Projektregister 2014-2020

Programperioden "Programmet för utveklingen av landsbygden i Fastlandsfinland 2014 - 2020" kom igång år 2015 och de första projekten fick sina beslut år 2016. Till detta register har vi samlat de projekt vi förordat från Leader-kvoten och som Egentliga Finlands ELY-central fattat myndighetsbeslut om.

Tabellen uppdateras månadsvis med nya stödbeslut. Projekten och företagsstöden är presenterade i kronologisk ordning, utgående från projektets startdatum.

Kolumnen "Projekbeskrivning" innehåller en sammanfattad beskrivning på några meningar om projektet. Texten är tagen från stödbeslutstexten och/eller projektets offentliga beskrivning, som sökande lagt fram i ansökan. Landsbygdsverket har publicerat ett landsomfattande projektregister, där man kan söka projekt från landsbygdsprogrammet med olika filter. Landsbygdsverkets register. Vårt eget register bygger på samma offentliga uppgifter, dv.s. projektaktörens namn, projektets namn, offentliga finansieringen, totalkostnaderna och projektets offentliga beskrivning. Därmed söker I samma båt - samassa veneessä rf. inte om ett särskilt tillstånd att publicera uppgifterna.

landsbygd_fi_oranssi
PROJEKTETS NAMNSÖKANDEORTOFFENTLIG FINANSIERINGSTÖD
%
PROJEKTBESKRIVNINGÅR
Metod &Verktyg
för lättare administration -
för åboländska föreningar
Finlands svenska ungdomsförbundPargas
Kimitoön
27003,20 €70 %Projektbeskrivning - Metod och verktyg
Föreningarna i Åboland behöver hjälp och FSU vill nu hjälpa dem. Att arbeta fram ett verktyg som hjälper föreningarna att uppnå en hållbar utveckling blir väsentligt för deras existens. God administration är viktigt för en fungerande verksamhet och verktyget kommer att underlätta att uppnå detta. Verktyget ska fungera oberoende om föreningarna använder sig av molntjänster, externa hårddiskar, privata datorer eller någon annan medie. Projektet resulterar i en "nerladdningsbar onlineversion" samt en fysisk manual till föreningarna.
2015
Koko Kustavin
kirjallisuusyhdistys -hanke
Kustavin
kirjallisuusyhdistys ry
Gustavs61406,52 €70 %Projektbeskrivning - Koko Kustavin
KKK-projektet uppstod då föreningen kände behovet av att förlänga sommarperiodens starka kulturutbud till året om. I Gustavs startar föreningen en litterär lägerskola ämnad för barn, ungdomar och vuxna. Mörk ö -veckorna är ett nytt evenemang under vinterns mörkaste period, som genomförs som ett nätverkssamarbete med lokala företagare och aktörer. Därtill skapar projektet temahelheten för Gustavs kommun till Åbo Bokmässa 2015.
2015
Levande historia i skärgårdsmuseerSydkustens
Landskapsförbund
Pargas
Kimitoön
70954,60 €50 %Projektbeskrivning - Levande historia
Syftet med projektet är att dokumentera och levandegöra historia i form av tio korta, pedagogiska filmer som berättar om verksamhet eller föremål som varit viktiga för skärgården. Filmerna visas för museibesökare i alla deltagande museer. Dessutom kommer filmerna och övrigt material att finnas tillgängligt för hembygdsföreningar, skolor, organisationer och t.ex. äldreomsorgen.
2015
Turunmaa −
Yhteinen
kulttuuriympäristömme
Åbo stadPargas
Kimitoön
123845,74 €70 %Projektbeskrivning - Kulttuuriympäristö Turunmalla
I projektet produceras ett kulturmiljöprogram tillsammans med invånare, föreningar och andra lokala aktörer. Programmet baserar sig på byggnadsinventarier utförda av Egentliga Finlands landskapsmuseum, där Pargas stadsområde delvis är oinventerat. På varje ort ordnas verkstäder i samarbete med Byggnadsvårdsföreningen i Åboland, Curatio rf. Projektet resulterar i ett kulturmiljöprojekt för Åboland bestående av analyserade kulturmiljöbeskrivningar samt de lokala kulturmiljöprogrammens målsättningar och åtgärdsförslag. Programmet kan utnyttjas i byarnas utvecklingsprojekt, inom byggnadsvård, landskapsvård och planläggning.
2015
SkärgårdshjälpenFinlands Röda Kors Åbolands distriktPargas Kimitoön69223,50 €75 %Projektbeskrivning - Skärgårdshjälpen
Projektet är ett utbildningsprojekt riktat till invånare i Åboland. Utbildningen sker inom räddning, sjöräddning och förstahjälp och är ett sammarbete med Frivilliga brandkåren, Frivilliga sjöräddningen och Röda Korset. Målet är att utbilda alarmgrupper inom förstaresponsverksamhet för att kunna bistå myndigheter vid olyckor och på det sättet öka tryggheten i skärgården för invånare och besökare.
2015
Houtskär i utvecklingHoutskärs
kulturgille rf.
Pargas59413,2 €70 %Projektbeskrivning - Houtskär i utveckling
Ett övergripande mål är att öka befolkningens numerär i Houtskär genom att i första hand skapa nya arbets- och företagsmöjlligheter. En annan målsättning är att skapa ett register över tillgängliga bostäder, obebodda hus och tomter, som eventuellt kan hyras ut eller säljas till intresserade. Ytterligare en målsättning är att arbeta med Houtskärs trivselfaktorer ex hur nya invånare/företag välkomnas till Houtskär. Härutöver skapas en konkret utvecklingsplan för Houtskär.
2015
Pro gräsroten -
föreningsakuten
på Kimitoön
Kimitoöns kommunKimitoön69860,00 €70 %Projektbeskrivning - Pro Gräsroten
Målsättningarna med projektet är kvalitetsutveckling och förbättrat samarbete hos föreningarna på Kimitoön. Genom projektet ska föreningarna få stöd och hjälp att utveckla sin interna och externa verksamhet. Särskild vikt sätts vid utvecklingen av samarbete föreningarna sinsemellan, men också med lokala företag och kommunen, speciellt vad gäller ny serviceproduktion. Föreningarna uppmuntras till att gemensamt utarbeta utvecklingsplan med enhetliga eller likartade målsättningar och innehåll.
2015
Stall WestankärrWestankärr gårdKimitoön136624 €20 %Projektbeskrivning - Stall Westankärr
Byggande av ett häststall och en manege, inklusive lager och personalutrymmen som anknyter till verksamheten samt en separat ridplan.
2015
Projektplan för en ny produktionshall och utveckling av Bornemanns musteris verksamhetBornemanns musteriPargas68640,05 €35 %Projektbeskrivning - Bornemanns
Musteri investerar i en ny produktionshall samt maskiner till produktionsutvecklingen. Produktion av olika safter och bär eller äpplen samt utveckling av musteriverksamhet som attraktion för regionala aktörer med fokus på hållbarhet och slow-food koncept i samarbete med lokala aktörer.
2015
Anskaffning av täckdikesspolareFma Kristoffer AnderssonKimitoön3480€20 %Projektbeskrivning - Täckdikesspolare
Företaget börjar göra täckdikesspolning. Tjänsten erbjuds till jordbrukare på Kimitoön, tjänsten har inte funnits på Kimitoön tidigare.
