Landsbygdsleader

Information om oss

I samma båt – samassa veneessä rf ry är en ideell, allmännyttig och tvåspråkig förening, vars verksamhetsområde är Gustavs, Kimitoön och Pargas. Föreningen deltar i förverkligandet av Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland samt andra nationella och internationella utvecklingsprogram. Den nuvarande programperioden är redan den fjärde för föreningen som Leader-grupp.

I samma båt - samassa veneessä är en av Finlands 54 leader-grupper. Leader-grupperna erbjuder invånarna en kanal för att påverka sina egna levnadsförutsättningar och utvecklandet av landsbygden. Leader-grupperna upprättar på sina verksamhetsområden en utvecklingsstrategi samt finansierar projekt- och företagsstöd som stöder strategin. Utöver detta tar Leader-grupperna och utbildar, informerar, aktiverar och hjälper stödsökande och projektaktörer med beredning och förverkligande av projekten samt i kontakten med myndigheter. För den praktiska verksamheten ansvarar föreningens styrelse och den av föreningen anställda personalen.

Föreningen implementerar just nu sin strategi Skärgården - Aktivt välmående under övergångsperioden fram till slutet av 2022. För närvarande pågår förberedelserna för den nya programperioden.

Bli medlem i föreningen, och kom och gör skillnad med oss!

Leader logo rgb yksivarinen I samma bat

I samma båt – samassa veneessä rf. ry. verksamhetsområde innefattar Gustavs kommun, Kimitoöns kommun och Pargas stad. Kommunerna är skärgårdskommuner enligt Skärgårdslagen och angränsar sig till Finlands havsgräns i söder och väster. Våra kommuner är portar ut till Åland, Sverige och övriga Östersjöområdet. Samtidigt är dessa kommuner portar in till resten av Finland när man reser in sjövägen från sydväst.

I samma båt – samassa veneessä styrelsens uppgift är att planera och leda föreningens verksamhet i enlighet med föreningens stadgar. Styrelsearbetet baserar sig på öppen diskussion.
 
Styrelsens uppgift är att granska hur ett projekt kompletterar den lokala utvecklingsverksamheten och hur den förverkligar föreningens utvecklingsstrategi. Styrelsen ansvarar för förverkligandet av strategin.
 
I samma båt – samassa veneessä styrelsemedlemmar är valda enligt trepartsprincipen från offentliga sektorns, organisationernas och de lokala invånarnas representanter. Mandatperioderna för styrelsemedlemmarna är begränsade till två st. tvåårsperioder.
 
Föreningens nuvarande styrelse:
 

Ordinarie medlemmar Suppleanter
Offentliga sektorn
John Forsman Pargas Siv Holmgren Pargas
Johan Fredriksson, ordf. Kimitoön Sven Ivars Kimitoön
Sami Jalonen Gustavs Tina Axén Pargas
Organisationer
Hanna Vuorio-Wilson Kimitoön Marika Modig Kimitoön
Tove Salovaara Pargas Annastina Sarlin Pargas
Henrik Andersin Gustavs Juha Erikkilä Gustavs
Landsbygdens invånare
Margot Wikström Pargas Jessica Ljungman Pargas
Tom Lindqvist Pargas Tapani Heinonen Pargas
Johan Kinos Kimitoön Jonas Sahlberg Kimitoön

I samma båt – samassa veneessä rf ry STADGAR:

§ 1 Namn och hemort

Föreningens namn är I samma båt-samassa veneessä rf. I internationella sammanhang kan föreningen använda det inofficiella namnet In the Same Boat. Föreningens hemort är Pargas stad. Förenings- och styrelsemöten kan hållas på annan ort än hemorten.

§ 2 Syfte och verksamhetsformer

Föreningen verkar som en ideell förening på två språk, svenska och finska. Föreningen verkar för landsbygdens utveckling. Föreningen deltar i förverkligandet av nationella utvecklingsprogram och Europeiska Unionens utvecklingsprogram. Föreningens målsättning är, att utgående från skärgårdsbornas egna värderingar och behov, verka för att bevara den lokala servicen och de lokala arbetsplatserna, minska arbetslösheten, verka för att utveckla de allmänna förutsättningarna för service, kunnande och sysselsättning, samt befrämja och utveckla den lokala befolkningens och besökarnas trygghet och trivsel i enlighet med principerna för en hållbar utveckling.

Sitt ändamål förverkligar föreningen genom att:

- verka för landsbygdens utveckling genom att ordna informations- och skolningstillfällen och studieresor åt sina medlemmar

- informera, aktivera och koordinera verksamheter inom ramen för målsättningen

- samarbeta med invånarna, byalagen, föreningarna, kommunerna, organisationerna, institutionerna och göra utvecklingsstrategier och framtidsplaner

- utreda privata och offentliga finansieringsmöjligheter

- uppehålla samarbete och bilda nätverk med referensgrupper både på lokal, nationell och internationell nivå

§ 3 Medlemmarna

Till medlemmar i föreningen kan antas varje privat eller juridisk person, som godkänner föreningens målsättningar och stadgar.

