Ansökningstiden till Skärgårdshavets Fiskeleader är kontinuerlig

Skärgårdshavets Fiskeleader främjar fiskerinäringarna och fisketurismen i sitt verksamhetsområde genom att finansiera allmännyttiga projekt, som bidrar till att målen i gruppens eget utvecklingsstrategi förverkligas. Verksamheten finansieras med medel från Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden (EHFVF) samt områdets kommuner. Leader I samma båt – Samassa veneessä rf ry förvaltar gruppen.

Fiskeleaders utvecklingsstrategi, projektens urvalskriterier och finansieringsprinciper samt ansökningsanvisningarna hittas på fiskeleaders webbsidor.

Ansökningarna behandlas av den för fiskeleader-gruppen utnämnda fiskedivisionen, som sammanträder när minst två projektansökningar har lämnats in till Hyrrä. Ansökningstiden är alltså kontinuerlig!