2015
Vartsalan Vanhan Koulun rannan rakentaminenVartsalan Vanha KouluGustavs15809,15 €35 %Projektbeskrivning - Rannan rakentaminen
Stranden vid Vartsala gamla skola är så grund att man inte kan ta i land med båt. Muddring av stranden och byggandet av en gästbrygga kommer därför att möjliggöra ett växande kundflöde av båtburna resenärer.
2015
Port KirjaisKirjais- och Sommaröbygdens utveckling rfPargas34995,70 €65 %Projektbeskrivning - Port Kirjais
Kirjais- och Sommaröbygdens utveckling r.f. ämnar genom detta projekt i samarbete med skärgårdsborna i området rusta upp en kajkant för allmänt bruk.
2016
Kejsarhamnens bastu i HögsåraHögsåra Byalag rfKimitoön38382,50 €65 %Projektbeskrivning - Kejsarhamnens bastu
För att öka kapaciteten och höja standarden på hamnen planerar Byalaget dels att bygga den nya bastun, dels fräscha upp den gamla och förse den med polettduschar. På så sätt fördubblas bastukapaciteten och gästerna ges också en möjlighet att bara duscha.
2016
Kustens mat i ÅbolandKimitoöns kommunKimitoön72389,80 €70 %Projektbeskrivning - Kustens mat i Åboland
Syftet med utbildningsprojektet är att utveckla livsmedelsförädlingen och mathantverksföretagandet på området och ge förbättrade möjligheter för företagen att utveckla den egna verksamheten och nya produkter. Mathantverksföretagen bidrar med sin verksamhet till en ökad mångsidighet i företagsstrukturen på landsbygden och passar speciellt bra i skärgården, där arbetsplatserna måste hittas via företagande.
2016
Vårt skärgårdshavFinlands Öar rf Suomen Saaret ryGustavs
Kimitoön
Pargas
23833,04 €70 %Projektbeskrivning - Vårt skärgårdshav
Projektets målsättning är att utveckla ett skräddarsytt koncept för gäst- och besökshamnar, där målgruppen barn och unga får lära sig om havsmiljön, Östersjön och skärgården. Projektet kommer dels att resultera i moduler med information om Östersjöns tillstånd som senare kan tryckas t.ex. på en skylt i hamnen. Dessutom kommer man att skapa färdiga paket med lekar, spel, experiment och uppgifter för barn, som kan dras av sommararbetare i gäst- och besökshamnar. En viktig målsättning med projektet är samarbete mellan aktörer som på skilt håll sysslat med miljöfostran med Östersjötema för barn.
2016
Resurseffektivitet och Kimitoöns företagKimitoöns kommunKimitoön12000,80 €70 %Projektbeskrivning - Resurseffektivitet och Kimitoöns företag
Projektet består av ett utredningsarbete som ska mynna i en rapport om vilka förutsättningar och konkreta åtgärder Kimitoöns företag kan göra för en större resurseffektivitet i sin verksamhet. Tankegångarna är hämtade från cirkulär ekonomi, men anpassade till våra lokala förhållanden och breddade att gälla även immateriella resurser. Rapporten förväntas leda till ett nytt, större samarbetsprojekt där deltagarna i denna utredning kan samarbeta djupare med flera lokala företag.
2016
Kalkholmens ruinerVästanfjärds Byaråd rfKimitoön30787,58 €65 %Projektbeskrivning - Kalkholmens ruiner
Projektets mål är att få en utomhusscen till Kalkholmen i Västanfjärd, där ortsbor, sommarboare och föreningar tillsammans kan ordna olika kulturevenemang utomhus. Genom att bygga utomhusscenen i anslutning till den gamla kalkruinen - vill vi föra fram det - som är kännspakt för Kalkholmen ett kulturarv som fortsätter att levandegöra Kalkholmen som den kulturhistoriska plats den är. Ruinen är den enda konkreta del, som finns kvar av verksamheten inom kalkstensbrytningen i Västanfjärd, och bör därför restaureras och bevaras för framtiden.
2016
Tusen år sjöfart vid KimitoönPro Kimitoö-skutan rfKimitoön51164,40 €70 %Projektbeskrivning - Tusen år sjöfart vid Kimitoön
TUSEN ÅR SJÖFART VID KIMITOÖN är ett kulturhistoriskt projekt om den lokala sjöfarten fr.o.m. medeltiden till nuet. Sjöfarten och människoöden presenteras genom intervjuer, utställningar, föreläsningar och temaseglatser. Ändamålet är ökad kännedom om lokalhistoria både bland den lokala befolkningen och turister och att ge nya idéer till turismnäringen.
2016
KSB renoveringKårlax samfällda byaförening rfPargas14111,50 €65 %Projektbeskrivning - KSB renovering
Föreningens paviljong Sandbacka där största delen av evenemangen som föreningen ordnar hålls behöver renoveras. I samband med renoveringen är det meningen att borra en brunn samt göra en infiltreringsbädd. Även en utvidgning av parkeringsplatsen samt förstärka golvet i förrådsbyggnaden skall göras samtidigt. Det här för att underlätta och kunna öka bekvämligheten under evenemangen som föreningen ordnar samt för de bybor som hyr Sandbacka för egna tillställningar.
2016
Lux ArchipelagoÅbolands hantverk rfPargas43995 €70 %Projektbeskrivning - Lux
Åbolands hantverk bjuder in föreningar, företag och privatpersoner att delta i ljusfestivalen, Lux Archipelago. Föreningen kommissionerar ett konstverk som uppförs på gågatan i Pargas, medan andra aktörer får delta med egna ljusinstallationer runt om i staden. Andra deltagare kan lägga in sina konstverk i karttjänsten maplantis.com, så är det lätt att gå runt och betrakta ljusinstallationerna. Ljusfestivalen stärker den sociala sammanhållningen i regionen och stöder samarbete över språkgränser och mellan olika branscher. Festivalen lockar lokalbefolkningen och turister att röra på sig i staden utanför högsäsong.
2016
KlubbrummetPensionärsbostads-föreningen i Houtskär r.f.Pargas80503,65 €45 %Klubbrummet
Allaktivitetsutrymmet "Klubbrummet” har sedan år 1990 varit i flitigt bruk på Fridhemsområdet i Näsby. Pargas stad kommer att bygga en ny hälsocentral vilket medför en rivning av det gamla utrymmet. Staden har inte för avsikt att ersätta det gamla klubbrummet med ett nytt. Således har pensionärsbostadsföreningen i Houtskär gått in för att bygga det själv.
2016
Besöksbrygga i Nötö byhamnNötö hembygdsförening rfPargas40 300,00 €65 %Besöksbrygga
Byggande av allmän brygga så att båtfarare, turister och nötöbor kan ta i land på Nötö i bystranden. Bryggan ger nya möjligheter att komma och handla till butiken på Nötö, besöka café, tillställningar och sevärdheter på ön vilket stärker servicen på Nötö.
2016
Åppohoppa - förbättring av frilufts- och rekreationsmöjligheterna i DalsbrukKimitoöns kommunKimitoön93337,50 €75 %Åppohoppa
Investeringsprojekt för förbättrande av frilufts- och rekreationsmöjligheterna i Dalsbruk.
