Artikelserie: HÅLLBAR FÖRENING

Hållbar utveckling är en viktig målsättning för all utveckling i dagsläget och har också en viktig roll i Leader-verksamheten. I samma båt-Samassa veneessä rf ry har ett pågående projekt ”Hållbar och klimatsmart framtid” och inom ramen för projektet vill vi bidra med nyttig information som ni aktörer kan ha nytta av i föreningsarbetet. Hållbarhetsaspekter beaktas också i vår bedömning av projekt och vi startar därför vår artikelserie med en introduktion till de olika delområdena inom Hållbar utveckling. Delområdena är ekologisk- ekonomisk- och social hållbarhet, ibland brukar man också särskilja kulturell hållbarhet som ett skilt delområde.

Begreppet ”hållbar utveckling” omfattar en bred uppsättning mål och principer som strävar efter att tillgodose dagens behov utan att äventyra framtida generationers möjligheter att tillgodose sina behov. De olika delområdena inom hållbar utveckling är vanligtvis uppdelade i tre huvudkomponenter, kända som de tre pelarna inom hållbar utveckling: ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Här är en översikt över dessa tre pelare och några exempel på specifika områden inom varje pelare:

 1. Ekologisk hållbarhet:

 • Klimatåtgärder: Minska utsläpp av växthusgaser och anpassa sig till de pågående klimatförändringarna.
 • Naturresursförvaltning: Bevara och hållbart förvalta jordens resurser, inklusive vatten, skogar och biologisk mångfald.
 • Förnybar energi: Främja användningen av förnybara energikällor för att minska beroendet av icke förnybara resurser.

 

 1. Ekonomisk hållbarhet:

 • Ekonomisk Tillväxt: Främja en ekonomi som stöder hållbar tillväxt och minskar ojämlikhet.
 • Fattigdomsreducering: Minska och utrota fattigdom genom inkluderande och hållbar ekonomisk utveckling.
 • Sysselsättning: Skapa anständiga arbetsmöjligheter och främja rättvis arbetsmarknad.

 

 1. Social hållbarhet:

 • Social rättvisa: Främja lika rättigheter och möjligheter för alla, oavsett kön, etnicitet eller socioekonomisk bakgrund.
 • Utbildning: Säkerställa allas tillgång till kvalitetsutbildning och främja livslångt lärande.
 • Hälsa: Förbättra hälsostatusen och tillgängligheten till hälsovård för alla.

 

För att hantera dessa tre pelare och integrera dem på ett samordnat sätt har FN också identifierat 17 globala mål för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals, SDGs). Dessa mål sträcker sig över en rad ämnen, inklusive avskaffande av fattigdom, noll hunger, god hälsa och välbefinnande, kvalitetsutbildning, jämställdhet, rent vatten och sanitet, och mycket mer.

Hållbar utveckling innebär att balansera och integrera dessa ekonomiska, sociala och miljömässiga mål för att skapa en hållbar och rättvis framtid för alla. Det kräver samarbete mellan regeringar, icke-statliga organisationer, näringslivet och civilsamhället.

Om du vill läsa mer om hållbarhetens olika delområden kan du kolla här:

https://keke.bc.fi/Kestava-kehitys/svenska/studieomraden-for-hallbar-utveckling/

 

I samma båt-Samassa veneessä rf ry:s projektbehandlingens urvalskriterium nr.2:

Beaktar projektet principerna för hållbar utveckling (social, ekonomisk eller ekologisk hållbarhet)?

Nej inte alls: 0 poäng

Någon av hållbarhetsaspekterna uppfylls: 1 poäng

Projektet är tydligt inriktat på hållbarhetsfrågor: 2 poäng