De som fiskar för alla

30.4.2020

Så här på aftonen till det finska arbetets festdag är hela Skärgårdshavets yrkesfiskarkår och de positiva samhälleliga effekterna av deras arbete i tur att presenteras. Fiskarens arbete är att fiska för alla, och som biprodukt gynnas havet och klimatet. Våra hjältar vill vara med och förverkliga det inhemska fiskets befrämjandeprogran som finns inskrivet i Finlands regeringsprogram.

Det inhemska fiskets befrämjandeprogram bereds som bäst, och dess målsättning är som namnet anger att öka användningen av den inhemska fisken. Självförsörjningsgraden för de finska fiskprodukterna är mera bara ca 20 procent, av vilket andelen fisk fångad i havet är några procent.

 

Genom att öka användningen av fisk eftersträvar man flera samhälleliga positiva effekter. Det skapar arbetsplatser och utkomst, inverkar positivt på människornas hälsa och minskar kostens klimatpåverkan. Koldioxidavtrycket av den finska naturfisken är ungefär tio gånger mindre än för nötkött och ungefär tre gånger mindre än för gris- eller broilerkött.

Användningen av inhemsk naturfisk minskar även näringsbelastningen i våra vatten. Med varje ton av fisk som tas upp från vattnen avlägsnas 4-8 kilo (beroende på fiskarten) belastande fosfor. Med Skärgårdshavets hjältars fångst*) avlägsnas ungefär 100 ton fosfor på årsnivå från havet. Det här är ungefär hälften av den fosformängd som de fyra största åarna som mynnar ut i Skärgårdshavet för med sig till havet ett normalt år.

Fisket har även en stor lokal betydelse för upprätthållandet av skärgårdens livskraft och kultur.  Skärgården hålls levande tack vare de människor som är fastboende där. Endast en levande skärgård klarar av att producera service, även åt turister. Ungefär 70 heltids- och 120 binäringsyrkesfiskare upprätthåller livskraften i skärgården och kusten i Skärgårdshavet.

Den inhemska fisken är således mycket, mycket mera än bara gott att äta.

För att befrämjandeprogrammets målsättningar skall kunna förverkligas, behöver det förståss erbjuda verktyg för att säkra primärproduktionens verksamhetsförutsättningar och kontinuitet. I fiskarnas verksamhetsmiljö betyder detta snabba åtgärder för att minska säl- och skarvskador samt att främja havets goda tillstånd. När verksamhetsmiljön fås i skick, kommer det säkert nya fiskare.

Skärgårdshavets yrkesfiskare förtjänar tack för sina värdefulla livsarbeten till nytta för oss fiskätande konsumenter, Östersjön och klimatet! Jag tror, att den inhemska fiskens befrämjandeprogram är ett verktyg på er färd mot en ljus framtid!

 

*) Strömming, vassbuk och nors sammanlagt 20 – 25 Mkg. De övriga arterna ca 1 Mkg.

Bilden är tagen på fiskarnas informations- och skolningskryssning i februari 2018. På bilden finns även yrkesfiskare från Bottenhavet.

#fiskföralla

#fiskförstadsborna

#respect