Ansökningar om medlemsskap i föreningen behandlas av styrelsen.

Beslut om uteslutning av en medlem ur föreningen enligt de i föreningslagen § 14 nämnda motiveringarna fattas alltid av styrelsen. Medlem som underlåtit att betala sin medlemsavgift under två på varandra följande år kan anses ha utträtt ur föreningen.

§ 4 Medlemsavgift

Av medlemmarna uppbärs årligen en medlemsavgift vars storlek fastställes av föreningens höstmöte. Av privata personer och juridiska personer kan avgift av olika storlek uppbäras.

§ 5 Styrelsen

Föreningens angelägenheter sköts av styrelsen, som ansvarar för föreningens ledning enligt målsättningarna.

Styrelsen består av ordförande och åtta (8) ordinarie medlemmar samt personliga suppleanter för dessa.

Val av styrelse sker enligt följande:

- Styrelsens ordförande och övriga ordinarie medlemmar och personliga suppleanter väljs av höstmötet för två kalenderår i taget.

- Omval av styrelsens ordförande och övriga medlemmar och suppleanter är möjligt bara en gång, dvs. styrelsens ordförande och övriga medlemmars och suppleanters avbrottslösa mandatperiod kan vara högst fyra år i följd.

- Styrelsens ordförande, ordinarie medlemmar och personliga suppleanter väljs om möjligt jämbördigt ur följande grupper:

- enskilda personer

- organisationerna

- offentliga sektorn

- Av styrelsens medlemmar (ordförande, ordinarie medlemmar och personliga suppleanter) står hälften i tur att avgå varje år så att minst en av dem som valts till varje grupp, dvs. enskilda personer, organisationerna och offentliga sektorn, står i tur att avgå varje år.

- Första året avgör lotten turen att avgå.

- Styrelsen väljer inom sig en viceordförande och väljer antingen inom sig eller utifrån en sekreterare, för ett kalenderår i taget.

Styrelsen är beslutsför då fem medlemmar, inberäknat ordförande eller viceordförande, är närvarande. Ärendena avgörs med enkel majoritet. Om rösterna faller jämt, avgör ordförandes röst, vid val avgör lotten.

Styrelsen sammankommer på kallelse av ordförande, viceordförande eller sekreterare med personlig kallelse.

§ 6 De som får teckna föreningens namn

Föreningens namn tecknas av ordförande ensam, eller av viceordförande och annan av styrelsen förordnad person, två tillsammans. Styrelsen kan ge en personlig namnteckningsrätt åt annan person att teckna föreningens namn ensam.

§ 7 Räkenskaperna

Föreningens verksamhets- och räkenskapsperiod är ett kalenderår. Bokslutet jämte nödiga handlingar och styrelsens verksamhetsberättelse skall tillställas revisorn senast före utgången av mars månad. Revisorn skall ge sitt skriftliga utlåtande till styrelsen senast två veckor före vårmötet.

§ 8 Föreningens möten

Föreningens beslutande organ är föreningsmötet. Årligen hålls två ordinarie föreningsmöten: höstmötet hålls inom oktober-november och vårmötet hålls inom mars-april. Man kan delta i föreningens möten per post, per e-post, genom datakommunikation eller med något annat tekniskt hjälpmedel före eller under mötet.

Extra möte hålls så ofta styrelsen finner anledning därtill, eller om sådant för bestämt ärende påyrkas av minst en tiondel (1/10) av föreningens röstberättigade medlemmar. Till föreningsmötena har varje medlem rätt att sända ett röstberättigat ombud. Varje medlem eller ombud har en röst. Kallelse till föreningsmöte bör av styrelsen skriftligen utfärdas till medlemmarna minst 14 dagar före mötesdagen. Frågor som medlem vill ha upptagna på ett föreningsmöte, bör vara föreningens styrelse skriftligen tillhanda senast 30 dagar före ifrågavarande möte.

§ 9 Ordinarie föreningsmöten

Vid föreningens vårmöte behandlas följande ärenden:

 1. Mötets öppnande
 2. Val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare
 3. Mötets laglighet och beslutförhet konstateras
 4. Föredragningslistan för mötet godkänns
 5. Föredragning av bokslutet, verksamhetsberättelsen och revisorns utlåtande
 6. Fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga
 7. Övriga ärenden

Vid föreningens höstmöte behandlas följande ärenden:

 1. Mötets öppnande
 2. Val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare
 3. Mötets laglighet och beslutsförhet konstateras
 4. Föredragningslistan för mötet godkänns
 5. Verksamhetsplanen fastställs för följande år
 6. Fastställande av medlemsavgiften, styrelsens mötesarvoden och följande års budget
 7. Val av styrelsens ordförande och övriga medlemmar samt suppleanter i stället för dem som avgår
 8. Val av en auktoriserad revisor samt en revisorssuppleant för följande år
 9. Övriga ärenden

§ 10 Ändring av stadgarna och föreningens upplösande

Beslut om stadgeändring skall vid föreningsmöte omfattas av minst tre fjärdedelar (3/4) av de avgivna rösterna.

