7 800 € tillgängliga att söka för allmännyttiga investeringsprojekt

7 800 euro har återförts till Skärgårdshavets Fiskeleaders finansieringsram för programperioden 2014-2020 från slutförda projekt. Nu är det möjligt att från dessa medel söka finansiering för allmännyttiga investeringsprojekt. I allmännyttiga investeringsprojekt kan stödet vara högst 80% av projektets totala kostnader.

Projekten bör genomföras med snabbt tidtabell senast till 30.6.2023. Ansökningar måste vara inne i det elektroniska ansökningssystemet Hyrrä senast 11.5.

De finansierade projekten måste ha en anknytning till utvecklingen av fiskerinäringen, och de bör förverkliga antingen tyngdpunkt 2 ”Utveckling av värdekedjan” eller 3 ”Höjning av fiskresursernas utnyttjande- och förädlingsgrad”.

Valkriterierna för tyngdpunkt 2. Projektet bör kunna bedömas mot minst fyra av kriterierna

Projektet främjar förbättring eller byggande av infrastruktur inom fiskerinäringen eller upprättande av därtill hörande planer

Projektet förbättrar företagskunnande och yrkeskompetens av aktörerna på fiskeribranschen eller diversifiering av verksamheten hos kommersiella fiskare

Projektet tryggar vattenområden som lämpar sig för kommersiella fisket eller för fiskodling

Projektet förebygger eller minskar av sälar eller skarvar förorsakade skador till kommersiellt fiske eller till fiskodling

Projektet höjer fiskeribranschens image eller främjar nya aktörers inträde till branschen

Projektet främjar för verksamhetsområdet ny testning, ibruktagande eller utveckling av innovationer

Projektet främjar den branschinterna- eller externa kommunikationen

Projektet stöder bevarandet eller skapandet av nya arbetsplatser inom fiskeribranschen

Valkriterierna för tyngdpunkt 3. Projektet bör kunna bedömas mot minst två av kriterierna

Projektet främjar utveckling av nya fångstmetoder, fiskprodukter eller produktionsmetoder eller förbättring av produktkvalitet

Projektet främjar marknadsföring av fisk eller det bidrar till att utbud och efterfrågan möts, eller att projektet ökar fiskets användning som livsmedel

Projektet stöder bevarandet eller skapandet av nya arbetsplatser inom fiskeribranschen