2016
Uuden tekniikan hankinta sirkustaiteellisiin esityskonsepteihinArtTeatro avoin yhtiöGustavs3304,87 €20 %Projektbeskrivning - Uuden tekniikan hankinta
Utvecklandet av olika koncept inom cirkuskonsten samt utökandet av antalet föreställningar. Kvalitetsförbättring och utveckling av verksamheten i och med anskaffning av nya anordningar och teknisk apparatur.
2016
Venesäilytyskatosten rakentaminenOy Korpo Marin Service AbPargas40019,70 €35 %Projektbeskrivning - Venesäilytyskatosten rakentaminen
För att utveckla och effektivera småbåtsverksamheten bygger Oy Korpo Marin Service Ab två stycken 350 m2 stora båtförvaringsskydd. I fortsättningen kan båtarna därmed förvaras under tak och man slipper täcka in var båt för sig. Åtgärden ökar också helhetsförvaringskapaciteten.
2016
Bodön merivartioaseman käyttöönotto matkapalveluiden tuottamiseenSiistikoti OyPargas15738,54 €35 %Projektbeskrivning - Bodö
Bodö kustbevakningsstation tas i bruk för turismtjänster: gästhamn, café/restaurang och i framtiden inkvartering.
2016
Kiven sisässä 50 vuotta - Gyltön linnakeTurun Rannikkotykistö-rykmentin Perinneyhdistys ryPargas18684,70€90 %Gyltö
På ön Gyltö (belägen på södra delen av Korpos huvudö) grundades i slutet av 1960-talet Gyltö fort. Under det senaste årtiondet har fortet körts ner. Utställningen om Gyltö forts 50 åriga historia presenteras genom texter, bilder och delvis genom föremål. Syftet med utställningen är att öppna upp fortets olika roller i skärgården som en komponent av landets försvar, som en del av samhället, livsmiljön och skärgårdskulturen. Utställningen beskriver växelverkan mellan kommunen och staten, byggnadsprocessen och de personer som ledde arbetet, livet på fortet och om arbetet på det slutna militärområdet både ur soldaternas och ur de civilas synvinkel.
2017
Pargas stigarPargas stadPargas13161,96 €90 %Pargas stigar
Paraisten polut – Pargas stigar är ett utredningsprojekt i stadsdelen Pargas, vars syfte är att kartlägga redan existerande naturstigar och rekreationsleder samt utreda möjligheterna att upprätta eventuella nya stigar. I projektet samverkar man aktivt med kommuninvånarna, myndigheter, markägare, branschens organisationer, lokala föreningar, organisationer och andra intressentgrupper. Syftet med projektet är att producera en tvåspråkig rapport som i framtiden kan utnyttjas då man utvecklar regionens vandringsleder.
2017
SkyttesimulatorHoutskärs jaktföreningPargas8840 €65 %Skyttesimulator
Föreningen planerar att skaffa en skyttesimulator för att ge föreningens medlemmar och ortens ungdomar möjlighet att på ett tryggt och säkert sätt öva sig i vapenhantering och i jaktskytte.
2017
Rantamakasiinin alueen kehittäminen 2017-2018Strömma-Dahlby Byaförening rfKimitoön24410 €65 %Rantamakasiinin alue
1. Renovering av magasintaket och målning av byggnaden: plåttaket, som inte ansågs behöva upprustning i samband med ett annat projekt år 2007, läcker ställvis i sömmarna och det underliggande pärttaket skräpar ner golvet. 2. Bygga en lekplats i närheten av magasinet: allt fler små barn följer med sina föräldrar på olika evenemang. 3. Byaföreningen vill satsa på sågen och den gamla kanalens historia med en egen infotavla samt flytta från sågen bl.a. en ångpanna som ett industriellt minnesmärke och sevärdhet.
2017
NatuRenPargas 4H-klubb rfPargas, Kimitoön12033,04 €70 %NatuRen
Ett projekt med kurser där man lär sig om hållbar utveckling, naturlig giftfri vardag och att använda naturens skafferi. Projektet är riktat till alla åldersgrupper i samhället men huvudmålgruppen är barn och ungdomar. Vår målsättning är att barn och unga tillsammans med sina föräldrar och den äldre generationen skall bli inspirerade av att leva på ett sätt som är giftfritt och hållbart för samhället.
2017
Expedition Skärgårdshavet - investeringFinlands Öar rf, Suomen Saaret ryPargas, Kimitoön7800 €65 %Expedition - investering
"Expedition Skärgårdshavet" är ett aktiverande äventyrsprogram om miljön och vårt Skärgårdshav för barnfamiljer i besökshamnarna runtom i Åboland. Projektet strävar till att öka besökarnas och lokalbefolkningens kunskapsnivå kring Östersjöns tillstånd, sporra till goda miljögärningar och skapa förutsättningarna för en miljöfostrande verksamhet för ett renare hav. Resultatet blir ett bestående och självgående program med aktiviteter för barn och nyfikna vuxna i besökshamnarna.
2017
Expedition Skärgårdshavet - utvecklingFinlands Öar rf, Suomen Saaret ryParainen, Kemiönsaari41280,40 €70 %Expedition - utveckling
"Expedition Skärgårdshavet" är ett aktiverande äventyrsprogram om miljön och vårt Skärgårdshav för barnfamiljer i besökshamnarna runtom i Åboland. Projektet strävar till att öka besökarnas och lokalbefolkningens kunskapsnivå kring Östersjöns tillstånd, sporra till goda miljögärningar och skapa förutsättningarna för en miljöfostrande verksamhet för ett renare hav. Resultatet blir ett bestående och självgående program med aktiviteter för barn och nyfikna vuxna i besökshamnarna.
2017
MonitoimirakennusKirjala jaktförening rfPargas89223,55 €65 %Monitoimirakennus
Projektets målsättning är att för ön Kirjalas befolkning bygga en tillräckligt stor och fungerande samlingsplats som fyller alla nutida krav.
2017
Imupainevaunu koukkulavallaKaivonporaus Stenman KyGustavs7525€35 %Imupainevaunu
Tömningsservice av slammbrunnar i skärgården.
2017
Panimo laajennusKimito Brewing ABKimitoön15003€20 %Panimo laajennus
I samband med utvidgningen av bryggeriet anskaffa en flasktappningskolonn samt öka jäsnings – och avkylningskapaciteten.
2017
Ruoppaus1Peterzéns OyGustavs16654 €20 %Ruoppaus
Projektet har stor betydelse för Peterzén Ab:s gästhamnsverksamhet, som möjliggör större båtars smidiga och säkra trafikerande på gästhamnsområdet, vilket samtidigt underlättar de övriga båtars färd på området. Muddringen har en positiv effekt på vattenutbytet i hamnbassängen, det förbättrar sjösäkerheten, den gamla havsviken frigörs från säv vilket förändrar landskapet till mera marint och ger hela gästhamnen ett nytt uttryck. Projektet stöder turismen på många sätt, bidrar med mera sysselsättning på hela området och stärker verksamheten av vinterförvaring och underhåll av båtar i hela Gustavs.
2017
Porten 2018Pargas Port AbPargas130341,40 €35 %Porten
Utvidgning av verksamhet i Pargas Port. Ny bastuavdelning med förråd samt utvidgning av båtplatser. Målsättningen är att öka kund tillströmningen till Pargas Ports hela verksamhetsområde genom att förbättra utbudet på tjänster för båtburna gäster. För tillfället kan vår gästhamn inte erbjuda tillräckligt mångsidiga service som allt fler av dagens båtgäster önskar. Vår önskan är att kunna erbjuda högklassiga bastuutrymmen samt övriga sanitetsutrymmen enligt dagens standard. Tillika önskar vi utvidga gästhamnen så att den kan ta emot flera båtar och framför allt större båtar som kräver mera utrymmen.
