Artikkelisarja: KESTÄVÄ YHDISTYS

Kestävä kehitys on nykyään tärkeä tavoite kaikessa kehityksessä, ja sillä on tärkeä rooli myös Leader-toiminnassa. I samma båt-Samassa veneessä rf ry:llä on meneillään hanke ”Kestävä ja ilmastoviisas tulevaisuus” ja sen puitteissa haluamme tuoda hyödyllistä tietoa, josta toimijat voi hyötyä yhdistystoiminnassa. Kestävän kehityksen näkökulmat otetaan huomioon myös hankkeiden arvioinnissa ja siksi aloitamme artikkelisarjamme esittelemällä kestävän kehityksen eri osa-alueita. Osa-alueet ovat ekologinen, taloudellinen ja sosiaalinen kestävyys, joskus myös kulttuurinen kestävyys erotetaan omaksi osa-alueekseen.

Termi ”kestävä kehitys” käsittää laajan joukon tavoitteita ja periaatteita, joilla pyritään täyttämään nykyhetken tarpeet vaarantamatta tulevien sukupolvien kykyä täyttää omat tarpeensa. Kestävän kehityksen eri osa-alueet jaetaan yleensä kolmeen pääkomponenttiin, joita kutsutaan kestävän kehityksen kolmeksi pilariksi: ekologinen, taloudellinen ja sosiaalinen kestävyys. Seuraavassa esitetään yleiskatsaus näihin kolmeen pilariin ja joitakin esimerkkejä kunkin pilarin erityisalueista:

  1. Ekologinen kestävyys:

– Ilmastotoimet: Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen ja sopeutuminen meneillään olevaan ilmastonmuutokseen.

– Luonnonvarojen hallinta: Säilytetään ja hoidetaan kestävästi maapallon luonnonvaroja, kuten vettä, metsiä ja luonnon monimuotoisuutta.

– Uusiutuva energia: Edistetään uusiutuvien energialähteiden käyttöä, jotta vähennetään riippuvuutta uusiutumattomista luonnonvaroista.

 

  1. Taloudellinen kestävyys:

– Talouskasvu: Edistetään taloutta, joka tukee kestävää kasvua ja vähentää eriarvoisuutta.

– Köyhyyden vähentäminen: Vähennetään ja poistetaan köyhyyttä osallistavan ja kestävän talouskehityksen avulla.

– Työllisyys: Luodaan ihmisarvoisia työmahdollisuuksia ja edistetään oikeudenmukaisia työmarkkinoita.

 

  1. Sosiaalinen kestävyys:

– Sosiaalinen oikeudenmukaisuus: Edistetään yhtäläisiä oikeuksia ja mahdollisuuksia kaikille sukupuolesta, etnisestä alkuperästä tai sosioekonomisesta taustasta riippumatta.

– Koulutus: Varmistetaan kaikille mahdollisuus saada laadukasta koulutusta ja edistetään elinikäistä oppimista.

– Terveys: Parannetaan kaikkien terveydentilaa ja terveydenhuollon saatavuutta.

 

Näiden kolmen pilarin käsittelemiseksi ja niiden integroimiseksi koordinoidusti YK on myös määritellyt 17 kestävän kehityksen tavoitetta. Nämä tavoitteet kattavat useita aiheita, kuten köyhyyden lopettamisen, nälän poistamisen, hyvän terveyden ja hyvinvoinnin, laadukkaan koulutuksen, sukupuolten tasa-arvon, puhtaan veden ja sanitaation ja paljon muuta.

Kestävä kehitys tarkoittaa näiden taloudellisten, sosiaalisten ja ympäristötavoitteiden tasapainottamista ja yhdistämistä kestävän ja oikeudenmukaisen tulevaisuuden luomiseksi kaikille. Se edellyttää yhteistyötä hallitusten, kansalaisjärjestöjen, yritysten ja kansalaisyhteiskunnan välillä.

Jos haluat lisätietoja kestävän kehityksen eri osa-alueista, klikkaa tästä:

https://keke.bc.fi/Kestava-kehitys/suomi/osa-alueet/

 

I samma båt-Samassa veneessä rf ry:n hankkeiden valintakriteeri nro 2:

Huomioidaanko hankkeessa kestävän kehityksen periaatteet (sosiaalinen, taloudellinen, ekologinen)?

Ei ollenkaan: 0 pistettä

Joku periaatteista huomioidaan: 1 piste

Hanke on selvästi suunnattu kestävyyskysymyksiin: 2 pistettä