Habitability – för livskraftiga och bobara skärgårds- och vattenområden Första utbildningsdagen inom temanätverket den 1 februari 2022, kl. 13!

Habitability – för livskraftiga och bobara skärgårds- och vattenområden
Första utbildningsdagen inom temanätverket den 1 februari 2022, kl. 13!

Konceptet bobarhet
För första gången någonsin finns det nu ett verktyg uttryckligen för utvecklingen av öar och mindre
samhällen, präglade av sin närvaro till vatten. Konceptet bobarhet, Habitability, är nära besläktat
med FN:s hållbarhetsmål, Agenda 2030. Men där hållbarhetsmålen kan kännas globala och lite
abstrakta, tar bobarhetskonceptet ner frågorna på en mycket lokal nivå. Att vara bobar betyder att
det finns jobb, bostäder, skola, färjor, gemenskap osv – i korthet: det som förutsätts för att kunna
vara ett hållbart samhälle, som kan ta hand om sina människor, sköta sin natur och vårda det
omgivande havet eller vattenområdet.
Bobarhetskonceptet utvecklades på ön Kökar, Åland, under åren 2018–2020. En bobarhetsanalys
görs genom att mäta hur samhället mår inom sju olika delområden: platsidentitet, energi, kommunal
service, miljö – både på land och till havs, lokal ekonomi, färskvatten och välmående människor.
Mätningarna görs genom 45 olika indikatorer.

Temanätverket Habitability
Arbets- och näringsministeriet har genom Egentliga Finlands förbund beviljat Skärgårdsinstitutet vid
Åbo Akademi finansiering för temanätverket Habitability fram till och med 2023. Samarbetsparter är
12 Leadergrupper med skärgårdsområden, samt föreningen Finlands Öar rf. Projektet arbetar också i
nära samarbete med den nationella Skärgårdsdelegationen.
Temanätverket Habitability består av två lika viktiga delar. Dels att sporra till att med konceptet
bobarhet som verktyg stärka skärgårdssamhällena och på sikt öka öarnas dragningskraft och
inflyttningspotential. Dels att sätta grunden till ett fungerande, landsomspännande nätverk på
gräsrotsnivå. Tillsammans är vi starkare.

Bobarhetsanalyser och skärgårdskunskap
Vi hoppas att arbetet resulterar i bobarhetsanalyser för många öar runt om i Finland. Genom
bobarhetsanalysen kan man tydligt peka på det som behöver åtgärdas, men också det positiva som
ön eller området borde lyfta fram betydligt mer. En bobarhetsanalys är en viktig utgångspunkt för
vidare utvecklingsarbete, till exempel fick ön Kökar EU-finansiering på över 1 miljon euro delvis för
att deras analys kunde peka på bristerna i öns hållbara energiförsörjning.
Ett annat faktum är att vi på nationell nivå saknar tillförlitlig kunskap och fakta om våra bebodda öar.
Vi kan med säkerhet inte ens säga hur många de är. Myndighetsbeslut och lagberedning görs på
basen av tillgänglig kunskap, därför behövs både mer skärgårdsforskning och statistik över våra
skärgårdsområden. Bobarhetsanalyserna är även ett led i detta.

Deltagande i nätverkets utbildningsdagar
Inom temanätverket arrangerar Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi utbildningar, workshoppar och
möten kring bobarhet i de deltagande skärgårdsområdena. Nätverket är tvåspråkigt och fungerar
också som en brobyggare mellan de olika språkområdena. Åtta workshops utgående från de olika
delområdena inom bobarhetsanalysen kommer att arrangeras, varav fyra arrangeras som fysiska
träffar. De olika Leadergrupperna och föreningen Finlands Öar utser deltagarna till de fysiska
träffarna, medan de digitala utbildningsdagarna är öppna och gratis för alla intresserade.
Under nätverksträffarna får deltagarna information och handledning kring bobarhetskonceptet, men
vi får även möjlighet att samverka och utbyta goda erfarenheter, höra det nyaste kring ö- och
skärgårdsforskning och möta öbor runtom i Finland. Vi kommer också att få en inblick i hur olika
nationella nätverk i Europa är uppbyggda, eftersom representanter för dem kommer att delta i varje
nätverksträff.

“Workshop 1 – Temanätverket Habitability, bakgrund och bobarhetsanalys” arrangeras
tisdagen den 1 februari kl 13–16 på Zoom. Utbildningsdagen är öppen och gratis för alla
intresserade. Anmäl dig här.

Vi hoppas på ett stort deltagande från alla Finlands skärgårdsområden! Varmt välkomna med!

Vill du vara med på epostlistan för skärgårdsnätverket på vårt verksamhetsområde så skicka epost till Minna Boström.

 

Minna Boström, ansvarig på I samma båt-samassa veneessä rf ry:s område, minna.bostrom@sameboat.fi +358 400 718913
Cecilia Lundberg, koordinering, Cecilia.Lundberg@abo.fi, +358 2 2154950
Pia Prost, projektansvarig, Pia.Prost@abo.fi, +358 50 3381710
Christian Pleijel, habitabilitykonceptet, christian@pleijel.ax
Annina Kainu, föreläsare, Annina.Kainu@abo.fi, +358 50 4698219
Mia Henriksson, kommunikatör, Mia.Henriksson@abo.fi, +358 50 4013511