2017
Nagu DistilleryOy Nagu Distillery AbPargas109929,58 €35 %Nagu Distillery
Ombyggnation av ett industriutrymme och utrustning för tillverkning och lagring av alkoholdrycker.
2017
Socioekonomisk utredning för fast vägförbindelse mellan Pargas och NaguStiftelsen för projektforskning srPargas52003 €70 %Socioekonomisk utredning
Projektets mål är att göra en socioekonomisk utredning av vilka ekonomiska effekter en fast förbindelse skulle ha för regionen. Utredningen ska även beskriva nuläget och samtidigt fungera som ett avgörande underlag för vidare planering. Utredningen ska omfatta vad en fast vägförbindelse betyder för skärgården, regionens befolkning och näringsliv, samt hur en fast vägförbindelse kan tänkas finansieras i form av några olika scenarier. Projektets mål är att även se till att projektets resultat får så stor och bred spridning som möjligt. Resultatet ska spridas till beslutsfattare och andra politiska nyckelpersoner, samt till potentiella investerare.
2018
Skärgårdshistoria med många sinnenSydkustens Landskapsförbund rfPargas, Kimitoön83999 €70 %Skärgårdshistoria med många sinnen
Den åboländska skärgården har ett rikt kulturarv och en spännande historia. Det finns ett kontinuerligt behov av att dokumentera tidigare livsvillkor och levnadssätt i skärgården, att förvalta kulturarvet samt att förmedla historia till lokalbefolkning och till besökare. Projektet Skärgårdshistoria med många sinnen har som mål att göra en djupdykning i områdets historia och lyfta fram arbetssätt, hantverk och användning av föremål. Moderna presentationssätt som ljudmiljöer, audiomaterial, filmsnuttar med dramatiseringar och dofter aktiverar flera sinnen hos museibesökaren. Genom att använda applikationer, t.ex. AR (Augmented Reality/Förstärkt verklighet) eller QR-koder kan föremål levandegöras med hjälp av telefoner eller pekplattor och därmed bibehålls museernas interiörer intakta och risken att teknik föråldras eller inte fungerar minimeras. Detta möjliggör dessutom att museerna högre grad än nu blir tillgängliga även när de är stängda. På det sättet ökar museernas attraktionskraft och förmedlingen av kulturarv och hembygdskunskap förbättras och fördjupas. Projektet förverkligas i nära samarbete med hembygdsföreningar och museer i Åboland. Detaljplanering för de enskilda museerna görs utgående från museets/föreningens behov och förslag. Vid val av företeelser eller föremål beaktas tidigare besökares intressen. Gemensamma träffar ordnas för idéutbyte och diskussion om samarbete, synlighet, evenemangsproduktion och samarbete med andra sektorer. Studieresor ordnas för att inspirera till och visa på nya sätt att presentera bygdens historia. Målet är att levandegöra historia och öka tillgänglighet, stärka museernas attraktionskraft samt allmänhetens och museibesökarnas kunskaper om historia och kulturarv genom att använda mångsidiga och moderna presentationsmetoder i de åboländska museerna. Under sommaren 2017 besöktes de åboländska museerna av ca 15.000 personer.
2018
Biodling i skärgården - ett kartläggningsprojektFinska Hushållningssällskapet r.f.Pargas, Kimitoön13491,83 €90 %Biodling i skärgården
I kartläggningen utreds bl.a. antalet biodlare, behovet av utbildning, intresse för utvidgning, vidareförädling av honung, annan utkomst ur binäringen, samarbete med odlare, gemensamma anskaffningar och samarbete gällande utrustning, samt intresset för och behovet av gemensamma försäljnings- och marknadsföringsinsatser, behov av ett gemensamt varumärke för skärgårdshonung och ifall det finns intresse av gemensam partiförsäljning av honung till återförsäljare eller ifall någon är intresserad av att fungera som återförsäljare av den honung som produceras av hobbyodlare med enstaka bisamhällen. Kartläggningen förverkligas dels som enkät och dels som intervju med i mån av möjlighet alla biodlare i Åboland. Den huvudsakliga målgruppen och nyttohavarna är biodlarna. Man riktar sig också till potentiella samarbetspartners till biodlare. I andra hand är också konsumenter, både professionella och hobbyodlare av frukt, bär och grönsaker och gemene man som mår bättre av en rikare natur som nyttohavare. Bakom planeringen av kartläggningsprojektet finns en arbetsgrupp som har bestått av biodlare från Kimitoön och Skärgårdshavets biosfärområde. Tillsammans med dessa samarbetspartner arrangeras bl.a. ett slutseminarium, där resultatet av kartläggningen presenteras. Projektets övriga samarbetspartner är Brahea-centret, Projektet Mera närmat, Axxell Brusaby, Varsinais-Suomen Mehiläishoitajat ry och projektet -Maatiloille mehiläisiä-. Samarbetet med dem handlar om att exempelvis utnyttja deras sakkunskap för kartläggningen, slutseminariet och framtidsplanen.
Kartläggningsresultaten, en rapport, publiceras i pdf-form, så att projektets resultat kan leva vidare., t.ex. som ett möjligt utvecklingsprojekt och/eller genom samarbete med intresserade biodlar-föreningar. Projekttiden är 1.2 - 30.9.2018. Den beräknade arbetstiden är ca tre månadProjektet hänför sig till programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland, och medfinansiering ur EU:s landsbygdsfond söks för det
2018
SaaristoSeptiPidä Saaristo Siistinä - Håll Skärgården Ren ry rfPargas26000 €65 %SaaristoSepti
Jurmo är en av pärlorna i Skärgårdshavets nationalpark. Jurmo ö är den sista landslingan av Salpausselkä, som löper tvärs över hela Finland. Jurmo är en nästan trädlös moränhed, sagornas och sjörövarnas ö. De vida ljunghedarna med sina steniga stränder utgör en lämplig livsmiljö för många även sällsynta sjöfåglar. På ön fungerar en gästhamn som besöks av ca. 2000 båtar under säsongen. I hamnen finns märkta gästbåtsplatser till kring 80 båtar. Hamnen saknar för tillfället en anläggning för septitanksavfall från fritidsbåtarna. Som en nyhet i hamnen för säsongen 2017 är tillgången till färskt vatten. Hittills har den enda tillgängliga vattenkällan varit en borrbrunn med handpump. Hamnen har med tiden byggts till en sådan helhet den är i dag med syftet att tjäna båtfolkets behov så gott det går. Till hamnen vill man bygga en sugtömningsapparatur för septitanksavfall.
2018
Dalsbruks stigarKimitoöns kommunKimitoön43514 €70 %Dalsbruks stigar
Utvecklingsprojekt för att skapa intressanta temastigar i Dalsbruk. Stigarna ska gagna både invånare och besökare, samt det lokala näringslivet.
