkeiden, osuuksien tai liiketoiminnan hankinta tai toimenpide, jonka tarkoituksena on yrityksen omistajanvaihdoksen rahoittaminen (tukea voidaan kuitenkin myöntää sellaisten kiinteistöosakeyhtiön osakkeiden hankintaan, jotka oikeuttavat hallitsemaan kehittämistukilain mukaan tukikelpoisessa yritystoiminnassa käytettävää toimitilaa)
 • Kiinteistön tai rakennusten hankinta julkisyhteisöltä, jollei hankinnan kohde ole ollut käyvän hinnan selvittämiseksi julkisesti myytävänä vähintään kahden kuukauden ajan tai sen hankintahinta perustuu vähintään kahden myyjästä riippumattoman itsenäisen arvioijan käyvän hinnan arvioon

Tietyt alat ovat tukien ulkopuolella kilpailutilanteen takia, esim. rakennusala, ravintola-ala ja kuljetusala. Myös sosiaaliala, sekä muut toimet jotka kuuluvat kunnan velvoitteisiin ovat tukien ulkopuolella. Yritystukina ei myöskään tueta vuokrapaikkalaitureita.

Investointituki on 20% kokonaiskustannuksista. Jos yritys sijaitsee kiinteän tieyhteyden ulkopuolella, tuki on 35%.

 

Yhteistyöhanke

Yhteistyöhanke on vähintään kahden yhteisön aitoa yhteistyötä. Hankkeessa voi olla mukana esimerkiksi yrityksiä, oppilaitoksia, tutkimuslaitoksia ja kehittämisorganisaatioita. Hankkeessa voidaan esimerkiksi luoda ja ottaa käyttöön uusia toimintatapoja tai kehittää innovaatioita maaseutuelinkeinojen edistämiseksi. Tuki myönnetään vastuulliselle toimijalle. Alihankintaa ei katsota yhteistyöksi.

Yhteistyöhankkeen tavoitteena on kehittää ja edistää:

 • uusia tuotteita, menetelmiä ja tekniikoita maa- ja metsätaloudessa, elintarvikesektorilla ja muissa uusiutuvaan biomassaan perustuvissa prosesseissa;
 • uusien tuotteiden, käytäntöjen, menetelmien ja tekniikoiden pilotointia;
 • maatalouden tuotantoalakohtaisia tuottajaryhmiä;
 • elintarvikkeiden laatuun ja luonnonmukaiseen tuotantoon perustuvaa arvoketjua, paikallisia markkinoita, lyhyitä toimitusketjuja sekä niiden markkinointia;
 • energian säästöä ja innovatiivisia ilmastonmuutokseen sopeuttavia ja ympäristön tilaa parantavia menetelmiä ja käytäntöjä;
 • uuden tai uutta toimintaa aloittavan klusterin perustamista ja toimintaa;
 • hyvinvointi- ja terveyspalveluiden tuottamista maatalouden yhteydessä; tai
 • mikroyritysten työprosessien, resurssien ja tilojen yhteiskäyttöä, matkailupalveluita ja niiden markkinointitoimenpiteitä sekä pienten maaseutuyritysten toimintasuunnitelmien lyhytkestoista arviointia ja testausta.

Yhteistyöhankkeen tuen määrä on hankkeen sisällöstä riippuen 60-100%.

Ota aina ensin yhteyttä Leader-toimistoon, niin käymme yhdessä läpi hakemukseen liittyvät asiat.

Rahoitusta haetaan sähköisen hakujärjestelmän Hyrrän kautta. Hyrrään kirjaudutaan pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai sirullisella henkilökortilla (HST-kortti).

Tukihakemus on on jätettävä sisään ennen kuin toimenpide aloitetaan. Kun tukihakemus on tullut vireille, voit aloittaa toiminnan omalla vastuulla. Kun tukihakemus jätetään sisään, sen on täytettävä tietyt minimivaatimukset, jotta se tulee vireille. Saat aina ilmoituksen siitä että hakemus on tullut vireille, tai jos hakemus on puutteellinen, kehotuksen täydentää hakemusta. Hakemuksen käsittelyä varten tarvitaan myös liitteitä, joita voi täydentää myöhemmin hakemukseen.

Hakiessaan tukea hakijan on otettava huomioon, että muu julkinen tuki samaan toimintaan vähentää maaseuturahaston kautta saatavaa tukea, tai poistaa tuen mahdollisuuden täysin. Julkista yritystukea ja sen kokonaismäärää säätelee erinäiset EU-asetukset kuin myös kansallinen lainsäädäntö.

Tukihakemuksiin liitetään aina liiketoimintasuunnitelma. Liiketoimintasuunnitelma korostuu varsinkin yrityksen perustamistuessa, jossa tuki määräytyy liiketoimintasuunnitelman mukaan ja maksatus sen toteutumisen, mukaan. Liiketoimintasuunnitelmassa on tultava esille vähintään seuraavat tiedot:

 1. Yrityksen nimi, kokoluokka, yhteystiedot, yhteyshenkilö, toimiala, yritys- ja yhteisötunnus, maatalousyrityksen tilatunnus, toimenpiteen toteutuskunta
 2. Hakijan taloudellinen ja rahoituksellinen lähtötilanne
 3. Yrityksen toiminta-ajatus, liikeidea ja kuvaus uusien toimintojen kehittämisestä
 4. Suunnitellut toimenpiteet, joita perustamistuella aiotaan toteuttaa ja niitä koskevat tavoitteet sekä tarkasteluajankohdat tavoitteiden saavuttamisen arvioimiseksi
 5. Suunniteltujen toimenpiteiden toteutumisen tavoiteaikataulu
 6. Suunniteltujen toimenpiteiden kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma sekä arvio työllisyysvaikutuksista
 7. Tarvittavat muut lisätiedot ja asiantuntijalausunnot.

Lomakkeet tulos-, rahoitus- ja velkalaskelmalle

Maksuhakemukset jätetään ELY-keskuksen käsittelyyn Hyrrä-verkkopalvelun kautta.

Ohjeistusta sähköisen maksuhakemuksen tekemiseen

Ruokaviraston sivulla on tarkempi ohjeistus maksuhakemuksen täyttämisestä Hyrrässä ja siitä, mitä kullekin välilehdelle on ladattava. Maksuhakemuksen ohjeistus

I samma båt – samassa veneessä työntekijät antavat myös neuvoja hakemuksesi täyttämisessä ja tietoa tarvittavista liitteistä.

Yritystukien maksuhakemuksiin vaaditaan liitteiksi toimenpiteeseen kuuluvat maksu -ja menotositteet, pääkirjanote ja muut toteutukseen, kustannuksiin ja rahoitukseen liittyvät selvitykset, samoin kuin mitä vaaditaan yleishyödyllisten hanketukien maksatukseen. Mutta yritystukien osalta pitää huomioida, että monet liitteet joita kehittämistukien maksuhakemukseen vaaditaan ei tule sovellettavaksi yritystuissa.

Tarkempaa ohjeistusta mitä kaikkea vaaditaan liitettäväksi löytyy myös yritystuen tukipäätöksestä ja Ruokaviraston ohjeesta  Yritystuen maksun hakeminen