Över 200 Leaderprojekt i sydvästra Finland har gett positiva miljöeffekter

Sedan år 2014 har 187 allmännyttiga Leaderprojekt och 31 Leaderstödda företagsprojekt med goda effekter på miljön genomförts i sydvästra Finland. Även om Leaderprojekt främst siktar på att stärka landsbygdens livskraft och människors välmående så strävar man också att använda stödmedlen på ett hållbart sätt och med beaktande av naturens mångfald. 

I sydvästra Finland, alltså Egentliga Finland och Satakunta, fungerar sammanlagt nio Leadergrupper. Av de allmännyttiga utvecklingsprojekt som de här grupperna har stött sedan 2014 har upp till 187 varit sådana som också haft gynnsamma effekter på miljön. De här projekten har fått sammanlagt 4,3 miljoner euro i offentligt stöd, 12 procent av det totala stödet till allmännyttiga utvecklingsprojekt. Bland stöden som Leadergrupperna beviljat i form av företagsstöd har 31 projekt haft motsvarande effekter. De här har fått 395 000 euro i offentligt stöd. 

Stöden som Leadergrupperna beviljat ur landsbygdsfonden har bland annat använts så att man sparat energi, förbättrat vattendrags tillstånd och förbättrat landsbygdens invånares kunskaper om miljöfrågor. Dessutom har man i Leaderprojet lyckats förbättra till exempel möjligheterna till återvinning på landsbygden samt motarbeta invasiva arter som är skadliga för naturens mångfald.

En mångsidig natur är en av de viktigaste faktorerna bakom landsbygdens attraktionskraft. Man vill utveckla landsbygden på ett sätt som är hållbart såväl ur ekonomisk och ekologisk som ur social och kulturell synvinkel. Därför frågas det på ansökningsblanketten för Leaderstöd efter en beskrivning av hur projektet beaktar en hållbar utveckling av landsbygden. 

– Människor intresserar sig allt mera för miljöfrågor och det här ser man också i projekten vi finansierar. Inom vårt område kring Nystad och Raumo till exempel har vi under de senaste åren finansierat flera projekt som förbättrar de små vattendragens tillstånd, sådant hände inte just tidigare. Och då man utvecklar möteslokaler ser man numera energibesparing allt mera också som en miljöåtgärd, inte bara en ekonomisk inbesparing, säger Leader Ravakkas verksamhetsledare Ulla Kallio.

Leaderfinansiering stöder frivilligarbetarna

Leaderstöden uppmuntrar till talkoabete, för man kan i nästan alla projekt ersätta en del av egenfinansieringen med eget frivilligarbete. Det gjordes sammanlagt över 380 000 timmar frivilligarbete i de projekt som Leadergrupperna i Egentliga Finland och Satakunta stödde 2014-2020. 

Till exempel i projektet som räddade källan Myllylähde i Oripää, stött av Leader Jokivarsikumppanit, gjordes 534 timmar på talko, och i förbättrandet av energieffektiviteten i Laajokitraktens byahus gjordes 998 timmar. Projektet inkluderade att man bytte husets värmesystem från direkt el till bergvärme. Leadergrupperna Varsin Hyvä och Leader Karhuseutu har i sitt gemensamma projekt för att motarbeta invasiva arter redan loggat 600 timmar talko och projektet fortsätter ända till november 2022. 

NTM-centralerna deltar också

Förutom Leadergrupperna beviljar också närings- trafik- och miljöcentralerna stöd ur landsbygdsfonden. Av de medel som Egentliga Finlands NTM-central beviljat till utvecklingsprojekt 2014–2020 var 2,96 miljoner euro inriktade på att skydda vattendrag och återanvända näring. Förnybar energi fick under samma tid 2,2 miljoner euro i stöd och cirkulär ekonomi 1,82 miljoner euro. Satakunta NTM-central har under åren 2014–2020 beviljat sammanlagt 5 miljoner euro i direkt stöd till projekt med gynnsam klimatverkan. 

EU:s Green Deal påskyndar förverkligandet av målen

Europeiska unionen har klimat- och miljömål som hör till världens mest ambitiösa. Målen återspeglas i framtiden också allt mera i alla EU:s fonder och program, också i Leaderverksamheten.

EU har lanserat sin Gröna giv, som skall göra Europa till världens första klimatneutrala världsdel. Programmet syftar till en övergång från fossila energikällor till en tillväxt som bygger på gröna lösningar. Målet är ett Europa som är klimatneutralt, rättvist och välmående, med en ekonomisk tillväxt som främjas på ett ekologiskt och socialt hållbart sätt. 

 

Till exempel det här projektet har fått stöd från Leader gruppen I samma båt – Samassa veneessä:

https://www.sameboat.fi/2021/09/fortjanst-istallet-for-forfang-vass-ar-en-ravara-med-framtid/?lang=sv