2018
Kustavin luonto- ja kulttuuripolkuSelkämeren kansallispuiston ystävät ryGustavs10374 €90 %Kustavin luonto- ja kulttuuripolku
Till närheten av Gustavs kommuncentrum planeras en natur- och kulturstig. I projektet färdigställer man stigens ruttplan och de mål som visar upp längs stigen med hjälp av bilder. Stigen publiceras virtuellt, dv.s. i en sådan elektronisk form att den kan ses på dataskärm eller användas som ett kartbotten som kan användas med mobilapparater, detta kompletteras av en elektronisk guidebok för varje mål. Stigens innehåll är riktad främst till kommunens fast- och fritidsbosatta, samt till turister som besöker Gustavs och för läroinrättningars behov. En delmålsättning är att erbjuda ett studiemål som lämpar sig till att använda ny kommunikationsteknologi. Den virtuella målkartan kan lätt spridas till andra områden i Gustavs kommun. Principerna för hållbar utveckling är utgångspunkten i projektets tekniska lösningar. Projektet förverkligas av Selkämeren kansallispuiston ystävät ry i samarbete med Kustavin Kirjallisuusyhdistys, matkailuyhdistys och Gustavs kommun.
2018
Norrbyholmen - Malmin mansikkapaikka
/Malmens smultronställe
Pargas stadPargas13417,20 €90 %Norrbyholmen
Målsättningen med projektet Norrbyholmen - Malmin mansikkapaikka/Malmens smultronställe är att skapa en mer detaljerad utvecklingsplan till Norrbyholmen, än vad som gjordes under tidigare förstudiearbetet. De mer detaljerade utredningarnas syfte är att skapa ett konkret underlag för kommande investeringar i öns utflyktskonstruktioner. Ön befinner sig på norra sidan om Pargas Malmen och öns markområde ägs av Pargas stad. Markägaren har bundit sig till att utveckla området till utflykts- och rekreationsverksamhet. Vetskapen och marknadsföringen av Norrbyholmen som utflyktsmål förbättras. Målsättningen är också att förbättra tillgängligheten av Norrbyholmen såväl i nätet som i terrängen. Projektet får en egen Facebook-sida, där man berättar om hur projektarbetet fortskrider och de åtgärder som vidtas på ön. Projektets resultat blir även att skapa åt holmen en egen logotyp, en enklare webbsida och broschyr. Webbsidan, grafiska arbetet och tryckningen av broschyrens görs som köptjänst. I projektet har man som syfte att preliminärt utreda möjligheterna till att främja allemans möjligheter att färdas på vattnet i området.
2018
KoirapuistoSaariston koirakamut ryGustavs11781,25 €65 %Koirapuisto
Saariston koirakamut ry är en ny förening i Gustavs kommun i Egentliga Finland. Syftet med föreningens verksamhet är bl.a. att bygga en hundpark till Gustavs. Enligt Kennelförbundets uppgifter ökar hundarna kraftigt i antal i Finland. Även familjer i Gustavs, samt fritidsboende och turister har många hundar. Lagstiftningen i Finland begränsar kraftigt möjligheten att ha hundar fria. I tätorter får man inte släppa loss hundar annat än på områden som är utsedda för detta ändamål, som hundparker. Hundar och andra friluftsmänniskor möter varandra allt oftare i Gustavs gatubild och därmed ökar behovet för tjänster till hundar. Målsättningen är jämlika, kvalitativa och säkra tjänster till alla hundägare. Följden av ett förverkligat projekt skulle vara en livskraftigare och trivsammare by. En livskraftig kommun har tjänster som motsvarar invånarnas och företagarnas behov. Fungerande service förbättrar trivseln på området, som i sin tur även stärker företagens möjlighet att ha tillgång till arbetskraft från området.
2018
Hitis lever - utveckling av Hitis byainfoHitis kyrkoby byaförening rfKimitoön9182,45 €90 %Hitis lever
Hitis by behöver en servicepunkt som är så etablerad att den faktiskt fungerar som informationskanal i konkretin; att både den som vill delge information och de som söker efter den har tillgång till ett smidigt fungerande och centraliserat system. Målet är att åstadkomma en sådan här tjänst som en kontinuerligt extisterande knutpunkt i byn. Målet är också att denna service skulle finnas till med lika omfattande öppettider på vintern, för ortsborna, som semesterfirarna och turisterna på sommaren.
2018
Biosfär 2030Pargas stadPargas25142,3270 %Biosfär
Projektets mål är att med nya metoder och tillvägagångssätt inspirera och engagera människor kring hållbarhet i skärgårdskontext.
2018
Uthyrningsstugor på ön BrännskärLiving Archipelago ABPargas50091,71 €20 %Uthyrningsstugor på ön Brännskär
Projektet skulle innefatta hela byggprocessen av 3 nya inkvarteringsstugor som skulle placeras på östra delen av Brännskär. Stugorna planeras att byggas så att de möjligast bra passar in med naturen och skärgårdsmiljön. Grundtanken är små stockstugor byggda av eget sågat material med den rätta känslan. Två av stugorna är ca. 30 m2 med 4-8 bäddplatser, den tredje är ca 40 m2 med 4-8 bäddplatser. Alla stugor kommer att inredas hemtrevligt med stämningen av den egna skärgårdsstugan med fina loppisfynd och naturnära stil. Den grova stockstommen kommer att få rummen levande och ge huset dess karaktär. Toaletten med torrdasset som är planerat till alla stugorna är ett säkert- och miljömedvetet val och ger stugorna en aning mera lyx i jämförelse med utedass, eftersom stugorna är planerade att kunna hyras ut under alla årstider. Målgruppen för projektet är alla som vill uppleva skärgården på nära håll och övernatta i den på en ö där det ständigt är någonting på gång. Stugorna skall inredas ändamålsenligt så de passar både för familjer, mindre grupper och lägerskolor. Exempel på mindre grupper: företag, kursdeltagare, pilgrimsvandrare, festgäster, aktivitetskunder. Målsättningen är att öppna upp för nya kunder och erbjuda en bredare service och förbättra kvalitén på basservicen. Nya kunder kan besöka Brännskär med möjligheten att övernatta och därmed ta del av vår övriga service. Det blir lättare att sälja våra aktiviteter när kunderna har möjlighet att stanna en längre tid på ön. Vi vill förlänga säsongen för företaget och därmed kunna erbjuda arbetsplatser för en längre tid än högsäsongen under sommaren. En bredare verksamhet ger bättre synlighet och mera kunder. Vi vill öka den totala omsättningen och förbättra rörelsevinsten.
2018
Jumon Juustolan laitehankinnatErkas Gården OyPargas3465 €35 %Jumon Juustolan laitehankinnat
I Jumon Juustolas (Erkas Gården Oys) investeringsprojekt söks stöd till en glassmaskin och till en glassförpackningsmaskin. Jumon Juustola är ett startande småskaligt mejeri på ön Jumo i Pargas. I initialskedet är det meningen att främst tillverka glass, men även andra mejeriprodukter.
2018
Investointituki luontomatkailu-palveluiden ja rakennusten saneeraustoiminnan käynnistämiseksi.NaturEffect OyKimitoön2920,30 €20%Luontomatkailupalvelut
Investeringsstöd till att starta upp naturturismverksamhet med miljöansvar. Genom projektet startar man upp på Skärgårdshavets område försäljning, uthyrning och förmedling av naturturism- och upplevelseresetjänster och -produkter med miljöansvar. Huvudsakliga produkten i projektet är Skytent - Tentsile Experience Ecocamp Archipelago Sea. Projektet möjliggör investeringen i mångsidiga och kvalitativa produkter som behövs för naturturism- och upplevelsereseprodukter.