Föreningen upplöses om två på varandra följande föreningsmöten så besluter med tre fjärdedelar (3/4) av de avgivna rösterna. Om föreningen upplöses tillfaller dess medel, efter beslut av föreningens sista möte annan rättsgiltig förening som har till ändamål att främja landsbygden i nämnda områden.

Leader är ett verksamhetssätt, vars bärande tema är framförallt den s.k. nerifrån upp- principen. Detta betyder att projektens beredning och beslutsmakt ligger hos ortens invånare, vilka har den bästa sakkunskapen om sin hembygd. Vem som helst kan komma med i verksamheten.

Leader-gruppen I samma båt – samassa veneessä verksamhet följer Leader-verksamhetens grundprinciper. Utöver detta kännetecknas vår verksamhet av att vi är öppna, lätta att nå, samt ger professionell och personlig service.

Utgångspunkten i området

 • Leader-gruppens strategi upprättas för det egna området med brett samarbete, som beaktar områdets strukturer.

Nerifrån upp- principen

 • Projektens beredning och beslutsmakt är hos de lokala, för de har den bästa sakkunskapen om sitt område.
 • Verksamheten är öppen för alla.

Lokalt partnerskap

 • Trepartsprincipen: samarbete mellan offentliga, privata och tredje sektorn
 • Verksamheten och beslutsfattandet är inte hierarkiskt uppbyggt

Sektoröverskridande

 • Aktörernas samarbetet överskirder sektorgränser och bygger på partnerskap samt dialog och samverkan.

Innovativitet

 • Syftet med verksamheten är att pröva på nya verksamhetssätt och -metoder för att främja hållbar utveckling, näringsverksamhet och sysselsättning.

Regionöverskridande och internationellt samarbete

 • Med samarbete byter man erfarenheter och lär sig nytt.

Nätverkande

 • Genom att nätverka sig samlar man resurser såväl lokalt som internationellt: invånarna, organisationerna, företagen och offentliga sektorn.

Decentraliserad förvaltning och finansiering

 • Utöver finansieringen från EU och staten kommer ca. hälften av finansieringen från lokala aktörer: områdets kommuner och de aktörer som förverkligar projekt.

Tilläggsinformation Vad är Leader?

Föreningen förverkligar under övergångsperioden till slutet av år 2022 sin lokala utvecklingsstrategi Skärgården – Aktivt välmående. Strategins tyngdpunkter är:

 1. Boende och miljö
 2. Arbete
 3. Tjänster
 4. Social sammanhållning

Projektansökningar kan lämnas in till slutet av 2022, och projekt kan genomföras till slutet av 2024.

För närvarande är förberedelserna för den nya programperioden på gång.

Aktuellt

Graafinen pyörä

BikeMenu-projektets studieresa till Åland

2.12.2022

BikeMenu2-projektet ordnar en studieresa till Åland 20-22.3.2023. Resan görs med buss och Finnlines färja rutten Nådendal-Långnäs-Nådendal. Vi bekantar oss med Åland som natur- och cykelturismdestination. Huvudtemat är hållbar cykelturism, företagens framgångsfaktorer, cykel- och vandringsleder samt lokalt och regionalt samarbete. Pris är preiminärt 250€/person (för 1 pers. rum tilläggspris 100€). I priset ingår transport, färjturer, två […]

Läs mera
grafisk bild med mänskor som funderar på nya idéer

Nya programperioden 2023-2027

1.12.2022

Nu är de sista projektpengarna slut för perioden 2014-2022. En ny programperiod börjar 2023 och nya ansökningar kan börja lämnas in någon gång på våren, eventuellt mars-april. Men vi planerar gärna nya projekt tillsammans med er redan nu. Nya strategin som ännu är under bedömning finns i materialbanken på vår hemsida. Tag kontakt med stora […]

Läs mera

Byaföreningar, byahus och hållbarhet

14.11.2022

Leaderföreningen I samma båt – Samassa veneessä rf ry bjuder alla intresserade på presentationer och diskussion kring temat byar och hållbarhet. Tid och plats: Bjärkas golf torsdag 24.11.2022 kl. 18 (Västanfjärdsvägen 655, Nivelax). Vi bjuder på lite tilltugg så obligatorisk anmälan senast 18.11 till minna.bostrom@sameboat.fi. Meddela även eventuell specialdiet. Man kan även delta på distans, […]

Läs mera