FISKEDIVISIONEN BEHANDLAR ANSÖKNINGAR NÄSTA GÅNG I SLUTET AV SEPTEMBER

Skärgårdshavets Fiskeleader främjar fiskerinäringarna och fisketurismen i sitt verksamhetsområde genom att finansiera allmännyttiga utvecklings- och investeringsprojekt, som bidrar till att målen i strategin Med fisk till toppen! förverkligas.

Ansökningstiden är kontinuerlig, men om du vill ha din ansökan behandlat i fiskedivisionens nästa möte, så måste ansökningen vara lämnat in i Hyrrä senast den 12 september.

PROJEKTENS URVALSKRITERIER

För alla obligatoriska urvalskriterier:

  • Projektet är i enlighet med strategin Med fisk till toppen! samt med Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfondens operativa program för Finland
  • Projektet bygger på lokala behov
  • Den sökandes kapacitet och resurser är tillräckliga för att genomföra projektet enligt planen

Tilläggskriterier:

  • Projektet ökar fiskeriföretagens lönsamhet
  • Projektet ökar kunnande och kompetens
  • Projektet är innovativt
  • Projektet främjar samarbete, nätverkande och/eller kommunikation
  • Projektet främjar hållbarhet

Alla tyngdpunkter har samma tilläggskriterier. Projektet måste få poäng av minst tre tilläggskriterier.

FINANSIERINGSPRINCIPER

Skärgårdshavets Fiskeleader har årligen ca 112 000 euro tillgängliga för projektstöd under Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfondens programperiod 2022 – 2027 (EHFVF).

Fiskedivisionen beslutar stödnivån enligt en projektvis bedömning med beaktande av den återstående finansieringsramen.

De högsta möjliga stödnivåerna är:

  • i allmännyttiga investeringsprojekt max 80 %
  • i allmännyttiga utvecklingsprojekt är det maximala stödnivån i regel 80 %, men i särskilda fall kan stödet uppgå till 100 %

Stödet kan i regel vara högst 30 000 € / projekt.

Vederlagsfritt arbete för projektet kan godkännas som en del av projektets privata finansiering.

Skärgårdshavets Fiskeleader beviljar inte finansiering för privata investeringar.