2018
LasihyttiParatiisipaja KyGustavs7126,20 €20 %Lasihytti
Paratiisipaja företaget finns i Gustavs hantverksby och på samma tomt planerar man att bygga en glashytt. I samband med glashytten byggs även två förråd. Produkterna tillverkas sommartid och säljs i butiken, och till återförsäljare året runt.
2018
Köpmans investoinithankeRaiku OyPargas22367,80 €35 %Köpmans
I projektet anskaffas utrustning för att tillverka kallpressade saft- och glassprodukter. Saftglassar är den huvudsakliga slutprodukten, eftersom de har en lång försäljningstid vilket kan jämna ut säsongvariationen. Man kan tillverka produkten under lågsäsong och sälja under högsäsong.
2018
Kotiseutukompassi - työkalu kestävään paikalliskehittämiseenVarsinais- Suomen kylät ryPargas, Kimitoön, Gustavs31849,21 €70 %Hembygdskompassen
Hembygdskompassen strävar efter hållbar utveckling av lokalsamhället. I projektet utvecklas ett redskap för byplanering - hembygdskompassen. I projektet planerar man en hembygdskompass till respektive by i projektet. Hembygdskompassen utvecklar byaverksamhetens hållbarhetsfaktorer. Insamling, dokumentering och spridning av hembygdskultur är kulturella hållbarhetens hörnstenar. I projektet erbjuds hjälp med digitala- och videomaterial.
2019
Bystränder i Kimitoön - Kylärannat KemiönsaarellaFinska hushållnings-sällskapetKimitoön16800,01 €70 %Bystränder
Den huvudsakliga målgruppen och nyttohavarna är såväl permanent bosatta som fritidsboare och turister. Projektområdet omfattar huvudöarna i Kimitoön, där det kartläggs totalt ca 10 bystränder. Därtill erbjuds det rådgivning för skötsel av områden. Som resultat av projektet sammanställs en tvåspråkig utredning i tabellform över läget och målsättningarna för projektområdets strandområden samt förslag med anvisningsmaterial till åtgärder för bystränderna. Under projektets gång uppgörs också miljöutvecklingsplaner för åtminstone fyra objekt på projektområdet.
2019
Närmat i samarbete - Lähiruokaa yhteistyössäKimitoöns kommunKimitoön42908 €60 %Närmat
Närmat i samarbete" är ett utvecklingsprojekt där man vill samla närmatsaktörer och tidigare erfarenheter för branschutveckling, samtidigt som man tillvaratar och drar nytta av det lokala, regionens naturliga styrkor. Projektets mål är att åstadkomma nya möten mellan produkter och konsumenter, att skapa nya förutsättningar och verktyg för nya metoder och processer för hur lokala produkter ska hitta fram till konsumenten. I projektet arrangerar konkreta åtgärder, varvade med teoretisk utbildning.
2019
Utställning om brandväsendets historia i Pargas branddepåPargas hembygds-förening rfPargas12738 €70 %Utställning, branddepå
Vårt mål är att utveckla branddepån till ett attraktivt turistmål genom att producera en utställning som berättar om brandbekämpning i Pargas. Utställningen kommer att berätta om brandkårsverksamheten på orten under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet men fokuserar särskilt på perioden 1907-1926 då branddepån användes som brandstation av ortens frivilliga brandkår.
2019
Branddepån i Pargas rustas uppPargas hembygds-förening rfPargas38244 €65 %Branddepå restaurering
Projektets mål är att restaurera branddepån och producera en utställning som berättar om brandväsendets historia i byggnaden. Branddepån var Pargas första brandstation och utgör en viktig del av Gamla Malmens historia och kulturmiljö. Pargas Hembygdsförening vill därför i samarbete med andra aktörer stärka kulturmiljön och restaurera en kulturhistoriskt värdefull byggnad samt skapa en utställning som belyser byggnadens och områdets historia. Utställningen görs tillgänglig för allmänheten med hjälp av glasdörr innanför nuvarande dörr, belysning och tillgång till information via QR-koder. Byggnaden kommer därtill att öppnas vid olika evenemang samt för grupper.
2019
Mera liv till investeringar - föreningsutveckling efter genomförda projektI samma båt - samassa veneessä rf ryPargas Kimitoön8901,14 €70 %Föreningsutveckling
För föreningar är investeringsprojekt via Leader, och andra offentliga stödprocesser, stora satsningar. Verksamhetsmässigt kräver de noggrann planering, budgetering och att styrelse medlemmarna och övriga lokala frivilliga lägger egen tid och talkoinsatser på projektet, där man bygger eller renoveringsbygger samt köper in nya inventarier. Projektet handlar om utvecklingsplaner för föreningar som genomfört investeringsprojekt. Kring 10 föreningar som genomfört investeringar efter år 2010 kommer att kontaktas i projektet.
2019
Fiskaren och fiskenPargas stadPargas19906,60 €70 %Fiskaren
Målet för projektet Fiskaren och fisken är att lyfta fram yrkesfiskaren i fiskehelheten på Skärgårdscentrum Korpoström, från sommaren 2020 fram till våren 2021. Detta görs i huvudsak via film, som efter våren 2021 står fritt att använda för tex skolor, fiskarförbundet och museer i regionen.
2019
Järviruo'on poisto SaaristomereltäTurun ammattikorkea-koulu oyPargas Gustavs35000 €70 %Vass
Borttagning av vass från skärgårdshavet är ett allmännyttigt projekt, vars ändamål är att sänka tröskeln för att börja det kommersiellt utnyttja den årligen återkommande biomassan, som annars blir på stränderna och förstör vattendrag. Vassen duger bland annat som odlingsunderlag, biobränsle och byggnadsmaterial och ofta är strändernas ägare villiga att betala för att bli av med den.
2019
Tjuven - Tjuvholmens utvecklingPargas Port Rotaryklubb rfPargas9701,25 €65 %Tjuven
Kommuninvånarna skall bättre än nu kunna utnyttja holmen med sin grillplats under alla årstider. Målgruppen skall också utvidgas. Nuförtiden används den främst under vintertid då isen bär och håller för fotgängare. Sommartid kunde man tack vara bryggan som planerats ta i land också med större båt. Toaletten hjälper att hålla skogen ren, och grilltaket gör att användning av eldstaden och korvgrillning kan ske också i sämre väderlek.
2019
Utbyte av oljevärme till jordvärmeDragsfjärds ungdomsförening rfKimitoön50238,50 €65 %Utbyte av olja till jordvärme
Befintlig oljepanna byts ut mot ny bergvärme
2019
BåtanskaffningHoutskärs El AbPargas12983,87 €35 %Båtanskaffning
Införskaffning av arbetsbåt.
2019
Café Simppu torikahvilaToiminimi Anne-Marie TainaPargas6004,95 €35 %Torikahvila
Torgcaféverksamhet i centrum av Korpo. Försäljning av bakverk gjorda av närproducerade och vilda råvaror. Även försäljning av lätta luncher och traditionell kaffe och bulle. Turister som rör sig längs med ringvägen kan få med sig en bullapåse och information och tips om resmål på tre språk.
