Fiskeleader

Skärgårdshavets Fiskeleader

Verksamhetsområde

S:t Karins, Kimitoön, Gustavs,
Masku, Virmo, Nådendal,
Pemar, Pargas, Reso, Salo,
Sagu, Tövsala, Åbo

Information om oss

Skärgårdshavets Fiskeleader är en verksamhetsform för lokal utveckling som hör till Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfondens (EHFVF) operativa program för Finland. Gruppen förvaltas av Leader I samma båt – Samassa veneessä rf ry.

Fiskeleader främjar fiskerinäringarna och fisketurismen i sitt verksamhetsområde genom att finansiera allmännyttiga utvecklings- och investeringsprojekt, som bidrar till att målen i Skärgårdshavets fiskeristrategi förverkligas.

Inom Skärgårdshavets Fiskeleaders område finns flera landningsplatser för fisk, fiskodlingar och fiskförädlingsanläggningar (Källa: Luke 2021). De landningsplatser för fisk som är utmärkta på kartan är fiskehamnar och lossningsplatser utsedda av myndigheten, men en del av dem är för närvarande inte i bruk. I Skärgårdshavet finns sammanlagt 33 fiskehamnar och lossningsplatser utsedda av myndigheten.
Inom Skärgårdshavets Fiskeleaders område finns flera landningsplatser för fisk, fiskodlingar och fiskförädlingsanläggningar (Källa: Luke 2021). De landningsplatser för fisk som är utmärkta på kartan är fiskehamnar och lossningsplatser utsedda av myndigheten, men en del av dem är för närvarande inte i bruk. I Skärgårdshavet finns sammanlagt 33 fiskehamnar och lossningsplatser utsedda av myndigheten.

Kommunerna som hör till Skärgårdshavets Fiskeleader finns längs Skärgårdshavets kust. En del är tätt bebodda städer och en del glest bebodda landsbygds- och skärgårdsområden. Det finns sammanlagt 13 kommuner, och de är från norr till söder Gustavs, Töfsala, Virmo, Masku, Nådendal, Reso, Åbo, S:t Karins, Pargas, Pemar, Sagu, Kimitoön och Salo. Områdets totalareal är 13 854 km2, och över hälften är vattenområden, i huvudsak hav.

Av sammanlagt ungefär 380 000 invånare bor uppskattningsvis 30 000 stadigvarande i skärgårdsområdet. På kommunernas områden finns nästan 38 000 sommarbostäder, och området besöks av hundratusentals turister årligen. Corona-epidemin har ökat turismen och distansarbetet i skärgården. Till de större bebodda öarna finns färjförbindelse och till de mindre trafikerar förbindelsefartyg. I Pargas och Kimitoön är majoritetens språk svenska. Även Åbo är en tvåspråkig stad.

Fiskedivisionens huvudsakliga uppgift är att behandla till gruppen riktade finansieringsansökningar. Fiskedivisionen består av nio medlemmar och deras personliga suppleanter. Medlemmarna väljs enligt trepartsprincip så, att divisionen består av representanter från offentliga sektorn (kommuner), sammanslutningar (organisationer, föreningar och stora företag) samt den privata sektorn (invånare samt små företag). En privat person kan t.ex. vara en företagare inom branschen. Verksamhetsområdet av de föreslagna personerna måste vara i Fiskeleaders verksamhetsområde.

Ett förslag till medlemmar kan göras av en privat person, ett företag eller en organisation, vartill kommunerna gör ett förslag till sina representanter.

Leader I samma båt – Samassa veneessä rf ry:s höst- eller vårmöte godkänner fiskedivisionens medlemmar och deras suppleanter.

I valet strävar man till lika representation mellan könen samt till en balans mellan regioner och olika fiskerisektorer.

Fiskedivisionen 2024

Fiskedivisionen 2023

Arbetsordningen för Skärgårdshavets Fiskeleader

Aktuellt

Ansökningstiden till Skärgårdshavets Fiskeleader är kontinuerlig

24.1.2023

Skärgårdshavets Fiskeleader främjar fiskerinäringarna och fisketurismen i sitt verksamhetsområde genom att finansiera allmännyttiga projekt, som bidrar till att målen i gruppens eget utvecklingsstrategi förverkligas. Verksamheten finansieras med medel från Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden (EHFVF) samt områdets kommuner. Leader I samma båt – Samassa veneessä rf ry förvaltar gruppen. Fiskeleaders utvecklingsstrategi, projektens urvalskriterier och finansieringsprinciper […]

Läs mera

Ännu en möjlighet att söka projektfinansiering från programperiodens 2014-2020 medel

16.9.2022

Ca 25 000 euro har återförts till vår finansieringsram för programperioden 2014-2020 från slutförda projekt. Nu är det möjligt att från dessa medel söka finansiering för allmännyttiga investeringsprojekt. Projekten ska genomföras med snabbt tidtabell senast till våren 2023. De finansierade projekten måste ha en anknytning till utvecklingen av fiskerinäringen, och de bör förverkliga antingen tyngdpunkt […]

Läs mera

Fiskeleaders projektansökning är öppen

1.9.2022

Skärgårdshavets Fiskeleader öppnar idag 1.9. den nya programperiodens 2021 – 2027 projektansökning. Fiskeleadern främjar fiskerinäringarna och fisketurismen i sitt verksamhetsområde genom att finansiera allmännyttiga projekt, som bidrar till att målen i gruppens eget utvecklingsstrategi förverkligas. Verksamheten finansieras med medel från Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden (EHFVF) samt områdets kommuner (Gustavs, Kimitoön, Masku, Nådendal, Pargas, Pemar, Reso, […]

Läs mera