Artikelserie HÅLLBAR FÖRENING: diskussionskväll

Inom ramen för projektet Hållbar och klimatsmart framtid hölls en diskussionskväll i Pargas den 26.9.2023 om föreningarnas hållbarhetsarbete. Totalt deltog sex föreningar i evenemanget. Diskussionen var informell och fokuserade på vad föreningarna har gjort för hållbarhetsarbete och hur det kan utvecklas i framtiden.

Natur och miljö rf.s representant berättade om deras arbete med att utarbeta en hållbarhetsplan. Planen bygger på FN:s internationella mål och all personal har varit involverad. Finlands scouter har en egen hållbarhetsarbetsgrupp och scouterna är redan långt i sitt hållbarhetsarbete. Scouterna har ett program för koldioxidneutral scoutverksamhet och scouterna har ett certifikat för hållbar scoutkår som kan sökas av de lokala scoutkårerna (https://www.scout.fi/for-karen/karadministration/hallbarhet-i-karen/hallbar-scoutkar/). Man söker certifikatet på basen av en uppsättning kriterier (https://www.scout.fi/for-karen/karadministration/hallbarhet-i-karen/kriterier-for-hallbar-scoutkar-certifikatet/). Kriterierna täcker områdena miljöfostran, måltider, anskaffningar, återvinning, resor och utfärder, kårlokaler och utfärdsstugor, scoutresor och tillgänglighet. Vi diskuterade länge om kriterierna och hur de kan ge konkret motivation för hållbarhetsåtgärder, men också om att systemet måste vara tillräckligt enkelt men också tillräckligt utmanande för att faktiskt fungera. Det är också bra att tänka på vilka saker en förening faktiskt kan ansvara för när man diskuterar kriterier.

Båtklubbar kan ansöka om certifikat för Håll skärgården ren Sällehamn (https://hallskargardenren.fi/vart-arbete-till-sjoss-och-pa-land/tjanster-till-hamnar/salle-hamnprogram/) och till exempel föreningen Gullkrona kryssarklubb i Pargas har också en egen miljöstrategi, utöver att de har certifikatet för Sällehamn.

Egentliga Finlands byar rf arbetar med klimatfrågor via flera projekt (t.ex. projektet Ilmastokestävä kylä som finansieras genom Leadergruppen Varsin Hyvä). Projekten hjälper byaföreningarna att göra upp klimatplaner samt beredskapsåtgärder och -planer. Vi diskuterade även det faktum att klimatrelaterad vokabulär är utmanande och ofta svår att förstå, och kunskapsnivån hos aktörerna kan variera mycket. Detta är något som bör beaktas i föreningarnas hållbarhetsarbete.

I scouternas och Natur och miljön rf:s naturskolsverksamhet är miljöfostran själva kärnan i verksamheten. Skärgårdshavets biosfärområde är en annan organisation i vårt område som utvecklar miljöfostran för barn och unga. Genom olika projekt har Biosfärområdet tagit fram ett antal material om miljö och hållbar utveckling som kan användas i skolor och förskolor. Det senaste av dessa är materialet, Hållbarhetsstigen för skolorna (https://sites.google.com/edu.pargas.fi/hallbarhetsstigen-pargas-stad/startsida ).

Vi i I samma båt-samassa veneessä rf ry har beaktat hållbarhet på olika sätt i vår verksamhet. I strategin för den nya perioden har miljö- och klimatprojekt ett eget tyngdpunktsområde och totalt 630 000€ projektfinansiering har öronmärkts för detta för åren 2023-2027. Föreningens styrelses urvalskriterier för projekt inkluderar ett kriterium för att bedöma hur projektet tar hänsyn till principerna för hållbar utveckling och ett kriterium för om projektet främjar miljöns tillstånd eller klimatutvecklingen. När det gäller administrationen strävar vi efter att ta hänsyn till hållbara lösningar vid upphandling och resor samt genom att prioritera personalfrågor. Vi har också bidragit till utvecklingen av området genom våra egna projekt, inklusive projektet Hållbar och klimatsmart framtid, som nu kommer att avslutas i slutet av 2023.

Även om projektet går mot sitt slut hoppas vi att föreningar kan hämta inspiration till sin egen utveckling från dessa olika exempel, och arbetet kommer säkerligen att fortsätta, både hos oss och i de olika föreningarna i området. Vi kommer även framöver att försöka lyfta fram goda exempel på frågor som berör detta tema.

 

Pargas 15.12.2023

Minna Boström, verksamhetsledare