2019
Saaristo Siideri, siiderituotannon ja majoitustoiminnan aloitusSaaristo Siideri OyGustavs14020 €20 %Siideri
Att grunda ett ciderbryggeri i företagets lokaliteter. Till anskaffningen av utrustning hör en fruktpress, utrustning till saftning av bären och för att brygga cider nödvändiga användningsfat samt flaskningsmaskin och annan utrustning. För cidertillverkning behövs en del rostermöblemang och andra inventarier till livsmedelsutrymmena. Till byggnadens andra våning byggs inkvarteringsutrymmen.
2019
Jurmo InnJurmo InnPargas46995,37 €35 %Jurmo inn
Bygger ett 60 m2 stort varmt utrymme där man kan inkvartera gäster året om, ordna matservering och därmed förlänga säsongen till året om. Även kylutrustningen, som nu förvaras utomhus på terrassen, förflyttas till utrymmena.
2019
Till Rosala sjöledesRosala-Böle bryggförening rfKimitoön39005,20 €65 %Till Rosala sjöledes
Projektet stöder utvecklande av Rosala by som en del av vår kampanj, Den levande skärgårdsbyn, genom att befrämja Rosalas tillgänglighet sjöledes och öka byns attraktionskraft.
2020
Nötö servicehusNötö hembygdsförening rfPargas46519,12 €65 %Nötö servicehus
Nötö hembygdsförening rf ska bygga ett servicehus i anslutning till Nötö hembygdsgård som föreningen äger och förvaltar. Byggnaden fungerade som folkskola åren 1884-1967. På hembygdsgården hålls sommarcaféverksamhet, konstutställningar, kurser, lägerskolaverksamhet, olika workshoppar och dylikt. Hembygdsgårdens största problem är bristen på ordentliga bastu-, tvätt- och WC-utrymmen. Utrymmena skulle också vara i allmännyttigt bruk för samtliga boende och besökare på ön i form av ”bybastu”.
2020
Dynamo SydvästNordisk Samorganisation för Ungdomsarbete rfKimitoön Pargas Gustavs21447,33 €70 %Dynamo
Dynamo Sydväst är ett projekt för där vi under perioden april 2020 – juni 2021 producerar en digital kurs, samt testar och sprider kännedomen om den. Projektet genomförs av Nordisk Samorganisation för Ungdomsarbete (NSU) och är relaterad till föreningens Nordisk-Baltisk verksamhet, men Dynamo Sydväst avgränsas till det som utförs i sydvästra Finland och ämnar nå resultat speciellt i Kimitoöns kommun, Pargas och Gustavs. Målet med den digitala kursen är att hjälpa ungdomsföreningar utvecklas för att bättre möta ungas behov i dagens turbulenta samhälle. Det gynnar både ungdomarnas möjligheter att lära sig, utvecklas och påverka samhället, och stärker föreningarnas kapacitet.
2020
Pargas-Nagu fast vägförbindelse, analys av potential för fastighetsutvecklingStiftelsen för projektforskning srPargas23030,84 €70 %Fast vägförbindelse
Behovet av en fast vägförbindelse mellan Pargas och Nagu har accentuerats under de senaste åren. Sedan 2018 har det tagits klara steg mot ett förverkligande via de utredningar som utförts av Stiftelsen för projektforskning i nära samarbete med Pargas stad, NTM-centralen, Trafikledsverket och internationella experter. Huvudmålsättningen har hela tiden varit att göra en fast vägförbindelse mellan Pargas och Nagu (bro via Haverö) finansierbar och således bidraga till att den fasta vägförbindelsen blir verklighet i framtiden.
2020
SMILe: Små Investeringar för en Levande landsbygdI samma båt - samassa veneessä rf ryPargas Kimitoön Gustavs24131,81 €64,98 %TEMAPROJEKT SMILe
I temaprojektet stöds föreningarnas mindre allmännyttiga investeringar för att främja trivsel, trygghet och social sammanhållning på landsbygden.
2020
Finby rullskidsbanaPargas stadPargas39564,85 €65 %Rullskidbana
Målet för projektet är att bygga en rullskidsbana i Finby skidcentrum i Pargas. Banan kommer samtidigt att fungera som botten för konstsnöskidspåret vintertid. Genom detta projekt är målet att ge bättre möjligheter för både skidåkning och rullskidåkning för hela Åboland. I hela Egentliga Finland finns ingen rullskidsbana utan rullskidning utövas längs med lättrafikleder, vilket är farligt och ofta leder till risksituationer. Projektet är ett välkommet tillskott i Pargas idrottsutbud och en utveckling av idrotts- och motionsverksamheten i hela Åboland.
2020
Certifiering och profilering av kvalitativt mathantverkMathantverk i Finland rf, Suomen artesaaniruoka yPargas Kimitoön Gustavs28325,70 €70 %Certifiering av mathantverk
Projektet tar fram kriterier för kvalitativt mathantverk. Målet är att testa kriterierna och systemen genom att certifiera mathantverksprodukter vilka tillverkats av producenter i Pargas, Kimitoön och Gustavs. De certifierade mathantverksprodukterna skall representera alla branscher, dvs charkuteri, fisk, mejeri, bageri, drycker, bär och frukt, grönsaker och svamp samt kryddsåser. Resultatet av projektet är kriterier och system som är överförbara på mathantverk i hela Finland.
2020
Hundbanans motionstrappaVäståbolands företagare - Länsi-Turunmaan yrittäjät ryPargas49997,02 €31,51 %Hundbanan
Avsikten med projektet är att bygga en motionstrappa på östra sidan av Hundbanan intill Pajbackavägen i Pargas. Hundbanan är belägen på norra sidan av Nordkalks 70 hektar stora dagbrott. Motionstrappan kommer att betjäna personer i nästan alla åldrar och passar för såväl motionärer, amatöridrottare och tävlingsidrottare. Alla kan utnyttja trapporna på ett sätt som passar dem bäst. Motionstrappan höjer konditionen obemärkt, ett trappsteg motsvarar tio steg på jämn mark. Halvvägs längs trappan byggs en viloplats och på toppen blir det en unik utkiksplats med vyer över dagbrottet, Kyrkofjärden och Pargas centrum. Utkiksplatsen befinner sig 60 meter över havsytan. Vid Skärgårdsvägen blir det skyltning till motionstrappan och utsiktsplatsen.
2020
Alternativ energiKorpo Ungdomsförening rfPargas9074 €65 %Alternativ energi
Målet med projektet ”Gjallarhorn, egen energi” är främst att sänka el kostnaderna för fastigheten samt att bidra till en mera klimatneutral energiproduktion. Projektet hänför sig till programmet för utveckling av landsbygden i fastlands Finland, och med finansiering ur EU:s landsbygdsfond söks för det.
2020
Björkboda träsk simstrandVästanfjärds byaråd rfKimitoöön13936,78 €65 %Björkboda
Västanfjärds Byaråd har för avsikt att iståndsätta det gamla och fina ca 10.000 m2 stora sim- och rekreationsområdet som ägs av Kimitoöns kommun vid Björkboda träsk, som är ca 150 ha stort. På området finns en gammal byggnad som ej går att renovera utan kommer att ersättas med nya och mera ändamålsenliga byggnader. Eftersom området saknar en egen parkeringsplats kommer också anläggandet av en sådan att ingå i projektet. Hela området kommer att röjas litet och snyggas upp så det lämpar sig för allmän användning.
