Kommentera sammanfattningen av fiskeribranschens styrkor, svagheter, möjligheter och hot i Skärgårdshavet

Vi fick 33 svar på fiskerinäringens och fisketurismens öppna SWOT-enkät i Skärgårdshavet! Svaren innehöll sammanlagt imponerande 267 kommentarer om branschens styrkor, svagheter, möjligheter och hot.

Fiskeaktionsgruppens styrgrupp har behandlat svaren på sitt möte den 21 juni. Det omfattande materialet sammanfattades till huvudrubriker, följt av förklaringsrader eller specifikationer. Vi strävar efter att sammanfatta SWOTen ännu vidare under processen.

Vi ber nu om era kommentarer om den av styrgruppen sammanfattade SWOTen, och vi ber också om era synpunkter gällande de centrala behoven samt de största utvecklingsutmaningarna och möjligheterna. 

Länken till enkäten https://forms.gle/qvJxwa8Ce94ErBiz5

Svarstiden är 1.7.-15.8.

Arbetet fortsätter på hösten med val av strategins åtgärder. De strategiska tyngdpunkterna och åtgärderna bör konsekvent härledas från informationen och resultaten av den tidigare förberedningsprocessen.