2020
Åbolands föreningsbarometerI samma båt - samassa veneessä rf ryPargas Kimitoön Gustavs21287,91 €69,99 %Föreningsbarometern
I projektet kartläggs de föreningsresurser som finns i Pargas och på Kimitoön. Målsättningen är att ta reda på inom vilka sektorer det finns resurser inom föreningssektorn som kan tänkas bidra till verksamhet och utveckling i området. I kartläggningen analyseras nuläget, samt framtidsutsikterna inom föreningslivet. Inom projektet genomförs en föreningsbarometer dvs i praktiken ett frågeformulär riktat till föreningarnas styrelser, där nuläget, framtidsvisioner och utvecklingsbehov utreds.
2020
Lundell Mökkipalvelut oyLundell Mökkipalvelut oyPargas4339,33 €35 %Mökkipalvelut
Införskaffning av fyrhjuling och vedklyv.
Gemensamma projekt
PadelkenttäPeterzéns oyGustavs7376 €20 %Padel
Företaget bygger en padelplan för att öka aktiviteterna i gästhamnen.
Gemensamma projekt
YhdistysklinikkaLeader RavakkaNystadsregionen, Åbonejden, Gustavs14650 €100 %Yhdistysklinikka
Yhdistysklinikka, - delaktighet, samarbete och sakkunskap 2015-2018. Projektet erbjuder föreningar och föreningsaktiva råd angående föreningsverksamhet och utvecklingsbehov. På kliniken bedöms föreningen som en helhet och i enlighet med utvecklingsbehoven. I projektet utvecklas olika tillvägagångssätt, utökas kunnandet genom kommunikation, workshopar, marknadsföring, aktiveras medlemmar överlag och söks efter nya finansieringsmöjligheter. Projektets målsättning är fler och fungerande föreningar, nya aktiva aktörer samt synligt och effektivt åstadkommande tillsammans. Projektet verkställs på Leader Ravakkas, Leader Varsin Hyväs områden samt i Gustavs.
Gemensamma projekt
KodklubbenLeader Aktion ÖsterbottenÖsterbotten, Västra Nyland, Östra Nyland, Åboland35021,43 €65 %Kodklubben
Programmeringsprojektet Kodklubben riktar sig till barn och ungdomar på den finlandssvenska landsbygden. Genom projektet grundas och upprätthålls en landsomfattande kodningsklubb som samlar unga med ett intresse för programmering. Projektet verkställs på Aktion Österbotten, Silmu, Pomoväst och ISB:s områden.
Gemensamma projekt
Kuninkaantie uuteen kukoistukseenLeader YkkösakseliKymmenedalen, Östra Nyland, Västra Nyland, Egentliga Finland20000 €100 %Kungsvägen
I projektet utreds vilka möjligheter det finns att bevara Kungsvägen-varumärket och på vilket sätt man kan återuppliva det turismnätverk som bildats kring det. Genom projektet söks en, på ett brett område fungerande, trovärdig och pålitlig administratör som ska ansvara för att bevara brändet samt utveckla det, att upprätthålla sammarbetsnätverket och för själva ledens del fungera som avtalspart mellan Trafikverket och NTM-centralen.
Gemensamma projekt
Tekstiilikierrätys Vakka-SuomessaLeader RavakkaNystadsregionen660€100 %Textilavfall
I projektet utreds hur man samlar och sorterar textilavfall samt hur man i fortsättningen organiserar utnyttjandet av textilavfall i Nystadsregionen. I projektet bildas en fungerande verksamhetsmodell för hantering av textilavfall.
Gemensamma projekt
LINC2018Leader RavakkaNystadsregionen, Egentliga Finland, Satakunta28800 €100 %LINC2018
Projektets syfte är följande: genom att ordna ett LINC seminarium i juni 2018 främjas Leadergrupperna och de lokala aktörernas internationella färdigheter.
Gemensamma projekt
Minun kansainvälisyyteniLundo kommun14 kommuner i Egentliga-Finland, Kimitoön med från ISB:s område3177,11 €80%Minun kansainvälisyyteni
I detta projekt produceras internationell verksamhet till området och fokuseras på att skapa en grund för kommande internationella projekt i kommuner som vill främja de ungas personliga internationalisering på dess olika delområden. Projektet koncentrerar sig på att göra en kartläggning, planera, ge råd, utbilda, och pilotera verksamhetsmodeller. På basen av försöken kommer man arr sprida god praxis till hela Egentliga Finland och till alla kommuners bruk. Projektets målsättningar är bl.a. att utreda hurudana möjligheter de unga har att öka sina kunskaper och färdigheter i internationella frågor på kommunnivå, utreda det lokala stödet av unga samt arbetsformerna, bredda och fördjupa uppfattningen om internationell verksamhet och de ungas internationalisering. I projektet utreds dessa möjligheter med olika metoder och på olika plan. För den internationella verksamheten är det även viktigt att finna de pålitliga partners som man i framtiden kunde skapa samarbete med. Lundo kommun ansvarar för projektets förvaltning. I förverkligandet deltar de internationella teamets (Sydvästra Finlands) medlemmar från Egentliga Finland och de fungerar som projektets bakgrund och stödgrupp. Av kommunerna i Egentliga Finland har man frågat med pilotkommuner, vilka är: Lundo, Loimaa, Aura, St: Karins, Reso, Kimito, Pöytyä, Pemar, Nådendal, Oripää, Rusko, Salo ja Sagu, samt Åbo som samarbetspart.
Gemensamma projekt
Hela NÅID skidarLeader Silmu rfEgentliga Finland, Nyland10500 €70 %NÅID skidar
Erbjuda barn och unga att testa på skidåkning med bra utrustning till ett rimligt pris Erbjuda barn och unga en välfungerande tränings- och tävlingsverksamhet på skidor i sin hemkommun i Nyland och Åboland. Aktivera och bygga vidare nätverket mellan idrottsföreningarna som finns i byarna och i städerna. Öka barnens och de ungas möjlighet att tävla på skidor inom deras närområden samt förhindra drop-out fenomenet. Utbilda och bygga upp en ny generation unga idrottsledare som i längden ger starka och livskraftiga föreningar. Aktivera föräldrarna i skidverksamheten. Projektet har två huvudsakliga mål som uppnås genom att anställa en tränare, dessa är att hjälpa föreningarna med 1) träning och utbildning samt 2) skapa en regional tävlingshelhet främst för barn och unga.
Gemensamma projekt
Outdoor Leader - Nya vyer, kartläggning av potentiella rastplatser samt utveckling och underhåll av vandringsleder genom internationellt samarbeteLeader Jokivarsi-kumppanitEgentliga Finland, Södra Österbotten, Norra Satakunta, Boråsområdet och Skåne33786,33 €90 %OUTDOOR
I projektet genomförs en kartläggning av områden i närheten av Skärgårdens ringväg där rastplatser kunde utvecklas. I projektet vill man även öka synligheten av vandringsleder i regionen samt genom internationellt samarbete främja utveckling och underhåll av vandringsleder och rastplatser. Teman som behandlas är bl.a. naturturism, matturism, säkerhet och underhåll, hållbar turism. I projektet deltar partners från Finland och Sverige. Målgruppen är företagare, föreningar, kommuner och organisationer som är intresserade av utveckling av naturturism.
Gemensamma projekt